czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A vörös cégér

A vörös cégér

  2006.07.12. 17:05


Czike László

 

 

                                  A vörös cégér

 

 

A szélhámosok a nemzetek fölötti szabadkőművesség ideológiáját hirdetik, amely a nemzetek fölötti (immár rákosan gigantikus) fi­nánctőke érdekeit fejezi ki. Mármint egy nemzetek fölötti, élhetőbb, lakhatóbb köztársaság (vö.: az Európai Únió illúziójával, mint állító­lagos „közös otthonunk” ködös kényszerképzetével!) ideológiáját, mert azért azt még a Gyurcsány Fletó is tisztán látja, hogy ez a mai Magyarország már kevéssé élhető. Tisztán látja, hiszen éppen most teszik, ő és drasztikus/vics tanácsadói a mi számunkra, ős­la­kos ma­gyarok számára lakhatatlan­ná. Mert mi is az, „élhetőbb köztársaság”? Anakronisztikus francia lovagkeresztes blöff…

Vagy még inkább: csak Köztársaság téri blődli…

 

Ideillő illusztrációként most néhány bekezdést idézek a “Nem­zet­őr” című független hetilapban megjelent internetes tanulmá­nyok­ból, melyek “X-akták” fedőcímmel a finánctőke - s vele együtt a pénzügyi-politikai hatalom - elképesztő, minden képzeletünket felülmúló koncentrációjáról tudósítanak, aktuális adatokkal jól szemléltetve az évszázadok alatt kialakult baljós képet.

 

Részlet a “Pénz beszél, avagy a Rothschildok titkos hatalma” ill.“A Rothschildok története” című (2005. szeptember 21.) írásból:

 

“A Frankfurtból származó Rothschild dinasztia megalakulásától kezd­ve szoros kapcsolatban állt az Illuminátusokkal ... A carbo­na­rik mozgalmát Karl Rothschild vezette ... Mayer Amschel Bau­er, aki felvette a Rothschild - magyarul: Vörös Cégér, Címer vagy Pajzs  - nevet, pénzkölcsönző volt Frankfurtban, majd pedig Vil­mos hesseni választófejedelem vagyonkezelője lett ... A francia for­radalmat követő háborúk során pénzügyleteivel óriási vagyonra tett szert. Mayer Amschel öt fia számára kizárólag befolyásos il­lu­minátus családokból választott házastársat. Ugyanígy lányait is csak ranggal és névvel rendelkező illuminátus bankárokhoz adta fe­leségül ... James Rothschild, a francia Rothschild ház alapítója, Európa vezető bankjává fejlesztette a párizsi Rothschild bankot. E bank XVIII. Lajostól III. Napóleonig  minden francia uralkodót fi­nanszírozott ... Amikor egy-egy háború véget ért, a Rothschild ház újabb hatalmi bázishoz jutott. A pénz és a nemzetközi hitelezés kézbentartásával a Rothschild háznak sikerült a saját érdekeinek megfelelően manipulálnia az európai országokat ... A háborúk ki­menetelét mindig eredményesen lehetett befolyásolni a szükséges pénzeszközök folyósításával vagy visszatartásával. II. Ferenc Jó­zsef  osztrák császár és az angol királynő - nyilván eladósodásuk el­lentételezéseként - bárói, illetve nemesi rangra emelte a di­nasztia bécsi, illetve londoni ágát. Ma a dinasztia tagjai és a mun­katársai határoznak naponta az arany áráról Londonban, és az amerikai központi bank, a Federal Reserve System (FED) - igen, az amerikai jegykibocsátó bank is magánkézben van! – rész­vénytöbbségének (53 %) tulajdonosaként ők határozzák meg az Amerikai Egyesült Államok pénzpolitikáját is.

 

