czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Áloé és mirha

Áloé és mirha

  2008.04.09. 20:55


Czike László

 

 

                         Áloé ás mirha

 

Azt álmodtam, hogy győztünk.

Hogy Gyurcsány és bandája eltakarodott, s elmenekült külföldre.

Állítólag a Gazprom menekítette ki őket Rodostóba, Rákosifalvára.

Mind a 2413-an disszidáltak, ezért nem is maradt kit felelősségre vonni. Az új kormány általános amnesztiát hirdetett – helyreállt a társadalmi béke. Liberálisok és konzervatívok békejobbot nyújtot­tak egymásnak, de aki békebalt kapott, az sem járt rosszabbul.

„Nem állunk bosszút senkin!” – jelentette ki Orbán Viktor.

 

A Fidesz egymaga kétharmados többséget szerzett, így a kormány­alakításhoz nem volt szüksége koalíciós partnerre. Orbán Viktor s szorgalmas csapata azonnal nekilátott az ország stabilizálásához.

Mindenekelőtt az állami költségvetésben kellett rendet teremteni.

 

Az új miniszterelnök haladéktalanul, minden jelentős problémára kiter­jedő, komplex megoldást kínáló programmal állt elő, amelyet az Ország­gyűlés egyhangúlag meg is szavazott. A végrehajtás po­zi­t­ív ered­ményei hamarosan meg is mutatkoztak.

 

A legégetőbb kérdés – amely nem tűrt halasztást – a gazdaság fel­é­lén­kítése volt, hiszen a stabilizáció csak dinamikusan növekvő GDP mellett képzelhető el. A Fidesz-kormány már első intézkedé­sei egyikeként bevezette az egykulcsos adót; ennek megfelelően az ÁFA, az SZJA, a forrásadó, a kamatadó, az osztalékadó, az ingat­lan­adó és a multik részére időközben bevezetett „befektetési adó”, va­lamint az egészségügyi járulék és a nyugdíjjárulék mértéke egy­a­ránt, egységesen és egyetlen kulccsal 18 %-ra változott. Az álla­mi költ­ség­vetés bevétele a következő két év alatt a másfélszeresére nőtt, a gazdasági növekedés mértéke 8 %-ra ugrott fel. Megszűnt a krónikus költségvetési deficit, és szufficitre váltott át. Ez egy­részt azt jelentette, hogy – az időközben 2 %-ra mérséklődött inf­lá­ciós ráta mellett is – ugrásszerűen megnövekedtek a közjó (pl. társada­lombiztosítás, nyugdíjbiztosítás, szociális juttatások, nem­ze­ti inf­ra­strukturális nagybe­­ru­házások, állama­dósság-csökken­tés, stb.) ér­dekében mozgósítható és felhasználható erőforrások, másrészt gya­kor­la­­ti­lag felszámolódott a feketegazdaság, a hirtelen megjavult adó­fizetési fegyelem következtében.

 

Orbán azonnal visszaállította az általános és ingyenes egészségü­gyi ellátást, a helyreállított állami társadalombiztosítás kereté­ben, ami a megelőző „átkos” rendszer – az 1990-es rendszerváltó kor­mány által is garantált - egyik legnagyobb közjóléti vívmánya volt. Megszüntette a regionális egészségügyi pénztárak „rendszerét” és „versenyét” is, ami kínban fogant, s a világon semmi értelme nem volt. A gyógyszerek árait a nyugdíjasok által is elérhető mértékre csökkentette vissza, a gyógyszergyártókkal történt stratégiai meg­egyezés után. A kórházi ellátás is visszaállt a normális mederbe, - megszűnt a betegek összevissza hurcigálása az országon belül.

 

A kormány hatékony intézkedéseket tett egyes, már elviselhetet­le­nül, mi több, képtelenül magas közszolgáltatási díjak, elsőként a vil­lany­áramdíjak, a vízdíjak, a távközlési-és tömeg­közle­ke­dé­si dí­jak re­­ális szintre mérséklése érdekében is. 

 

Orbán intézkedett az életszínvonal általános növelése érdekében is. Felemelte a minimálbért havi bruttó 150 ezer forintra; annak reálértéke így elérte az uniós átlag egyharmadát. Emellett felemel­te – volt miből, hiszen a GDP növekedése lehetővé tette! – a nyug­dí­ja­kat, egységesen 20 %-kal, és a visszaállított 13. havi nyugdíj mellett elrendelte a 14. havi nyugdíj bevezetését is. A nyugdíj-kor­határt egységesen 58 évre csökkentette.

 

A gazdaság az ésszerű és népbarát – élet-és vállalkozásbarát – tör­vények hatásá­ra soha nem látott lendületet vett. Az új adó-és já­rulékrendszer az állami költségvetésre gyakorolt egyensúly-hely­re­állító hatása mel­lett a vállalkozási kedv hirtelen felvirágzását is eredményezte. Két-három év leforgása alatt 800000 új munkahely teremtődött, szinte a semmi­ből, ennek eredményeként gyakorlati­lag megszűnt a munkanélkü­li­ség. Orbán új programként meghir­det­te a teljes foglalkoztatás mielőbbi elérését is.

 

Orbán kiemelt feladatként kezelte a polgárosodás fellendítését.

Meghirdette a nemzeti-népi tulajdonosi programot, melynek kere­tében és révén a magyar nemzeti ipar, mezőgazdaság és kereske­delem újbóli megteremtését tűzte ki célul. Állami alapokat képzett egyrészt népi részvény-csomagok összeállítása, másrészt a családi (mező)gazdaságok működésének hosszú távú financiális megala­po­­zása céljá­ra. Az uniós pályázati pénzek felhasználását teljesen át­láthatóvá tette, miáltal megszűnt az állami és az önkormányzati kor­rupció. A felhasználás döntő hányadát a kistérségek, a falu é­letviszo­nyainak a helyreállítására, a vidéki infrastruktúra felfej­lesz­tésére összpontosította. Kitüntetett fontosságúnak ítélte az ál­la­mi ok­ta­tás eredeti színvonalának újrateremtését, mert az elmúlt évtizedek liberális „reform”-mániája gyakorlatilag amerikai szintre züllesztette a magyar közoktatást, annak minden szintjén.

 

Orbán a vidék életviszonyainak újrateremtése révén megoldotta a cigány lakosság foglalkoztatási és szociális problémáinak jelentős részét is. Az uniós pályázati pénzek 20 %-át egy speciális alapba különítette el, melyet csak roma foglalkoztatású munkahelyek lé­tesítésére használtak fel. Ez az intézkedés a továbbiakban a pótló­lagos GDP-növelés akcelerátorává, külön motorjává is vált.

 

A kormányfő elrendelte: modernizált formában vissza kell állítani a vidék eredeti közellá­tási, közszolgáltatási viszonyait – új kórhá­za­kat is épített és nyitott, és újra megnyitotta a bezárt kistérségi pos­tahivatalokat is. Megszüntette a MÁV és a BKV finanszírozási problémáit is, nyíltan deklarálva, hogy a tömegközlekedés éppúgy kiemelt állami feladat (marad), hosszú távon is, mint az egészség­ügyi alapellátás, amely minden magyar állampolgár alanyi joga.

 

A GDP dinamikus növekedése generális javulást hozott az ország külkereskedelmi teljesítményében is; megszűnt az immár közel 4 évtizedes „magyar átok”, már ami az export-import mérleg króni­kus hiányát, és ezen keresztül a fizetési mérleg évi, 20 éve átlag 3-4 milli­árd USA-dolláros hiányát illeti, ami eladósodásunk fő oka.  A nemzetgazdaság fizetési mérlege pozitívra váltott, megteremtve az évtizedek alatt reménytelenül felhalmozódott dolláradósságunk valamikori visszafizetésének elvi lehetőségét.  

 

Orbán Viktor és lelkes, hozzáértő csapata különös súllyal és ered­mé­nyesen valósította meg az állam­adós­ság­­­-kérdés stratégiai meg­ol­dá­sát is, felszámolandó azt az állapotot, mi­szerint a költségvetés 30-40 %-a, sőt, több, mint a teljes személyi jövedelemadó befize­té­sünk is már alig-alig fedezte az államadósság-szolgálatot. Felszá­mol­ta a tartha­tatlan állapotot, amely szerint az állam már csak a kamatok fizetésére vesz fel egyre újabb hiteleket, anélkül, hogy a tőkeadósság valamikori visszafizetésére a leghalványabb reménye is lenne. Sikerült is megállítani a további eladósodást, a hitelezők megértették Magyarország kivételesen szorult pénzügyi helyzetét, és hozzájárultak az államadósság teljes átütemezéséhez, sőt, még jelen­tős ka­matkönnyítést is adtak. A külföldi befektetők, a multik és a nemzetközi nagybankok azonnal átlátták a hozott kormány-intézkedések távlati racionalitását, sőt, sikerült velük még abban is meg­egyezésre jutni, hogy vállaljanak arányos részt a közteher­vi­se­lésben. Magyarország pár év leforgása alatt teljesítette az ún. maastrichti követelményeket, s újból az EU „húzó” országává vált.

 

A belpolitikában is korszakos változások következtek be.

Mivel nem jutottak a parlamentbe, finanszírozó híján megszűnt az MDF és az SZDSZ, viszont újjáalakult a Kisgazda Párt, és beju­tott az Országgyűlésbe az MSZP-ből kivált Szociális Platform, az önálló Kereszténydemokrata Párt, valamint a megerősödött, újjászerve­ző­dött Szo­ciáldemokrata Párt is. Az MSZP három részre szakadt, tovább szaporítva a parlamentben az 1-2 %-os kis pártok számát.

 

Magyarország gazdasági és mentális értelemben is feltámadott.

Az EU a továbbiakban követendő példaként állította eredményein­ket az újonnan felvett országok elé is.

Hazaérkeztünk, Európába.

 

Csak fel ne ébredjek…!

    

 

Asztrológiai tanácsadás - BECSÜLET KASSZÁS alapon már Skype-on is! INGYENES OKTATÁS az ASZTRO-suliban!    *****    A csillagjövõ asztrológia,nagyon sok olvasmányt,ezoterikus,témákat,szoftvereket és óriási nyári akciókat ajánl, NEKED!    *****    Egy blog rólam, velem, mert szeretek ide írni. Ðzsí. *** Augusztus 25-én PlayDay, azaz játéknap sok-sok nyereménnyel! :)    *****    Tudod hol van és mit jelent a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont? A Chiron? A Lilith? Én megmondom.Látogass meg!    *****    Gyere és nézd meg a lovas és állatos blogom.Különbözõ érdekes történetekkel és sok friss blogbejegyzéssel.Jó nézelõdést!    *****    Ünnepi minijáték vár rád! Kattanj rá, küldd be a megoldást, és NYERJ! =)    *****    Az ASZTRO-suli mindenkit Szeretettel vár. Tanuld meg az asztrológiát a saját horoszkópod elemzésével -TELJESEN INGYEN!    *****    A csillagjövõ asztrológia portálon akció! Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Párkapcsolati elemzés 2000 Ft. katt!    *****    Szereted a humort, jó zenéket? Szeretnél ilyen mûsorban részt venni? Keress oldalamon!    *****    "Revealing the truth is like setting a match on fire. It can bring light or set your world on fire." | PROJECT D.C.    *****    PROJECT DC egy futurisztikus-disztópikus SZEREPJÁTÉK! Bármikor szívesen látjuk a csatlakozókat!    *****    Ne maradj le semmirõl, értesülj elsõ kézbõl a Selena Gomezzel kapcsolatos hírekrõl! Hat éve várja a látogatókat az oldal    *****    Református exmisszus-gyakornok, jégkorong, izomautók, rap zene. Igen, ez mind én vagyok! Hogyan? Nézz be és megtudod! :)    *****    Szeretsz írni? Lenne egy jó témád, amit megosztanál másokkal? Akkor kattints, és nyerj egy vendégposztot nálam! :)    *****    Kedveled Ian Somerhaldert? Odáig vagy a szépséges színésznõért, Nina Dobrevért? Kattints! Nem csak TVD rajongóknak!    *****    Szeretsz filmet nézni? Akkor itt a helyed! Nézz filmet facebook messengeren. Klikk ide!!!!    *****    MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER    *****    DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE! DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE!    *****    ***Egy blog. Egy lány. Egy élet.*** Ðzsí blogol. *G-PORTÁL KÖZÖSSÉGMENTÉS ugyanitt. Ha hiányzik a régi közösség.*BLOG***    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok