czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A szabadkőművesség és a francia forradalom

A szabadkőművesség és a francia forradalom

  2006.02.18. 16:00


Czike László

 

 

 A szabadkőművesség és a francia forradalom

 

A szabadkőműves jelmondat – „Ordo ab Chao”, azaz Káoszból Rend – sokak szerint a kőművesség azon törekvésére utal, hogy meg­teremtse a tudás rendjét (a „tudásalapú társadalmat”), azaz lét­rehozza az Új Világrendet (értsd: az egységes világállamot). Epperson magyarázata szerint azonban a jelmondat valójában azt jelenti, hogy „Isten ’káoszát’ Lucifer ’rendje’ fogja felváltani”. Texe Marrs sokkal világibb alapokra helyezi magyarázatát, szerin­te az „Ordo ab Chao” jelmondat az „Illuminátusok Titkos Tana”, mely a Hegel-féle „a krízis esélyhez juttat” elvén alapszik. Marrs ál­lítja: „káosz megteremtésén munkálkodnak, hogy kihasználhas­sák a zűrzavar miatt feldühödött és frusztrált emberek kétségbe­esett vágyakozását a rend után.”

 

Az amerikai forradalom: „a főpróba”

Ahogy Amerika nőtt, úgy terjeszkedett az angol szabadkőműves­ség is. 1717. június 24-ikén Londonban szabadkőműves központ lé­­te­sült: négy páholy egyesült az Angliai Nagypáholyban (Grand Lod­ge of England), melyet a Világ Nagy Anyapáholyának (Mot­her Grand Lodge of the World) is elneveztek. „A londoni Anyapá­holy bá­­­­to­rí­tásával az amerikai gyarmatok szabadkőműves páho­lyai meg­­kezdték a brit uralom elleni összeesküvést és a lázítást” – ír­ta Icke. Számos hiteles forrás szerint George Washing­ton, Tho­mas J­e­f­fer­son, Alexander Hamilton, James Madison, Ethan Allen, Henry Knox, Patrick Henry, John Hancock, Paul Reve­re és John Marshall is mind az amerikai kőművesek közé tartoz­tak. George Washington 20 évesen lett szabadkőműves. Benja­min Frank­lin 1734-ben a Philadelphiai Páholy nagy­mes­tere lett. LaVon P. Linn ezredes, szabadkőműves író feljegyzé­se­i szerint a Kon­tinentális Hadsereg kb. tizennégyezer tisztje kö­zül 2018 volt szabadkőműves, összesen 218 páholy tagjaként.

 

A. Ralph Epperson arra a következtetésre jutott, hogy kőműve­sek irányították az amerikai forradalmat, William Bramley pedig meg­jegyezte: „Nyilvánvalóan valami mélyebb tényező hajtotta a for­ra­da­lom ügyét: a lázadók célja egy teljesen új társadalmi rend létre­hozása volt. Az amerikai forradalom és függetlenségi háború híres sze­replőinek listája szinte meg­­egyezik az amerikai gyarmatok sza­badkőművességének listájával.” A legtöbb hazafi egyáltalán nem vette észre ezt a mögöttes mani­pu­lációt. „Kevés ember (vagy talán senki sem) tudott a ’tervről’, a­mibe csak a szabadkőművesség ve­ze­tői voltak beavatva” – jegyezte meg Still. A legtöbbjük azt hitte: egy­szerűen a függetlenség ügyéért harcol egy zsarnokkal szem­ben. Számukra (a­kárcsak a mai tagság nagy része számára) a kő­művesség csupán olyan testvériségként jelent meg, amely a tár­sa­sá­gi életben való helytállást segítette, és közösséget teremtett a ta­gok számára.”

 

A szabadkőműveseknek az amerikai forradalomban játszott szere­pére további bizonyítékot találunk, ha megvizsgáljuk az egydollá­ros bankjegyet – George Washingtonnal az előoldalán és kőműves jelképekkel a hátoldalán. Láthatunk egy piramist, s annak hiány­zó sisakköve helyén a „Mindent Látó Szemet”: mindkettő jelentő­ségteljes és régi keletű kőműves szimbólum. Van rajta két latin mondat is: „Annuit Coeptis” (Segítette indulásunkat) és „No­vus Ordo Seclorum" (Új Világi Rend).

 

Charles Thompson, az E­gyesült Államok címerének tervezője sza­badkőműves volt, emellett tagja a Benjamin Franklin-féle Ameri­ka­i Filozófiai Társaságnak. Gardner szerint: „A címer jegyei köz­vetlen kapcsolatban állnak az alkimista hagyományokkal, és az ősi egyiptomi gyógyászat jelképrendszeréből származnak. A sas, az olajág, a nyilak és az ötágú csillagok mind egy-egy ellentétpár – jó és rossz, férfi és nő, béke és háború, sötétség és világosság – okkult szimbólumai. Hátlapján (amint az egydolláros bankjegyen) a katolikus egyház által eltaszított, illegalitásba kényszerített, el­vesztett Régi Bölcsességet szimbolizáló csonka piramis található. Ám efölött ott vannak az örök remény sugarai, amelyek a francia for­­radalom alatt széles körben használt szimbólumot, a ’min­dent látó szemet’ fonják körbe”. Mindezen tények alapján George Was­hington 1782-es kijelentésében joggal ismerhette el az il­lu­mi­ni­zált szabadkőművesek befolyását a korai Egyesült Államokban. A Füg­­getlenségi Nyilatkozat 56 aláírója közül csupán egy nem volt szabadkőműves; - meg az, aki a Nyilatkozatot megfogalmazta…

 

Az összeesküvésekkel foglalkozó számos író úgy látja, hogy a vi­lág eseményeit régóta egy bizonyos titkos társaság, mégpe­dig az Illuminátusok irányítják a színfalak mögül. E csoport elég hatalommal és elhivatottsággal rendelkezett ahhoz, hogy még a szabadkőművesek közé is beszivárogjon, és átvegye vezetésüket.

Az Illuminátusok eredete és céljai

Bár az Illuminátusok nézeteit egészen a legelső, állítólag ezoteri­kus tudással rendelkező szektákig vezethetjük vissza, a Rend elő­ször 1776-ban került a nyilvánosság elé. Május elsején – e napot hosszú idő óta megünneplik a kommunisták, akik az Illuminátus doktrínára alapozták a filozófiájukat – Adam Weishaupt megala­kí­totta a bajor Illuminátusok csoportját. Weishaupt a bajorországi Ingolstadti Egyetem egyházjogi professzora volt, aki előbb áttért a katolikus vallásra, mi több, jezsuita szerzetes lett; - majd már a fi­nanszí­rozói kívánságára, kilépett a Katolikus Egyházból, hogy megszervez­ze az Illuminátusokat, melyet azután már a nemzetkö­zi bankárok finanszíroztak. Még 1770-ben az újonnan megalakult Rothschild-ház felbérelte őt, hogy vizsgálja felül és modernizálja a cionizmus elavult jegyzőkönyveit, amelyet kezdettől fogva „a Sátán Zsinagógájá”-nak szántak. Amint Jézus Krisztus megnevezte őket: „azok, akik zsidóknak vallják magukat, de nem azok, ha­nem a Sátán Zsinagógája”. Lásd: Jelenések Könyve (angol­ból: az Apokalipszis Kinyilatkoztatása) 2:9. Weishaupt ‘a feladatát’ te­hát 1776. május elsejére fejezte be. Mestertervében előírta az összes létező kormányzatok és egyházak elpusztítását.

 

Vajon miért választották a világ-összeesküvők az “Illuminátusok” elnevezést sátáni szervezetük számára? Weishaupt maga mondta, hogy ez a szó Lucifertől származik s a jelentése: “a fény őrzői”...

Weishaupt bizonyos történeti leírások szerint a maga termesztette ma­­rihuána hatása alatt „világosodott meg”. 1777-ben München­ben csatlakozott a Kőműves Rend Segítő Teodor Páholyához, s ez­zel összeolvasztotta saját illuminizmusát a szabadkőművességgel. Mirabeau (kinek nevét egy veszélyes kanyar is őrzi a montecarlói Forma 1-es autóverseny-pályán), francia forradalmi vezető és illu­minátus írta emlékirataiban: „a müncheni Theodore de Bon Conse­il páholy, hol néhány embernek helyén volt az esze és a szíve, úgy döntött, hogy ágába beolt egy másik titkos szövetséget, melynek az Illuminátusok Rendje nevet adták. A csoportot a Jézus Társasága – a jezsuiták – mintájára formálták, miközben azzal homlokegyenest ellen­kező nézeteket vallottak”. Ekkor ötvöződtek tehát a szabad­kő­művesség antiklerikális nézetei a törvényesen fennálló kormány­za­ti rendszerek elleni állásfoglalással. Mirabeau és az Illuminátu­sok ebben a szabadkőműves páholyban pontosan azt a progra­mot dolgozták ki, ami 12 évvel később (1789) Franciaország alkotmányozó nemzetgyűlése elé került javaslat formájában.

 

Webster szerint „a Nemzetgyűlés összes forradalmára harmadik fo­­kozatú beavatottja volt” az illuminizált kőművességnek, s köztük voltak a forradalmi vezetők, így az orleans-i herceg, Valance, La­fayette, Mirabeau, Garat, Rabaud, Marat, Robespierre, Dan­ton és Desmoulins is. Honoré-Gabriel Riquetti, azaz Mirabeau grófja oly’ elveket tett magáévá, melyek megegyeztek Weishaupt, a bajor illuminizált kőművesség alapítójának eszméivel. Szemé­lyes írásaiban Mirabeau mindenféle rend, törvény és hatalom el­tör­lésére szólított fel, hogy „anarchiát teremtsünk a nép körében”. Kijelentette, hogy „népuralmat” és „alacsonyabb adókat” (mintha csak a mostani ígérgetőinket hallanánk, így a választások előtt! – Cz. L.) kell ígérni a népnek, ám valódi hatalmat sohasem sza­bad a kezébe adni, „mert a nép törvényhozóként nagyon veszélyes, mint­hogy csak a saját élvezeteinek megfelelő törvényeket hoz”. A pap­sá­got „a vallás kigúnyolásával” kívánta tönkretenni. Mirabeau a következő kijelentéssel zárta tirádáit: „Mit számít az eszköz, ha egyszer elérünk a célhoz?” Ugyanezt „a cél szentesíti az esz­közt” filozófiát prédikálta mindenki: Weishaupttól, Leninen át,  Hitlerig                       

 

Mivel (Nagy)Britannia és Franciaország volt a két legerősebb világ-hatalom a XVIII. század végén, Adam Weishaupt úgy igazgatta az Illuminátusokat: szítsanak gyarmati háborúkat - beleértve az Amerikai Függetlenségi Háborút is -, hogy meggyengítsék a Brit Birodalmat. Felkészítették őket a „Nagy Francia Forradalom” megszervezésére is, hogy lerombolják a Francia Birodalmat. A tervek - minden óvó figyelmeztetés ellenére - menetrendszerűen megvalósultak…

 

Weishaupt a Francia Forradalom kezdetét 1789-re tűzte ki. Azon­ban 1784-ben, igazi vis majorként, egy a Bajor Kormányzat birto­ká­ba ke­rült bizonyíték igazolta az Illuminátusok létezését. Egy né­met író, akit Zwacknak hívtak, kiadott egy könyvet, amely teljes e­gé­szében tartalmazta az Illuminátusok történetét és Weishaupt terveit. Könyve egyik kópiáját elküldték a francia illuminátu­sok­nak, akiket Robespierre irányított, akit Adam Weishaupt küldött a Francia Forradalom szítására, kirobbantására. A küldöncöt egy villámcsapás terítette le és ölte meg, amint épp úton volt Német­or­szágból Franciaországba. A rendőrség megtalálta a felforgató do­ku­mentumokat a halottnál, és átadta azokat a megfelelő ható­sá­goknak.  

 

Az összeesküvés gondos tanulmányozása után a Bajor Kormány­zat utasította a rendőrséget, tartson razziát Weishaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyai helyiségeiben, és a befolyásos összekötők otthonaiban. Ilyenformán az összes felfedett járulékos bizonyíték meggyőzte a hatóságokat, hogy a dokumentumok hite­les má­so­latok egy összeesküvésről, melyet az Illuminátusok terve­zett háborúk és forradalmak szítására alapítottak. Így 1785-ben a Ba­jor Kormányzat törvényen kívül helyezte az Illuminátusokat, és bezáratta a Grand Orient páholyokat, majd 1786-ban nyilvános­ságra hoz­ták az összeesküvés minden részletét, a következő angol címmel: Az Illuminátusok rendjének és szektájának eredeti iratai”. Az összeesküvésről szóló teljes iratanyag kópiáit elküld­ték Európa és az Egyház minden vezetőjének. Ám az Illuminátu­sok hatalma ekkorra már olyan nagy volt, hogy a figyelmezte­tést az érintettek figyelmen kívül hagyták. Mindamellett az Illuminátu­sok „piszkossá” váltak, és földalatti mozgalommá alakultak.

 

Miután az Illuminátusokkal kapcsolatos figyelmeztetés eredmény­telen maradt; ki is tört 1789-ben a Francia Forradalom, amint azt Weishaupt ‘menetrendszerűen’ eltervezte. Sorban figyelmeztették a fenyegető veszélyre, s riasztották a többi kormányzatokat, John Robison 1789-ben publikálta könyvét: Bizonyíték valamennyi kormányzat és egyház elpusztítására szőtt összeesküvésről” címmel. De óvó figyelmeztetését szintén csak semmibe vették...

 

A francia forradalom

Az amerikai „főpróba” fergeteges sikere után jöhetett az „előadás”. A francia forradalom – mely 1787 és 1799 között teljesen szétdúl­ta Franciaországot – célja XVI. Lajos dekadens monarchiájának a megdöntése volt. Bár a közhiedelem szerint a forradalom az éle­lem­hiány és a kormányzati képviselet hiánya miatti népfelkelésből indult, a korabeli feljegyzések világosan mutatják, hogy valójában a francia szabadkőművesség csoportjai és a német Illuminátu­sok szították. Webster, a titkos társaságokat kutató írónő ezt írta 1924-ben: „A kőművesek a hírhedt Orleans-i Fülöp – akinek az é­desanyja bi­zonyos leírások szerint egy boszorkány volt (bátorság, kedves olvasóm, bátorság; lassanként talán „érthetővé” válik, mi­ért is maradt ki a modernkori Európai Únió közös alkotmányából a keresztény gyökerekre való utalás!), s aki a forradalom tető­pont­ján történt visszavonulásáig a Grand Orient nagymestere is volt; Cz. L.) - vezetésével indították el a forradalmat”. Bramley pedig így írt: „a nagy francia forradalom lázadóinak egyik vezére a har­ma­dik orleans-i herceg volt. Lafayette márki, akit George Washington a­vatott be a kőműves testvériségbe, szintén fontos szerepet játszott a francia forradalomban. A Jakobinus Klubot, mely a francia forra­dalmi mozgalom radikális magja volt, kiemelkedő szabadkőműve­sek alapították.”

 

Orleans-i Fülöp 1789-ben felvásárolta az összes gabonát, s egyré­szét eladta külföldön, másik részét elrejtette, hogy ezzel éhínséget okozzon a köznép köreiben. A kortárs Galart de Montjoie szinte kizárólag az orleans-i hercegre hárította a felelősséget a forradalo­mért, és hozzátette: „őt is ugyanaz a láthatatlan kéz mozgatta, ami – úgy tűnik – forradalmunk valamennyi eseményét előidézte, hogy egy számunkra jelenleg láthatatlan cél felé vezessen bennünket.”

 

Webster mindehhez rengeteg kortárs írás tanulmányozása alapján hozzáfűzte: „Ha azt állítjuk, hogy a francia forradalmat a sza­bad­kőmű­ves páholyokban készítették elő – márpedig igen sok francia kőmű­ves dicsekedett ezzel -, akkor úgy kell pontosítanunk, hogy a forradalmat az illuminizált szabadkőművesség idézte elő. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a forradalom dicsőségét zengő kőmű­ve­sek mind illuminizált kőművesek, azon hagyomány örökösei, ame­lyet a francia páholyokba ’a jakobinusok pátriárkájának’, Weisha­uptnak a tanítványai vezettek be 1787-ben."                      

 

A szabadkőműves és rózsakeresztes Giuseppe Balsamo - a zsidó Kab­bala szakértője, aki Cagliostro néven XVI. Lajos udvari va­rázs­ló­jaként vált ismertté - leírta, hogyan épültek be az évek fo­lya­mán a német Illuminátusok a francia szabadkőműves páho­lyok­ba, és hozzátette: „1789 márciusára a Grand Orient által irá­nyított 266 páholy mindegyike ’illuminizálódott’, méghozzá anélkül, hogy tagjaik tisztában lettek volna vele, mivel a szabadkőművesek­nek általában nem mondták meg a szekta nevét, mely átadta nekik rejtélyes titkait. Csupán nagyon kevesen voltak ténylegesen bea­vat­­va ebbe a titokba”.

 

Az illuminizált káosz és a guillotineizált patakvér

Az 1789. júliusi Nagy Riadalomban a párizsi tömeg megrohamozta a király elsőszámú börtönét, a Bastille-t. Csak 7, nagyrészt elme­háborodott rabot szabadítottak ki, viszont fegyverre és puskapor­ra tettek szert, amire „nagy szükségük” volt. A hivatalos történetí­rás állításával ellentétben – mert azóta is, folyamatosan Illuminá­tu­sok írják nekünk a hamis történelmet! – Cz. L. – ez a táma­dás nem a leigázott tömeg spontán akciója volt. „Olyan sok szakte­kin­tély megerősítette már a tényt, hogy 1789-ben a forradalom ve­ze­tői szándékosan csalogattak Párizsba dél-franciaországi bandi­tá­kat, és fizetésért alkalmazták őket, hogy hosszabban idézni lehe­tetlen lenne. Más szóval, a felbérelt bűnözők csoportjainak beveté­se megcáfolja az elméletet, hogy a forradalom a néptömegek elfojt­hatatlan felkelése volt.” – írta Webster. Közben a titkos társaságok lovasfutárai településről településre jártak és figyelmeztették a pa­rasztokat, hogy nemzetellenes összeesküvők bújtak el a neme­sek kastélyaiban és birtokain. Azt is mondták nekik, hogy a király pa­rancsba adta: a parasztok támadják meg ezeket. A káosz és az erő­­szak gyorsan elterjedt, mindenki forradalomnak nevezte s üd­vözölte. „A francia forradalomban történt meg először, hogy szisz­tematikusan kreáltak sérelmeket azért, hogy aztán kihasználhas­sák őket.” – kommentálta Still. Az efféle kihasználást a szabadkő­mű­ve­sek már rég, 1772-ben elkezdték, amikorra Franciaor­szág­­ban 104 páhollyal megvetette lábát a Grand Orient. A páho­lyok száma a forradalom idejére 2000-re nőtt, és a páholytagok kö­zül 447-en vettek részt a 605 tagú rendi gyűlésen. Számos ku­­tató szerint az Illuminátusok beszivárgása a szabadkőművesek közé a Grand Orient páholyokból indult el.

 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, megijedve az egyre jobban ter­je­dő pusztítástól, 1789-ben gyorsan elfogadta az Emberi és Pol­gári Jogok Deklarációját, mely a szabadságot, az egyenlőséget, a (privatizált, lopott vagy rabolt, állami?! – Cz. L.) tulajdon elide­ge­nít­hetetlenségét, és az elnyomás ellen való lázadás jogát hirdette – amelyek pedig a szabadkőművesség alapvető régi elvei.

 

Amikor a király megtagadta a Nyilatkozat aláírását, a párizsi tö­­meg egy része Versailles-ba vonult, és Párizsba vitte XVI. Lajost, ahol a Nem­zetgyűlés folyamatosan új törvényeket és irányelveket dolgozott ki. Ezek közül az egyik az volt, hogy vegyék állami tu­lajdonba a Római Katolikus Egyház vagyonát, és abból fizes­sék ki a felgyűlt államadósságot (jaj, csak nehogy aktuális fel­vi­lágo­sult kor­­má­­nyaink kapva kapjanak az ötleten! – Cz. L.). Ez a terv éket vert a köznép és a papság közé, mindkét oldalon fokozva az ellenséges indulatokat. Eközben a franciaországi helyzettől fel­bátorodva, más országokban is – Ausztria, Belgium, Itália, Svájc, Po­roszország - kőműves alapokon nyugvó forradalmi csoportok a­la­kultak. A feszültség a környező országok és Franciaország kö­zött 1792-ig egyre növekedett, amikor Franciaország hadat üzent Auszt­riának és Poroszországnak. Franciaország, egyszerre találva szembe magát egy háborúval és egy forradalommal, a diktatórikus rémálomba süllyedt. Ez időszakban XVI. Lajost, Marie-Antoinette-et és még sok ezer, többségében arisztokrata személyt kivégeztek. De a guillotine-t, vagy a másfajta halált a forradalom vezetői sem kerülhették el, az iszonyatos vérfürdő végül velük is végzett…

 

„A Konvent, a klubok és a Forradalmi Törvényszék mögött ott volt a mindent irányító legtitkosabb szövetség, az az ok­kult és szörnyű hatalom, mely rabszolgájává tette a Kon­ven­tet, és amely az Illuminátusok legmagasabb fokú beavatott­jaiból tevődött össze.” – jegyezte meg Webster. A téma kimerítő tanulmányozása után Epperson is erre a megállapításra ju­tott: „a lát­­hatatlan kéz, amely az egész francia forra­dal­mat irá­nyí­tot­ta, az Illuminátusok szervezete volt, mely an­nak ellenére, hogy még csak 13 éve létezett, elég erős volt ahhoz, hogy a vi­lág egyik jelentős országában forradalmat idézzen elő”.

 

A háborúk, a felkelések és a puccsok addig folytatódtak Francia­or­szágban, amíg egy fiatal tábornok, Bonaparte Napóleon 1799­ben teljhatalomra tett szert. Saját rémuralmát – mely messze alul­múlta a monarchia korábbi állapotait – ugyan még évekig gyako­rolta Európában, de kijelentette: „a forradalomnak vége”. Fran­ciaország romokban hevert. Százezrek haltak meg az éhínség, a há­ború, az erőszak s a guillotine miatt. Gyakorlatilag összeomlott a monarchia és az elpusztíthatatlannak hitt Egyház hatalma.

 

Íme a Nagy Francia Forradalom a maga teljességében, mint az em­beri elme felvilágosodásának, sőt, mi több, „megvilágoso­dásá­nak” (lásd még: „ma­­ga termesztette marihuána” – Cz. L.) hajnala, amint a tinédzserek állami tankönyvei és a felnőttek képeskönyvei azt bemutatják, s mint ahogy a liberalizmus, az istentagadás és a „köztársaság” mai apostolai azt ma is folyamatosan újraálmodják.

 

Felhasznált irodalom – a szövegben említetteken túlmenően – Jim Marrs: Titkos uralom (KAPU – 2003.), valamint Myron Fagan: The Illuminati című könyve.

 

Vác, 2006. február 18.

 

 

                                                           Czike László    

                            

 

    

 

 

 

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)