1913 óta az Egye­sült Államok nem bocsát ki pénzt, hanem ezt a monetáris felségjogot átadta a magántulajdonban lévő FED-nek. Most ha az amerikai kormánynak mondjuk egymilliárd dollárra van szüksége, a FED-hez kell hitelért fordulnia - akárcsak pl. Ma­gyarországnak a Világbankhoz, vagy a Nemzetközi Valutaalaphoz, melyek közvetve szintén “Rothschild”-érdekeltségek - Cz. L. A FED ezt a pénzt a semmiből álítja elő, és kamatra kikölcsönzi a kor­mánynak. Ezért a pénzért a Kongresszus engedélyével a pénz­ügyminisztérium egymilliárd dollár értékű kamatozó állam­köt­vényt ad cserébe ... Ezt követően azt az egymilliárd dollárt, amely­nek az előállítása a FED számára mondjuk ötszáz dollárba került, jóváírják a kormány bankszámláin, és az ebből fedezi az állami ki­adásokat. A kormány tehát megterhelte az amerikai népet egy­milliárd dollár adóssággal, melyért aztán kamatot és kamatos ka­matot kell a lakosság adóiból fizetni. E szisztémának az eredmé­nyeként az amerikai állam adóssága hatezer milliárd dollárra nőtt 1913 óta, a vállalatok és a polgárok adóssága pedig tizennégyezer millárd dollárra. (Magyarországon 1982-től, az IMF-be történt be­lép­tetésünktől, de különösen 1990-től, a rendszerváltás időpont­­jától - ugyanez a szisztéma működik. A “leváltott” kommunista rendszertől örökölt 20 millárd dolláros külső adósságunk össz­nemzeti szinten - állam, bankok, vállalkozások és a magánszféra együtt - 140-150 milliárd dollárra nőtt, miközben az erőltetett ütemű privatizáció következtében az állami vagyon 90 százaléka multinacionális/szupranacionális társaságok tulajdonává lett. - Cz. L.)

 

A dinasztia-alapító I. Mayer Amschel Bauer Rothschild vég­ren­deletében szigorú szabályokat fogalmazott meg a család vezeté­sé­re vonatkozóan. A ma már több-száz tagú Rothschild dinasztiát mindig egyetlen egy családfő vezeti. (1) Minden kulcspozíciót csa­ládtagokkal kell betölteni. (2) Csak férfi családtagok vehetnek részt az üzletekben. (3) A legidősebb fiú legidősebb fia legyen a családfő, kivéve, ha a többség másként dönt. (4) A családtagok - első és másodfokú unokatestvérek - egymás között házasodjanak. (5) Tilos a vagyon jogi felmérése és annak nyilvánosságra hozata­la. (Hozzáteszem, hogy a Rothschild-dinasztia vagyona nem örö­kölhető, ún. “hitbizomány”. A vállalkozások szövevényes rendsze­re egy külső szemlélő vagy vizsgálódó számára áttekinthetetlen, feltérképezhetetlen tulajdonosi struktúrát valósít meg, főként a láthatatlan kereszt-tulajdonlások miatt. - Cz. L.)

 

Drábik János a “Leleplező” című könyvújság 2005. VII/1. szá­má­ban (25. oldal) “megpróbált utánajárni”, vajon mekkora is a való­ságban a Roth­schild-vagyon? “A Rothschild Családi Alapítvány (Family Trust) összes vagyonát a szakértők Frederick Morton ada­taiból kiindulva 491.409 trillió (egy trillió = 1000 milliárd) ameri­kai dollárra becsülték ... (A Rothschild-család vagyonára vonat­kozó és bizonyítottnak vehető tények igen nehezen elérhetőek, mert szigorú titkot képeznek.) Az Euro Business 2002. január 1. számának becslése szerint Báró Benjamin Rothschild vagyona 1 milliárd és 70 millió euró. Benjamint tekintik a család leggaz­da­gabb tagjának. A “Mail on Sunday” 2002. február 24-i száma Sir Evelyn Rothschild vagyonát 500 millió angol fontra becsüli. Niall Ferguson “The World’s Banker: The History of the House of Roth­schild” - London: Weidenfeld-Nicholson, 1998 - című könyvében azt állítja, hogy a Rothschild Continuation Holdings részvénye­i­nek az összértéke 460 millió brit fontot tesz ki. (A Rothschild Con­ti­nuation Holdingot 1941-ben azért alapították, hogy biztosítsa a Rothschild-család bankári tevékenységét. Ez a holding a nagyszü­lője valamennyi Rothschild-vállalatnak, és ez a holding gyakorolja a végső ellenőrzést felettük, noha valamennyi Rothschild-cég töb­bé-kevésbé önállóan tevékenykedik.- D. J.)

 

John Daniel “Scarlet and the Beast” című művének harmadik kö­te­té­ben, amely az angol szabadkőművesség, a bankok és az il­legális kábítószerkereskedelem összefüggéseivel foglalkozik, a kö­vetkezőket írja, az idézett mű 58. oldalán: “Az 1900-as évek kez­de­téig a Rothschild-ház vagyona oly mértékben megnövekedett, hogy becslések szerint a Rothschildok ellenőrizték a Föld vagyo­nának a felét ... 1925-ben a vagyonukat 300 milliárd dollárra be­csülték. 1940-re ez a szám 500 milliárd dollárra növekedett, ami az akkori helyzet szerint mintegy a kétszerese volt az Amerikai Egyesült Államok egész vagyonának. ... Ha évi szerény 5 %-os emel­kedéssel számolunk 1940-től kezdődően, akkor a Rothschil­dok 1995-ig felhalmozódott vagyonát 7 trillió (egy trillió = ezer milliárd) dollárra becsülhetjük, ami csaknem kétszerese annak az összegnek, amit az Egyesült Államok fennállásának 200 éve alatt adósság formájában felhalmozott. S kinek tartozik Uncle Sam ez­zel az adóssággal? A szabadkőműves Rothschild-háznak, és a ve­lük társult központi bankoknak, amelyek finanszírozták a II. vi­lág­háború óta deficites túlköltekezésünket.” (Hozzáteszem még, hogy Magyarország már 1982 óta ugyanilyen szisztéma szerint fi­nanszírozza a mesterségesen felgerjesztett, túlköltekező költségve­tését, s a ‘végeredmény’, hogy az államadósság felhalmozó­dá­sá­nak üteme hasonló mértékű, méltán bizonyítva, hogy nincs új a nap alatt - minden pénzben kifejezett értéktöbblet ugyanazokba a zsebekbe vándorol. Lásd még: „francia és norvég becsületrendek” címszó alatt.  - Cz. L.) ...

 

Albert Einstein általános relativitás-elmélete (E = mc2) óta ismere­tes az anyag és az energia ekvivalenciája, lényegi azonossága -, mármint hogy az egyik a másikba korlátozás nélkül átalakulhat, ami­ből következik, hogy ugyanannak az alapvető szubsztanciának a két különböző alakjáról, megjelenési formájáról van csak szó. A társadalom működése tekintetében - ha úgy tetszik, a természeti tör­vényszerűség átvitt analógiájára - ugyancsak felállíthatunk egy ek­vivalencia-törvényt, sőt, meg is toldhatjuk egy kevés egészséges iróniával. Arról van szó, hogy a vagyon, a pénzt termelő pénz­tulaj­don (a termelőtőke) hatványozott nagyságú erőteret, mozgásteret - másképpen fogalmazva POLITIKAI HATALMAT generál, vagyis hát a pénz és a hatalom szintén ekvivalens, egymásba korlátlanul (és észrevétlenül!) átalakuló kategóriák, entitások. (Íme az irónia: H = pc2, ahol a hatalom nagysága egyenlő a pénztőke és a fén­y­sebesség négyzetének a szorzatával.)

 

De folytassuk tovább, sőt, fejezzük is be a pénzhatalom koncent­rá­lódásának elemzését a Nemzetőr egy másik  - 2005. október 12. “Hogyan működik a bankcsalás?” - cikkéből kiemelt idézettel:

“Edward A. Rothschild báró ma a ‘világ koronázatlan ura’. Ő irá­nyít­ja a rejtett kéz 300 emberét (célzás a világuralom illuminátus piramisának csúcsszervére, a 300-ak tanácsára - Cz. L.); - 300 milliárd dollárt és a világsajtó 90 %-át. Az “államférfiak”. A Rothschildok elkezdhetnek egy háborút, és meg is állíthatják azt. Egy szavuk alapíthat vagy dönthet meg birodalmakat ... A világot egészen más személyek uralják, mint akiket azok képzelnek el, akik nem látnak a színfalak mögé. A kormányok nem kormá­nyoznak; csak irányítják a kormány gépezetét, míg őket a rejtett kéz irányítja ...

A politikusok a magánbankárok engedelmes szolgái ...”

Myron Fagan írja az “ILLUMINATI”, titokzatos című könyvében:

 

“Most térjünk vissza az Illuminátusok születéséhez.

Adam Weishaupt, a kánonjog jezsuiták által kiképzett professzora az Ingolstadti Egyetem tanára volt, amikor levetette a keresztény vallást, hogy megszervezze a luciferi összeesküvést. Ez 1770-ben történt, amikor a "hivatásos pénzkölcsönzők", az újonnan meg­alakult Rothschild-ház felbérelte őt, hogy vizsgálja felül és moder­ni­zálja a cionizmus elavult jegyzőkönyveit, amelyet kezdettől fogva "a Sátán Zsinagógájá"-nak szántak, amint ezt Jézus Krisztus meg­jövendölte:

"Azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán Zsinagógája." - lásd: Jelenések Könyve (angolban: az Apoka­lip­szis Ki­nyi­latkoztatása) 2:9. Mint egy olyan, végső világuralmat, amellyel rákényszeríthetnék a luciferi ideológiát mindarra, ami a sátáni despotizmus számára az utolsó szociális kataklizma lezajlá­sa után az emberi fajból még megmaradhat.“

 

Amit mi most, itt, Magyarországon megélünk: az utolsó szociális kataklizma.

 

 

Vác, 2006. július 12.

 

 

 

                                                       Czike László

 

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints