czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Tönkretételünk története szakaszokban

Tönkretételünk története szakaszokban

  2008.02.18. 18:29


Czike László

 

 

        Tönkretételünk története szakaszokban

 

Írhatnám, hogy tündöklésünk és bukásunk – de nem teszem, mert egyrészt Mátyás óta már egyszer sem tündököltünk, másrészt tel­jesen, véglegesen még nem buktunk el, ámbár sokan látják már az alagút másik végét, amelyen át nem a fény, hanem a szuroksötét szűrődik be. Demján Sándor például a sovány tehenek 10 évét jö­vendöli – ő tudhatja, miért! -, meg hogy gazdasági értelem­ben mi leszünk Európa se­reg­hajtója. Gondolom aggok, bete­gek és sze­­­gé­nyek anti­szo­­­ciális elfekvője, a Római Klub legendás ajánlására…

 

De írhatnám azt is, „gyöngyvirágtól lombhullásig”, vagy „a Feketé­től a Veresig”, „az utolsó ötéves tervektől a felzárkóztatási progra­mig”, mely átlátszó blöffjeivel megkísérelné még a fizikai törvények meg­hágását is, ti. hogy nulla vagy negatív gazdasági növekedés­sel érje utol a rohamosan távolodó összeu­ró­­pai átlagot – gatya­fé­ken, has­mánt, ellenszélben, ráadásul lefelé a meredek lejtőn.

 

A legtalálóbb cím: hogyan lett a 22-ből 230, s a 100-ból nulla?

Amely „képletben” előbbi az adósság – utóbbi pedig a népvagyon. A rendszerváltás (1990) óta a nemzetgazdaság összesített adós­sá­ga - dollárban kifejezve – mintegy a 10-szeresére nőtt, míg a pro­fit­ter­melő mű­kö­dő tőke nagy­jából egészében eltűnt. Mindeközben a dollár paritása (vásárlóereje) a forinthoz mérve hozzávetőlegesen háromszo­ro­­sára nőtt. Mi okozhatta a kereskedelmi és a min­den­faj­ta cserearányaink ilyen horribilis mértékű leromlását, nemzeti tel­je­sítményünk és vagyonunk elképesztő mértékű értékvesztését?

  

Ezt fogjuk most nyomon követni, hat, névvel jelölt szakaszban.

 

Fekete-szakasz (1968-1981)

Új gazdasági mechanizmus. A társadalmi tulajdon csonthéja repe­dezik. A bővülő anyagi érdekeltség feszíti a korlátokat, miáltal a pénzviszonyok növekvő szerephez jutnak. A Magyar Nemzeti Bank – Fekete János elnökletével – nekilát a produktív világbanki hite­lek felvételének előkészítéséhez. 1970. és 1980. között, az utolsó 5 éves tervek keretében jelentős produktív állami nagyberuházások valósul­nak meg, mindenekelőtt az infrastruktúra és egyéb termelő szolgál­ta­tások (pl. a távközlés, a hírközlés és a közlekedés) terüle­tén. Mindössze­sen cca. 1 milliárd USD értékben. Azonban a glo­bális olaj­válság következtében a magyar külkereskedelmi csere­a­rá­nyok rohamosan romlanak, a deficites fizetési mérleg nem bírja el a növekvő adósságszolgálatot. A Nemzeti Bank már a kamatos kamatok fizetésére vesz fel egyre újabb hiteleket, a tőketörlesztés már meghaladja csökkenő fizetőképességünket.

 

Medgyessy-szakasz (1982-1989)

Medgyessy Péter, a D-209-es fedett pénzügynök, majd pénzügyér, majd tanácsadó-vállalkozó, majd bankár, majd megint pénzügyér, sőt, levitézlő miniszterelnök pénzügyi-szakmai és globális-politikai értelem­ben egyaránt Fekete János hűséges és méltó tanítványa. A jelzett szakaszban lépett Magyarország arra a monetáris lejtőre, a­melyről azóta sincs visszafordulás. Ha valamely országból éveken-évtize­deken át több pénz és érték megy ki, mint amennyi be­­jön, az az ország egyrészt elszegényedik, másrészt eladósodik. Gondoljuk csak meg! A bejövő pénz – ebben a szakaszban kizárólag bankhi­tel! – a FED és a Világbank által papíron és/vagy elektronikusan ki­bo­csá­­tott, jobbára fedezetlen „játékpénz” dollárhitel; ami viszont in­nen kiment, egyrészt értékes mezőgazdasági és ipari cikk, áru, másrészt jóval az árfolyam feletti ráfordítással, keservesen kiter­melt valódi dollár, a kamatos kamatok törlesztéseként. Vagyis ami pénz bejött, a hitelező külföldi bank „fizette”, ami meg kiment, azt munkája va­lódi értékeivel az egész magyar nép. A bejött játékpénz nem termelt új értéket, mert – szemben a korábban felvett 1 milli­árd dollár „valódi” hitellel, amit produktív beruházásokra fordítot­tunk – azt teljes egészében kamatfizetésre költöttük. Ebben a sza­kasz­ban eladósodtunk és elszegényedtünk, fellángolt az infláció – mert a magyar nemzetgazdaság egyhelyben topogott, miközben a GDP újérték-hányada, mint az ablakon kidobott pénz, a felvett hi­telek kamataira folyt el. A MNB belső műhelytanulmányai leírják, hogy az említett 1 milliárd dollár hitelt összesen 11 milliárd dol­lár kamattal terhelten fizettük vissza. Az egyre veszteségesebben termelő magyar állami vállalatok mindegyikére jelképes jelzálog került – a Világbank és a többi hitelező számára a teljes magyar nemzetgazdaság jelentette az egyetlen fizetési garanciát. A magyar társadalmi tulajdon – észrevétlenül – a titokban felvett párt­álla­mi hi­­telek fedezetévé alakult át. És hogy az adósságspirálra felépített adósságcsapdából soha többé ne szabadulhassunk ki – Medgyes­sy Péter vezényletével beléptették Magyarországot a Nemzetközi Va­lutaalapba és a Világbankba. Aztán már jöhetett – a szanálás.

 

Antall-korszak (1990-1993)

Amit nagy ravaszul – rendszerváltásnak neveztek el. (Mármint: a szanálást.) Ugyebár, min­den­ki ismeri a köznapi életben „érvényes” közmondást: „Keresd a nőt!”. Nos, a nemzetközi politikában ez így „módosul”: „Keresd a pénzt!”. Végső soron mindent a pénz, a pro­fit mozgat. Önmagában vehető politikai érdek, motiváció nincs is – min­den „ártatlan” terv vagy cselekmény mögött is monetáris és profit megfontolások keresendők. A rendszerváltás valódi célja te­hát nem a magyar nép kommunista uralom alóli „felszabadítása” volt, hanem a magyar nemzetgazdaság szanálása, vagyis termelő kapacitásainak privatizálása és leépítése, a magyar beruházási és fogyasztási piac megszerzésea hitelek miatti jelzálog­köve­telés behajtása révén potom áron. Azért, hogy a magyar társa­dal­mi tulaj­­don „csonthéjas burkát” az átalakulási és társasági törvé­nyekkel (Sárközy Tamás) feltörjék, miáltal minden használható ér­ték és jövőbeli profit – most már közjogilag is – a nemzetközi rész­vény­tőke tulajdonába kerül. Németh Miklós, reform-kommunista mi­niszterelnök, néhány hónappal a hatalom színlelt átadása előtt, fontos, drámai bejelentést tett. Magyarország külföldi adóssága - a leírt előzmények után és dacára - 22 milliárd dollár (1990). Ez a bejelentés akkoriban, amikor a „demokráciánk” még a mainál is ki­sebb gyerekcipőben járt, nem kavart semmilyen vihart, hiszen a 10 millió magyar jószerivel azt sem tudta, mi az, hogy államadós­ság. (Az a másik bejelentése sem aratott különösebb kassza­si­kert, miszerint merénylet készült ellene, a még regnáló miniszterelnök ellen.) Nos, nézzük a hatalom „átadása”, mint kasszazárás körüli fontosabb makroszintű adatokat. Külső államadósság: 22 milliárd dollár. Hogy ez tételesen hogyan, miből jött össze, soha nem rész­letezte, mutatta be, hagyatta jóvá (pl. az új Országyűléssel) senki. Csak úgy elfogadták, átvállalták, mint a Németh-kormány legitim (?) hagyatékát. Csak a hatalom, a zsákmányszerzés távlati le­he­tő­sége számított; arra senki nem gondolt, hogy az „előtalált” adós­ság levethetetlen, évről-évre növekvő malomkőként húzza a víz alá Magyar­országot, majd még 2008-ban is, sőt, talán mindörökre. Az úgynevezett belső államadósság, mármint a forintért értékesített ál­lamkötvények állománya akkor még nulla volt (ezt csak az évti­zed közepén vezették be). Valutatartalék: nulla. Külföldi befektetés vagyis „bejövő tőke”, illetve annak állománya – gyakorlatilag nul­la. Állami vagyonból működő tőke: a világbanki szakértők – nyilvá­nos­ságra nem hozott – globális, mértéktartó felértékelése szerint: 80-100 milliárd dollár, üzleti-piaci értéken mérve, ami a tőkés va­gyonértéke­lés gyakorlatában a működő tőke hozadékaként vár­ha­­tó profit jelenér­tékre diszkontált, tőkésített összegével egyenlő. Igen ám, de a privatizáció során a külföldi befektetők hivatalosan nem piacot, hanem csődportfoliót vásároltak, ezért 10-szeres haszonnal vették meg a magyar termelőkapacitásokat, s valójában a piacot.

 

Az Antall-adminisztráció két történelmi hibát követett el.

Egyrészt jogfolytonosan átvállalta az „örökölt” 22 milliárd dollár (ek­kor még: államadósság = nemzetgazdasági adósság - az MNB­nek devizamonopóliuma volt, a forint még nem volt konvertibilis) adósságszolgálatát, anélkül, hogy felülvizsgáltatta volna, miből is ered(t). Másrészt pánikszerűen elindította, szinte a teljes működő tőke alapos előkészítés nélküli privatizációját, mintha tényleg csak jelzálogjog-érvényesítést teljesítene, kvázi külső kényszer alatt, pe­dig még Soros György is az ellenkezőjét tanácsolta. Schamschula György, aki ezidőtájt Antall személyes tanácsadója volt, írásaiban szintén megemlékezik arról, hogy Antallt senki és semmi nem kö­telezte, sem az államadósság átvállalására, sem a kampányszerű, átgondolatlan privatizációra. A terve az volt, hogy a bevételből kifi­zeti a teljes adósságot, a maradékot pedig állami befektetésekre és szociális juttatásokra költi. Mint tudjuk – ebből nem lett semmi. A káposzta mind elfogyott, de a kecske sem lakott jól. Mára az állami vagyon az eredeti érték 10 %-ára olvadt, az adósság pedig a több­szörösére nőtt. Az összesen cca. 8-12 milliárd dollárnyi privatizá­ciós bevétel meg minden évben eltűnt az állami költségvetés fene­ketlen, a becsődölt nagybankokat is konszolidáló bendőjében…    

 

Horn-szakasz (1994-1997)

Az 1995. és 1996. év makrogazdasági szempontból a rend­szervál­tás utáni időszak két legrosszabb éve; ennél kilátástalanabbnak tán csak a 2007. és a 2008. (lesz) mondható. (Akkor Bokros-cso­mag, ma Gyurcsány-Veres csomagok tucatjai, Kóka-szafaládéval feldíszítve.) Az infláció az égbe szökött – 28-30 % -; a bankkama­tok persze még ezt is meghaladták. A gyógyító érvágásnak mon­dott Bokros-csomag hatására a reálbérek ismét mélyen az 1989-es szint alá zuhantak, és ekkor érték az első súlyos találatok az álta­lá­nos egészségbiztosítást és az ingyenes orvosi ellátást is. A büd­zsén tátongó hatalmas lyukakat a pótlólagos privatizációs bevéte­lek­kel igyekeztek betömni, cca. 4 milliárd dollárért eladták a tel­jes energia-szektort egy német-francia állami konzorciumnak, 8 % tő­kearányos állami profit-garanciával. A tranzakció egész bevételét az államadósság csökkentésére fordították, mely a szakasz végére így is meghaladta a 38-40 milliárd dollárt. Viszont „első ízben” si­került valutatartalékot képezni, 10-12 milliárd dollár összegben. Megemlítendő, hogy 1998-ra az eredeti állami vagyon mintegy 70 %-át már privatizálták, melynek a döntő hányada multinacionális cégek tulajdonába került. Az állam megkezdte a forintért vásárol­ható államkötvények kibocsátását is, miáltal megkezdődött az ál­lam eladósodásának második, „belföldi” szakasza, melynek lénye­ge, hogy a költségvetés növekvő hiányát államkötvények eladásá­val fedezik, ami tovább fokozza a távlati esélytelenséget, hiszen az államkötvények kamata (a vásárlók profitja) – 20-25% - jóval meg­haladta a banki hitelkamatok mértékét. Az időszak végén még sor került egy különös tranzakcióra is – amelyet a leghevesebben Tor­gyán József, az FKgP elnöke támadott -, nevezetesen az ún. adós­ság-konverzióra 2000 milliárd forint összegben, ami azt jelentette,   

hogy az MNB által előtalált újabb dollár-adósság egy részét köny­ve­léstechnikailag bevit­ték az ál­lami költségvetés „alá”, kamatozó­vá téve azt, ezzel még tovább növelve a büdzsé amúgy is egyre el­viselhetetlenebb kamatterheit, amelyek már akkor is a költségve­tés 20-25 %-os hányadát tették ki.

 

Orbán-szakasz (1998-2001)

A forint konvertibilissé vált, az MNB deviza-monopóliuma is meg­szűnt. Ettől kezdve minden természetes és jogi személy is hoz­­zá­­juthatott külföldi hitelekhez – ennek okán megkülönböztetjük az államadósság és a nemzetgazdaság adóssága fogalmakat, melyek közül természetszerűleg a második jelenti a nagyobb hitelössze­get, mert az állam adósságán túl tartalmazza a vállalko­zások, a kereskedelmi bankok, az önkormányzatok és a magánszemélyek hiteleit, tartozásait is (bele­értve természetesen a multinacionális nagyvállalatok hitelállományát is), mivel mindezen tartozások ka­­ma­tait, profitját és tőke­törlesztését is a belföldi magyar munka­tel­jesítménynek kell kitermelnie. A szakasz sok tekintetben jelentős javulást eredményezett, mind a makro-, mind a mikroszféra gaz­dálkodási mutatóit illetően. A külső államadósság mintegy 43 mil­liárd dollárra rúgott, ám a belső államadósság jelentősebben nőtt; az időszak végére elérte a 9000 milliárd forintot. A valutatartalék összege jelentősen nem változott. Az Orbán-kormány is folytatta a privatizációt, ám sokkal szolidabban, mint elődei tették. Az állami vagyon maradványértéke az 1990. évinek már csak kb. 20 %-a.

 

A gazdálkodó szervezetek és a magánszemélyek, az állampolgárok egyaránt joggal re­mélhették, hogy a szolid konjunktúra-időszak to­vább folytatódik, hiszen a töretlen fejlődéshez minden gazdasági feltétel adottnak látszott. Nem így történt. A kormányváltás után, minden előzetes előjel nélkül „kiderült”, hogy Magyarország ismét „súlyos válságban” van, noha a nemzet­gaz­daság – a pannon pu­ma – „dübörög”, mégis legott újból eret kell vágni rajta.

 

Gyurcsány-szakasz (2002-2008)

Az Európai Únióba történt belépésünket követően előtérbe került az úgynevezett maastrichti kritériumok teljesítése, miszerint az ál­lamadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át, a költségvetés hi­ánya pedig a GDP 3%-át. A szakaszban mindkét kötelező elő­í­rást alaposan megsértettük, ráadásul kozmetikázott adatokat szol­gál­tattunk Almunia biztosnak, azért, hogy a valóságosnál kedvezőbb mutatókat produkálhassunk. De más gondjaink is vannak. Úniós (belépési) előírás az infláció fékentartása, leszorítása is, legalább évi 2% alá, ám Magyarországon a tényleges infláció mértéke ismét kétszámjegyű, ami az euro bevezetésé­nek egyik legfőbb akadálya.  A nemzetgazdaság teljes külső adóssága 2006 januárjában, a Ma­gyar Televízióban megjelent adat alapján 66,3 milliárd dol­lár volt. Ma, 2008-ban – tekintve, hogy nemcsak az állam, de a gazdálkodó szerveze­tek, a bankok, az önkormányzatok és a lakosság is egyre növekvő mértékben eladósodik a külföldnek – a nemzetgazdaság összevont adóssága kb. 130-140 milliárd dollárra becsülhető, ami­­ből már a lakossági eladósodás közzétett összege önmagában több mint 30 milliárd dollár. A külső államadósság pontos összege nem ismert – minimum 70-80 milliárd dollárra rúghat -, tekintve, hogy sem a maastrichti követelményekhez mért adatban, sem a költség­vetés adósságszolgálatában nem szerepel. Ezekben csak az állam­kötvények állománya – a „belföldi” adósság – szerepel. Hivatalosan az államkötvények forintban nyilvántartott állományát nevezik ál­lamadósságnak, vagyis azt az összeget, mely közvetlenül az álla­mi tevékenységek következtében keletkezett, és mint ilyen, egyrészt a kamatszolgálat, másrészt a maastrichti viszonyítás alapjául szol­gál. Ez az összeg – tehát a „hivatalos” államadósság – jelenleg cca. 18000 milliárd forint körüli, ami a GDP mintegy 80%-a, a 60 %-os úniós limittel szemben. A teljes kamatszolgálatot Magyarország azon­ban nem a „hivatalos államadósság” után, hanem a nemzet­gaz­daság teljes adóssága után fizeti. Mekkora lehet az összeg?!

 

Hát, ugye – minimum a kettő (külföldi és belföldi) összege, vagyis 140 + 90 = 230 milliárd dollár. Ám még ez az összeg sem teljes. Ez ugyanis csak az éves kamatszolgálat alapja, márpedig a tőkehoza­dék nem kizárólag kamat formájában keletkezik, illetve hagyja el az országot. Tőkehozadék a profit is, ami nem a banktőke, hanem a termelő tőke hozadéka. Hogyan becsülhetnénk fel, mennyi profi­tot termel (és visz ki) a privatizált, multinacionális működő tőke? Induljunk ki abból, hogy a külföldi befektetések állománya 50-60 milliárd dollárra becsülhető (1998-ban, amikoris a privatizáció lé­nye­gé­ben befejeződött, ez a szám 20 milliárd dollár körüli volt). Ez azonban csak „az ún. zöldmezős” beruházások összértéke lehet, amiben nincsen benne az a termelőtőke-érték, amely az állami va­gyon kampányszerű privatizációja során vált multinacionális tulaj­donná. Mint bemutattam, ennek piaci-forgalmi értéke az 1990-es dollárparitáson számolva cca. 80-100 milliárd dollár volt, ami át­számít­va a mai paritásra 250-300 milliárd dollár körüli értéket ad. A hármat (230 + 50 + 250) összeadva – minimum 500 mil­li­árd dollárnyi ún. „tőketartozás” adódik, a felvett hitelekből, no meg egyszerűen abból, hogy a privatizált vagyon már nem a ma­gyar nemzetgazdaságnak termeli a profitot, hanem a multinacio­nál­­is tulajdonosnak, aki az átlagprofitrátának megfe­le­lő hoza­dé­kot realizálja, ami tőkearányosan számolva évi 8 %...

 

Felmerül a visszafizethetőség kérdése - mint minden kapott hitel­lel, kölcsönnel, tartozással kapcsolatban. Aki gondolkodik és szá­mol egy kicsit, az világosan átlátja: lehetetlen. És nem elsősorban a visszafizetendő összeg intergalaktikus méretei miatt. Mert miből is lehet visszafizetni – kamatos kamatostul – bármilyen tartozást? Többletjövedelemből, pótlólagos profitból. Pont ez az, amire a mi országunknak már semmilyen lehetősége nincs, hiszen éppen az a működő tőkénk veszett oda az állami vagyon 8-10 éves el­privatizálása során, amely a profittermelésre alkalmas volt. Most végre be kell látnunk – aritmetikai és közgazdasági egyszer­egy -, hogy sem a kamatokat, sem a tőketartozást nem tudjuk so­ha visszafizetni, egyszerűen azért, mert nincs semmilyen profitter­melő portfoliónk. Emiatt egyetlen „lehetőségünk", hogy mindig új hiteleket veszünk fel, egyre romló feltételekkel, csak azért, hogy a már meglévő hiteleink adósságszolgálatát fizetni tudjuk.

 

Ma éppen ez folyik – állami és egyéni szinten egyaránt.

Az emberek előveszik harmadik-negyedik – mondjuk – Citibank hitelkártyájukat, a szegény országok és népek kifosztásá­ban egye­sült nyugat­-kelet és kelet-nyugat könyöradományát, csak hogy befizessék a többi kártya használatának épp esedékes kamatszolgálatát. A magyar állam is ezt teszi, minimum 1982 óta.

Az adósságunk pedig nőttön nő.

Hát ezek azok az okok, amiért évről-évre egyre több adót és já­ru­lékot kell fizetnünk, s ez a generális, évtizedek óta elhazudott oka annak is, hogy most még az egészségbiztosításunkat is elveszik.

Amiért hiába dolgozunk egyre többet, semmi látszata nincs.

Ja, a valutatartalékunk jelenleg 16 milliárd dollár…

 

Hátra van még egy szomorú, és egy tragikomikus tétel.

Az úniós csatlakozásunk egyik – aláírt – szerződéses feltétele volt, hogy a magyar termőföld váljék az úniós működő-tőke piac szerves, mobilizálható részelemévé, vagyis váljék eladhatóvá és megvehetővé. A kapott 7 éves moratórium jövőre lejár…

 

S a végére a tragikomédia, hogy kínunkban néha nevessünk is.

Az egyik televízióban hallottam a minap, hogy Karsai úr, az MSZP renitens országgyűlési képviselője állítólag a következőket mondta az őt kérdező riportereknek: „Szerintem az úniós támogatás csak Bajnai Gordon laptopján létezik.”

Én nem nevettem ezen.

 

Vác, 2008. február 18.

 

 

                                                          Czike László

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)