czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A klónozott madonna fia

A klónozott madonna fia

  2007.07.20. 13:33


Czike László

 

                         A klónozott madonna fia

 

A napokban a tundrán tökéletes épségben megkövesedett mamut­bébi tetemet találtak, amelyből megpróbálnak sértetlen sejteket is ki­nyerni, hogy abból „előállítsák” a kihalt mamut-faj első klónját.

Dolly bárány után – mamutbébi.

Aztán meg…

 

A Szent Grál és a Világállam

Próbáljuk meg kibogozni, hogy a keresztbe-kasul összegabalyo­dó, okkult szá­lak­ból font templomos-szabadkőműves „történelmi cse­lek­­mény” - pontosabban történelmünk talányosan önkényes nar­ra­tí­vája – valójában mit is vár el, mit is remél a Szent Grál meg­ta­lá­lá­sá­tól? A határozott válasz megdöbbentő: az évszázadokkal, netán évezredekkel ezelőtt „előre ­gyár­tott” luciferi világuralmi terv (mastermind = épí­té­si tervrajz) megvalósí­tá­sá­nak tökéletes, utóla­gos legitimációját. Olyan erős legitimációját, mellyel szemben még a legbigottabb, legfelkészültebb keresztények sem ellenkezhetnek to­vább. Olyan „duplafenekű”, sátáni terv legitimációjáról van szó, amely a kitalált (fiktív) transzcendens, „isteni eredetű vérvo­nal” fel­hasz­ná­lá­sával nagyon is földi, egyközpontú, cent­ra­li­zált „alkotmányos monarchia”; formálisan szövetségi rend­szerű, ámde egyszemélyi irányítású világállam (globális csá­szár­ság) létrehozását alapozza meg, az Ég és a Föld, Isten és a Ki­rály, a Mennyország és a Glóbusz látszategyesítése, egy­­be­­ol­vasztása révén. Ugyanis, hogyha a Világállamra Isten is „áldá­sát ad­­ja”, amikor a ‘saját vérét’, egyszülött Fiát ülteti annak trón­jára, akkor nincs többé apelláta. Kézenfekvő tehát „az ötlet”, hogy a Szent Grált, Jé­zus Krisztus szent vérét rettenetes sá­táni cél­ra akarják felhasználni, amennyiben leg­alább egy cseppjét si­kerül megtalálni. A Szent Grál ugyanis Jézus Krisztus „vérvo­nala”. S a tudomány mai technikai szintjén már képesek vagyunk arra, hogy akár egyetlen genetikailag sértetlen sejtjéből reprodu­kál­junk bár­milyen bonyolult élőlényt: egy bárányt, egy mamutbé­bit – vagy…

 

A „deszposzüni” – királyi dinasztiák

Egy dolog, hogy az úgynevezett "deszposzüni" (egyes mai királyi) dinasztiák tagjai, leszármazottai mit hisznek eredetükről, vér­vo­na­lukról, történelmi önazonosságukról – ami talán „királyi levéltá­ri tény”! -; ám egészen más dolog, hogy ez a „hitük” valós, megala­pozott-e, vagy sem. A Habsburg-Lotharingiai, az Anjou és a Wind­sor (Guelphs vagy Stuart), s talán részben a Bourbon uralkodó di­nasztiák ma élő utódai – legalábbis családi levéltáruk „titkos do­ku­mentumai” a­lapján - az ún. "Halászkirályok", másként a vizigót Me­roving-di­nasz­tia (Dagobert meggyilkolt vagy elveszett fia, Sigis­bert) leszármazottjának tartják magukat, mely „ősök” - a kathar ős­­hit alapján is - Jézus Krisztus vérszerinti utódainak tekintet­ték magukat.

 

Krisztus utolsó megkísértése

Az okkult templomos-szabadkőműves legendárium szerint a Sion Rendet – mely talán a Jeruzsálemi Szent (Salamon) Templom tit­ka­inak, esetleg magának a Szent Sírnak az egyetlen „legitim” őrző­je (vö. „az Őrzők”!) - eleve azzal a céllal hozták létre, hogy Jézus Krisztus vérvonalát, a Szent Grált a történelem viharaitól mind­vé­gig megőrizzék, hogy a Világ Ura majd a teljes ismeretlenségből váratlanul királyként léphessen elő, amint az idő elérkezik, hogy be­teljesítse evilági küldetését. Jézus Krisztus családja a "deszpo­szü­ni", amelybe állítólagos utódai és "oldalági" családtagjai egyfor­mán, "egyenrangúan" beletartoznak. E templomos (vö. „Sion Böl­csei”) narratíva szerint Jézusnak József apja "első" házasságából származó, sőt, Máriától, édesanyjától "származó" testvérei is vol­tak (vö. Igaz Jakab), majd a testvéreinek is lett saját családjuk, mi több - lásd: Júdás evangéliuma -: maga, Jézus sem halt meg a ke­resztfán, ha­nem arról élve leszállva, rettenetes sebeiből felgyó­gyulva családot alapított Mári­a Mag­dolnával, aki azután (Jézus) gyerekeivel együtt Dél-Francia­or­szágba (Languedocba) költö­zött, s ott élt haláláig. A Halászkirályok - a Mero­vin­gok - állítólag Jézus második fiától, Józsuétól (Josephes) származ­tak. (Jézus Jézus ne­vű első fiát fiatalon meggyilkolták.) Minde­zek­hez hozzáteszem még Mar­tin Scorsese "Krisztus utolsó megkí­sér­­tése" című, okkult filmjét is, mely híven leképezi a temp­lo­mos-szabadkőműves ta­no­kat, amikor Jézus „halála utáni” életét „halála előtti” haláltusa-lá­tomásként, kvázi „utolsó megkísértésként” mu­tat­ja be. Természe­te­sen a katoli­kus dogmatika szerint Jézusnak sem vérszerinti test­vérei, sem gyermekei nem voltak. Az Újszövetségben található né­mely utalás Jézus testvéreire, az ún. apokrif evangéliumok­ban (vö. Holt-tengeri, qumráni tekercsek, a Nag Hammadiban ta­lált doku­mentumok: Fülöp és Tamás evangéliuma) pedig olvashatók meg­­jegyzések Jézus és Má­ria Mag­dolna kap­cso­latáról. A National Ge­ographic által ismertetett „Júdás evangéliuma” irat ténylegesen létezik, a tartalma azonban nyilvánvalóan szándékos történelem-hamisítás.

 

A Sátán klónozott „vérvonala”

Szerény „magánvéleményem” – mi több, erős hitem! - szerint Jé­zus Krisz­tus meghalt a keresztfán, hogy megváltson minket a bűneinktől. Ettől függetlenül lehetett "ol­dal­ági" családja, ami mit sem változtat az Ő isteni (transzcendens, tehát örök, és nem evilági) származásán, a megváltás isteni tervén és tényén. Még ha lennének is vér szerint leszármazott "rokonai", ez a kvázi-rokon­ság nem jogosíthat fel senkit arra, hogy Isten Fia küldetését kvázi eltulajdonítva, a megváltó Krisztust majmolva, „isteni” álruhában pi­piskedve, „égből küldött földi királyként” a globalista-imperia­lista Világállam trónjára üljön. Mindez szerintem templomos-sza­bad­kőműves áfium, hogy a keresztényeket az Antikrisztus híveivé manipulálják, előkészítendő az orwelli rémállam bevezetését.

 

Klónoznak egy nőt, aki majd megszüli a saját hasonmását, s az a Sátán fattyát, az Antikrisztust. Idézetek az ‘Emberek fény­­másolá­sa vagy terápiás klónozás?’ című internetes hozzászólásokból:                                             

 

„Amikor az ember technikailag és tudományosan már elérte azt a magasságot, hogy képes beavatkozni a természet rend­jé­be, akkor és ott megálljt kell parancsolni! Egyetlen-egy em­bernek sincs és nem is lehet felhatalmazása, hogy a földi életfolyamatokat manipulálja!” A Sátán, a sátánista tudo­mány viszont azt ‘hiszi’, hogy neki erre ‘van’ felhatalmazása. Sőt, bele kell avatkoznia a genetikus folyamatokba, ha el akarja érni, hogy ‘földi’ anya a méhében hordja ki a Sátán fattyát, az Antikrisztust. Ez a földi anya csakis egy klónozott nő lehet; mert a természetes, Istennek tetsző módon fogant anya isteni lélekkel rendelkezik, s a személyisége így nem lehet képes és nem lehet alkalmas ‘a sá­tán­fattyú’ kihordására. A Sátán tehát „a magasan fejlett emberi tudo­mányt” és technikát is a saját szolgálatába állítja, hogy keresztül­húz­­za a megváltás isteni tervét. Ez is azon kitüntetett pillanatok közé tartozik, amikor valamennyien megérthetjük, miért is volt ti­los ‘az első emberpárnak’ gyümölcsöt ennie a Tudás Fájáról!

 

Az igazság pillanata

Szó szerint eljött hát az igazság pillanata. Újabb netes idézet:

„Sem a világról alkotott képembe, sem a hitvallásomba nem fér bele a klónozás semmilyen formája. Nem tudom elhinni, hogy egy hithű vallásos ember - bármely világvalláshoz is tar­­tozik - képes lehet elfogadni a klónozást, és hogy az nem sérti emberi méltóságát, Isten-hitét!”

 

Lucifer liberális yachtja

Valahol a Földközi-tengeren évek óta cirkál egy hajó, mely való­sá­gos ‘területenkívüli úszó la­bo­ratórium’, afféle biológiai és etikai „vámszabad-terület” - a Sátán yachtja! -, s fedélzetén egy dúsgaz­dag, őrült olasz professzor senkitől sem za­var­tatva végzi genetikai kí­sérleteit, melyekkel gyakorlatilag Hitler és Mengele nyomdokain halad. Valakik gátlástalanul szpon­­zo­rál­ják, az olasz és nem­zet­közi hatóságok pedig hagyják háborítat­la­nul tevékenykedni, bár­mer­re is járjon, mintha bizony az emberiség szebb jövőjén, kvázi mind­nyájunk javára munkálkodna.

 

Emberek fénymásolása szerveik kinyeréséért

„Antinori egy klónozott emberi embrió fényképét akarja be­mu­tat­ni.” A név - nomen est omen - meghatároz, mi több, bal­jós előjel. Ez a baljós név magában hordozza az ‘Anti’-előtagot, ami - idézem az ‘Idegen szavak’ szótárából -: ‘valamivel való ellenté­tes­sé­get, szembenállást’ jelent. ‘Nória’ pedig: ‘serleg vagy puttony’ je­len­téssel bír, ami utalhat a Szent Grálra, a kehelyre, amelyben a templomos-szabadkőműves legendárium szerint Arimatheai Jó­zsef a keresztre feszített Jézus vérét fogta fel. Az Antinori-név így felvett, kitalált ‘gonoszul szakrális’ ómen lehet, melynek a kifej­tett jelentése: az ember, aki majd létrehozza, ‘megteremti’ a vallás­tör­téneti hibrid-gnómot, a léleknélküli emberlánya-szülte Fran­ken­steint; - vagyis azt a személyt, aki ugyan fizikailag (testileg-genetikusan) a Szent Grál ‘szent tartalmából’ lesz klónozva, de is­teni lélekkel nem rendelkezik, mert lelke üres helyére a Sátán lép, és megszületik „a sátán fia”, az Antikrisztus.

 

„Az emberklónozást pártoló, ezzel sok vitát kiváltó olasz nő­gyógyász-szülészorvos, Severino Antinori klónozott emberi emb­rió fényképe nyilvánosságra hozatalát jelentette be hét­főn. A hétnapos klónozott embrióról készült fotó egy-két hó­na­pon belül látható lesz egy on-line szakfolyóiratban. Az 57 éves olasz orvos újólag síkraszállt az ember klónozá­sáért, és kijelentette: a bírálók állításaival ellentétben az em­ber kló­no­­zása nem ostoba, nem is szörnyű eljárás, hanem nagysze­rű lehetőség.” Az igazi kérdés az, hogy mire?! A ‘terápiás kló­no­zás’ - ami keresztény szemszögből nézve tömeg­gyil­kosság, ugyanis Ko­vács Pétert csak a veséjéért, Nagy Zol­tánt csak a májáért, má­so­kat más szer­veik ki­nyeréséért fogják „fénymásolni”, a „felesleges többi alkotórészből” pedig vélhetőleg kutya­tápot készítenek – le­het­séges ugyan, de az operatív gyógyászati költségek olyan maga­sak, hogy tömeges méretekben sohasem fog­ják alkalmazni, beve­zetni. A fő cél igazából egyrészt megint csak a profit, másrészt, hogy a dúsgazdag emberek, akikből a pénz­ügyi és a politikai ha­tal­­mi világelit ‘összeáll’, technikai úton, a pénzükkel válthassák meg „a halhatatlanságot”. Amit úgy képzelnek el, hogy - az agyuk ki­vételével, amelyben (tévesen) végső személyazonosságukat vé­lik megőrizni - az elhasználódó, ‘kiöregedő’ és hibás testrészeiket újra meg újra klónozott újakkal cserélik ki. Mintha csak az ember egy gép, egy autó lenne, folyamatosan csereszabatos al­katrészekkel. A világelit kvázi halhatatlanságának, uralma ‘végtelenítésének’ – így le­vált­­ha­tatlanságának - biztosítása jól beleillik a legnagyobb kísér­tés megvalósításának koncepciójába, miszerint majd a klónozás­sal „előállított” Antikrisztust kiszolgáló hatalmi világelit – s az udvartartás is - gyakorlatilag halhatatlan’ kvázi-klónok­ból fog állni. (Akiket ma biorobotoknak hívunk, s politikusi min­ta­példányaik például Bill Clinton és Hillary Clinton, akiket a meg­fe­le­lő vérvonalból kiválasztva – Bill állítólag balkézről Rockefeller-gyerek – eleve „világvezetőnek” programoztak, s (Cecil Rhodes ala­pítvány típusú iskolákban) neveltek ki, egy aprólékos precizitással megtervezett életprogram előírása és kíméletlen megvalósítása ré­vén. A műemberek és a mű-Krisztus előállításának terve a Sátán legördögibb (szín)játéka, amelynek az ‘eljátszását’ meg­a­kadályozni mindannyiunk elemi, szent kötelessége (lenne), beleértve a katoli­kus egyházat és a hívők százmillióit is, noha a legnagyobb felelős­ség vitathatatlanul a világvezető politikusoké. A világban – a poli­ti­kában, a gazdaságban, a társadalmi lét minden szint­jén – expo­nen­ciálisan nő a ká­osz, aminek a mostmár hamarosan bekövetke­ző köz­vet­len folyománya nem lehet más, mint egy olyan „karizma­tikus” világvezető „megtalálása”, akinek majd kezébe adnak min­den hatalmat, csakhogy továbbra is fenntartsa, átmentse a dege­ne­rált és kontraszelektált világelit értelmetlen, csekély haté­kony­ságú rémuralmát. Az ókori Rómában épp így – a patríciusok köz­meg­egyezése alapján – alakult ki a cézári hatalom, a Haza Atyja titulus, a korlátlan hatalmú zsarnok intézménye, akit korra, nemre és rangra való tekintet nélkül, bár méltatlanul (vö. Caligula, Néró, stb.), kényszer alatt vagy önként, de istenként imádott az isten­adta nép minden tagja. Rómát az állandó hódítások tartották egy­ben és viszonylagos egyensúlyban - de a Föld Világállamnak nem lesz kit-mit meghódítania. Ezért gyors halálra van ítélve…

 

Kentaurok gyártása futószalagon

„Egy amerikai vállalat tegnap bejelentette: emberi embrió si­keres klónozását hajtotta végre. Ez tudományos áttörést je­lent, amiről az Advanced Cell Technology nevű, Massa­chu­setts állambeli biotechnológiai vállalat tudományos fejlesz­té­si alelnöke, Robert Lanza számolt be. Az ACT céljaitól füg­getlenül sokan - erkölcsi, valláserkölcsi kiindulópontból, és jo­gi szempontokat is hangoztatva - rendkívül aggályosnak tar­t­ják az emberi embrió klónozását, mert az mintegy ‘ugró­deszka’ lehet a kifejlett emberi lények ‘másolásához’, ‘több­szö­rözéséhez’.” Az embert ‘ember által kifejlesztett technológiá­val’ előállítani egyrészt súlyos visszaélés a megszerzett tudomány­­nyal, más­részt Isten akarata és rendelése ellen való cselekedet, i­szonyatos bűn. Ilyen tettet csak pogány, a gonosz lélek befolyása a­latt álló ember követhet el, hiszen aki hisz abban, hogy a halha­tat­lan lelkünket személyesen Istentől kaptuk, az tudja, hogy egy mesterséges lénybe (vö. Frankenstein, vagyis homunculus) Isten soha nem fogja a saját lelkét ‘beleoltani’, így a klónozott torzszü­lött lélek nélkül ‘születik’ meg, vagyis csak külsőre hasonlít emberi lényhez, valójában világrajövetele első pillanatától a Sátán ud­var­­tartásához tartozik. „A közeljövőben létrejöhetnek az első mes­terséges úton létrehozott emberi embriók - jelentette ki Pa­na­jo­tisz Zavosz, ciprusi származású amerikai professzor, egy az emberi klónozásra szövetkezett nemzetközi orvoscso­port tagja. A tudós - aki az egyesült államokbeli Kentucky állam­beli Lexington Andrológiai Intézetének vezetője - hozzátette: ő és munkatársai még az idei év végén, vagy a jövő esztendő elején megpróbálkoznak az első sejtmagátvitellel. A kísér­let­ben tíz gyermektelen házaspár vesz majd részt, önkéntesen. Zavosz professzort nem készteti hátrálásra, hogy az Egye­sült Államok kongresszusa előtt két törvénytervezet is van, mely az emberi lények klónozásának tilalmát szorgalmaz­za. Mint mondotta, a klónozási kísérletek nem az Egyesült Álla­mok­ban, hanem más országokban, titkos laboratóriumok­ban folynak. Azt is elmondta: az emberi klónozáson dolgozó orvosoknak már sikerült állati petesejtbe embertől származó sejtmagot beültetni.” Tág tere nyílik tehát a mindenfajta szörny­szü­löt­tek ‘előállításának’; lesznek hát mindenfajta ‘öszvér-lények’, minden bizonnyal ‘kentaurok’ is. Aki netán a teljes ‘kínálatra’ kí­váncsi, olvassa el Jim Marrs ‘Titkos uralom’ című könyvének utol­só fejezeteit. ‘Az Anunnaki’-tól kezdődően, amely ‘érdekes módon’ az őskorban és az ókorban élt, művileg előállított félemberi lé­nyek meglepően színes forgatagáról tudósít. Mik is lehettünk egykor, és mi­­vé le­szünk (újra) - mélyen elgondolkodtató. „Az emberi lények klónozásának lényege: a tudósok mesterséges úton hozzák lét­re az embriót; a kísérletben részt vevő házaspár egyik tagjából kivesznek egy sejtmagot, amelyet azután beültetnek egy olyan emberi petesejtbe, amelynek már korábban eltávo­lí­tották a magját. (...) A normálisnak nyilvánított embriót ez­után beültetik a gyermekre vágyó nő méhébe. Az így megszü­lető gyermek szinte tökéletes genetikai másolata lesz egyik vagy másik szülőjének. (...) Zavosz feltétlenül bízik az emberi szaporodásbiológiai orvoslás területén 23 év alatt szerzett tu­dásban, tapasztalataiban. Véleménye szerint a legújabb technológiáknak és a megtermékenyítés előtti és utáni igen kö­rültekintő vizsgálatoknak köszönhetően képesek lesznek ‘normális’ embriókat létrehozni. ‘A rendelkezésünkre álló módszerekkel az emberi klónozásban sokkal jobban ki tud­juk szűrni a fogyatékosságokat, mint amennyire állati kló­no­zással foglalkozó munkatársainknak sikerült’ – hangoz­tat­ta a ciprusi professzor.”

 

Czeizel Endre „lelkesedik”

Czeizel Endre egy reggeli televízió-műsorban azzal kezdte mondan­dóját, hogy „két teljesen különböző dologról” van szó. „A klón ha­son­mást jelent. A természet is csinál ‘klónokat’, ilyenek az egype­téjű ikrek. A mostani klónozásban arról van szó, hogy kiveszik a női petesejt magját, s beültetik a férfi valamelyik testi sejtjéből szár­mazó sejtmagot a petesejtbe. Anti­nori kí­sérletében meddő há­zaspárok vesznek részt - a fér­fi nem­ző­képtelen, és a testi sejtjét használják fel. Miután a testi sejt magját beültették a pe­tesejtbe, elektromos ingerrel indítják el a sejtosztódást, majd mind a 16 magzatkezdeményt beül­te­tik az asszony méhébe, aki kihordja és megszüli, tulajdon­képp férjének a hasonmását.” Antinorit zseniális szak­embernek tartja. Idegesítik azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy most új Hitlereket, Sztálinokat fognak előállítani, ami szerinte totális ba­romság. Szerinte Hitler és Sztálin nem a génjei mi­att lett olyan, a­mi­lyen. Megemlített egy példát is. „Amerikai egype­té­jű férfi ikerpár egyik tagját Németországban nevelték fel a ‘30-as években, akiből kiváló náci lett - másikuk Izraelben nőtt fel és dol­gozott egy kibuc­ban, s egy kicsit cionista volt. A géneknek nincs kö­zük ahhoz, hogy a születés után valakinek a személyisége hogyan alakul, s milyen lesz a politikai, erkölcsi állásfoglalása. Ez mind a társadalmi, csa­ládi, kultúrális tényezőktől függ.” – állítja. Szerintem Czei­zel Endre elfelejti, hogy az egypetéjű ikrek mindketten füg­getlen, ön­álló lel­ket kapnak Istentől, míg a klónozott ember nem kaphat lelket, hi­szen nem Isten akaratából, sőt, annak ellenére születik a Földre. Az ember személyiségét leginkább a lélek, az egyéniség szocializá­ciója, annak eredményessége vagy kudarca határozza meg.

 

Befejezésül Czeizel Endre elmondta, a közvélemény csak Antinori­ról hallott, ő azonban ismer egy amerikai esetet. „Egy milliomos a­merikai há­zas­pár a 8 hónapos korában meghalt gyermekét kívánta klónoztatni, s erre rengeteg pénzt adtak egy orvoscsoportnak, mely valahol Dél-Amerikában ezen dolgozik jó ideje.”

 

A New Age, az Új Világrend „Galilei”-je

Severino Antinori professzor - aki korunk Galileijeként tart­ja számon ma­­gát - nem kívánta megmondani, melyik or­szág lesz kí­sérletezésének színhelye, bár azt világossá tette, hogy nem Európában kezd hozzá az ember klónozásához. Szemé­re ve­tette a politikusoknak, a sajtónak és az orvosi szakmá­nak, hogy képtelenek elismerni munkáját. „Nevezzenek akár Hitlernek, vagy Frankensteinnek, ez az ő dolguk. Én inkább Ga­lileihez hasonlítanám magam: az intolerancia áldozata vagyok - mondta.” A hét elején bejelentette, hogy a világon el­ső­ként klónozott emberi egyedeket hoz létre, a ‘Dolly’ báránynál már bevált módszerrel.

 

Modern „bárány-áldozat” – a megváltás ellen

Nem tudok szabadulni a gondolattól: valami vég­zetesen sorsszerű predesztináció fejeződik ki abban, hogy épp Dolly, egy bárány volt az első emlős, melyen a klónozást kipróbálták. Az áldozati bárány, az ószövetségi zsidó szertartások feláldozott báránykája, amellyel Jahve kegyeit próbálták elnyerni. Sőt, Agnus Dei, qui tollis pecca­ta mun­di – Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit -, az Újszö­vetség áldozati báránya, Jézus Krisztus! Milyen szörnyűségek vár­nak még Reád, amíg eljöhet a Te országod! Az olasz pro­fesszor, húszfős orvos-csoportja élén, 200 nő méhébe klónozott emb­riókat ültet be. Ha kísérlete sikerrel jár, hamarosan megszü­lethet az el­ső klónozott ember.”

Nagy a csend. Azóta nyilván meg is született…

 

Szemben jövünk önmagunkkal

A Dr. Urbancsek János egyetemi docenssel folytatott beszélgetés­ben Pallagi Ferenc arra volt kíváncsi, létező fenyegetés-e, hogy elle­nőrizetlen eljárással történő klónozás következtében szembe fo­gunk magunkkal jönni az utcán?! Az orvos elmondta, ez létező fe­nyegetés, nem kizárt, hogy technikailag egyszer megvalósítható lesz.”

 

Ratzinger bíboros a klónozás ellen

Óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Severino Antinori be­je­len­té­se. A Vatikán egyszerűen képtelenségnek nevezte az em­ber­klónozást. Joseph Ratzinger bíboros (aki ma már XVI. Be­nedek néven római pápa – Cz. L.), a Szentszék hittani kong­­re­gációjának prefektusa így bírálta Antinori kísérletét: „Hit­lert akarja utánozni.” A bíboros úgy vélekedett, hogy „gyer­mekek fénymásolása: náci téboly”. Jack Scarisbrick pro­fesz­szor, az abortuszellenes Life-csoport elnöke szerint az embe­ri élet méltóságán aluli, hogy emberi lényeket gyártsa­nak la­boratóriumban. Antinori azonban a vallásos ellenérveket nem fo­­gad­ja el, cáfolja hogy Isten szerepébe akarna lépni, a klónozás szerinte nem vallási kérdés.”

 

Rosslynban bárány-klónok születnek…

A legszörnyűbb ómen azonban a fenti idézetek utánra kívánkozik. Az intézetet, ahol a Dolly-bárányt megalkották, így hívják: Edinburghi Rosslyn Intézet! Mint emlékezhetünk rá, a Rosslyn-kápolna volt az, ahol a Skóciába menekült templomos lovagok - a Sinclairek legendája szerint - a Szent Grált elrejtették! Ha a Grál va­lójában a kereszthalált szenvedett Jézus Krisztus vérének ‘fedő­neve’, akkor a következő a helyzet: a bárányt klónozó kutató­in­tézet s az Isten Báránya vérének rejtekhelye azonos névre - Rosslyn - hallgat! Ez fátum, gonosz vicc, vagy véletlen egyezés? Ezek tények. Túlságosan sok a baljós előjel egyazon történetben...

 

Jézus „hasonmása”, az Antikrisztus

Ha a Szent Grál valóban a templomosok - a Sioni Rendház – birto­ká­ban van, akkor lassanként a ‘legendárium’ minden apró moza­ik-kockája a helyére kerül. Tudjuk, hogy bármely biológiai szerve­zet, élőlény nagy valószínűséggel reprodukálható egyetlen olyan sejtjéből, amelynek a sejtmagja, a benne foglalt öröklődési anyag sértetlen. A klónozáshoz felhasználható sejt - akár vérsejt is lehet. Tudjuk, hogy a Sátán végső, „mindent eldöntő” szerepére készül: az Antikrisztus Krisztus képében kíván megjelenni, hogy elcsábít­sa a maradék keresztényeket is.

 

A klónozott lélektelen nő a Krisztus véréből, a Szent Grálból klónozott Antikrisztust fogja világra hozni, aki külsőre Jé­zus hasonmása lesz, de isteni lelke megüresedett helyére maga a Sátán költözik be...

 

Talán már meg is történt?

Amíg felnő, és elfoglalhatja trónját, addig egy, a Meroving-vérvo­nal­ból származó ‘helytartó’ állhat majd az épülő Világállam élére.

Íme a templomosok és a szabadkőművesek féltve őrzött ősi titka.

 

Bingeni Szent Hildegárd 800 éves látomása

John Hogue‘Az utolsó pápa’ című könyvében felidézi Szent Hilde­gárd leghíresebb látomását: ‘Az utolsó napok és az Antikrisztus bukása’ címmel: „A skandináv-germán végítélet a szürke far­kas korában következik be. A látomás egy eljövendő, katoli­kus származású, XX. századi zsarnok szürke katonai egyen­ruháját s kabátját idézi, akinek keresztneve a germán ‘adol­phus’, azaz a ‘farkas’ szóból származik. Az öt zsarnok egy Krisz­tus-hasonmás (azaz: klón) előfutárai; úgy is mondhat­nánk: az Antikrisztusé. Szent Hildegárd látomásában Krisz­tus egy szűz (Szűz Mária), az Antikrisztus pedig egy szajha (a klónozott „Madonna”?!) fia; buja, szexőrült bitorló, aki a máso­dik eljövetel Krisztusaként pózol, és azt terjeszti el magáról, hogy egy szűz szemérmes gyermeke, s képes feltámasztani a holtakat. A csalót két ítéletnapi próféta, Éliás és Énok veszi alaposan szemügyre, akiket Isten azért akar a Földre külde­ni, hogy megakadályozzák az Anti-Krisztus uralomra jutá­sát. Ez a két próféta még egy utolsó esélyt ad az emberiség­nek, hogy megláthassa az Antikrisztus igaz valóját, mielőtt a gonosz fia - magát Isten fiának hazudva - mártírrá teszi őket.

 

Szent Hildegárd figyelmezteti is kora papjait, hogy az An­ti­krisztus az egyházon belülről kerül majd ki. Jóslatai­nak e­me pontját a festménye támasztja alá érzékletesen, amelyen az egyházat egy Eklézsiának elkeresztelt, glóriás, koronás asszonyként ábrázolja, akinek a széttárt karjait egy aranyo­zott köntös díszíti. De lám, az Anyaszentegyház szentje bu­gyo­gó nélkül áll előttünk... Ezután Szent Hildegárd egy kö­zépkori egészségügyi szakértő alaposságával leírja, és mára híressé vált rajzai segítségével illusztrálja is Eklézsia belső romlottságát. Ami például a lábai között látszik tenyészni, minden idők legszörnyűbb tripperének tűnhet. Az Anyaszent­egyház fanszőrzete és szeméremajkai egy szőrös arcot, a szo­­rosra zárt ajkak közül elővillanó, éles fogú, torz szörnye­teget formáznak, a szörnyeteg Antikrisztust.” 

 

Az Világállam diktátora

Az összeesküvés befejező szakaszában az egységes világkormány egy diktátori személyiség révén áll majd össze, akit az Egyesült Nemzetek (az ENSZ), a Külkapcsolatok Tanácsa (a CFR, egy illu­mi­­ná­­tus csoport az USÁ-ban), pár milliárdos, a kommunisták és tudósok, akik már bizonyították hűségüket a nagy összeeskü­vés iránt, fognak egyetértésben megválasztani, aki ezek után egyben az őt megválasztó szervezetek feje is lesz. Mindenki mást az immáron sikeresen ‘mo­nolitizált és uniformizált’ emberiség roppant kong­­lomerátumába integrálnak (ez lehet/lesz a népek, mint egységes jámbor juhnyáj közös karámja, megvalósítva a luci­feri illuminátus össze­esküvés - vö. Orwell: 1984. - totális rab­szol­ga­társadalmát.

 

Az Illuminátusok Rendje

Adam Weisshaupt a kánonjog jezsuita-képzettségű professzora volt, az Ingolstadti Egyetemen tanított, amikor levetette a – koráb­ban felvett - kereszténységet, csakhogy megszervezhesse a luciferi össze­esküvést. Ez 1770-ben történt. Elkezdte kidolgozni ‘mester-tervét’ - amit álnokságból Jézus Krisztus elnevezésével élve, eleve ‘a Sátán Zsinagógájának’ nevezett -, amelynek kíméletlenül kö­vetkezetes végrehajtása révén, csalárdul világuralomra emel­hették Lucifer ideológiáját, hogy az emberi faj utolsó maradványai a vég­ső szociális kataklizma (Európában, s a legerőteljesebben Ma­gyar­országon éppen most zajlik) után, a legvégső időkig a sátá­ni zsar­nokságot szolgálhassák. Az Illuminátusok Rendjét Jézus az Újszö­vet­ség­ben a következő szavakkal jövendölte meg: „…azok, akik zsi­dóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sá­tán Zsinagógája.” (Jel 2,9).

 

A Sátán Zsinagógája

A megjövendölt diktátor, aki nemsokára egyesíti a pápai trónt a császári trónnal, és ma­gát Dávid király vérvonalának le­származottjaként beállítva, Jézus Krisztus képében tetsze­leg­ve - az újjáépülő jeruzsálemi Salamon Templomá­ban – Is­tenné kiáltja ki; lesz az Antikrisztus, az egy­séges Világkormány feje, akit a világ keresztényeinek többsége is „legitimnek” fogad el. Mert a hívek nagyobbik része – íme a Szűz Mária mind gyakoribb je­lenéseinek intelmeiben megfogalmazott „nagy hiteha­gyás”! -, be­dőlve a csábításnak, a rettenetes trükknek, a monstre-holly­woodi színészi alakításnak, elhiszi, hogy maga a megváltó Krisztus áll e­lőtte, hogy földi királyként elhozza az örök békét, az Aranykort.

 

Isten irgalmazzon, Krisztus kegyelmezzen nekünk!

   

 

Vác, 2007. július 20.

 

                                                            Czike László

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!