czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Áloé és mirha

Áloé és mirha

  2008.04.09. 20:55


Czike László

 

 

                         Áloé ás mirha

 

Azt álmodtam, hogy győztünk.

Hogy Gyurcsány és bandája eltakarodott, s elmenekült külföldre.

Állítólag a Gazprom menekítette ki őket Rodostóba, Rákosifalvára.

Mind a 2413-an disszidáltak, ezért nem is maradt kit felelősségre vonni. Az új kormány általános amnesztiát hirdetett – helyreállt a társadalmi béke. Liberálisok és konzervatívok békejobbot nyújtot­tak egymásnak, de aki békebalt kapott, az sem járt rosszabbul.

„Nem állunk bosszút senkin!” – jelentette ki Orbán Viktor.

 

A Fidesz egymaga kétharmados többséget szerzett, így a kormány­alakításhoz nem volt szüksége koalíciós partnerre. Orbán Viktor s szorgalmas csapata azonnal nekilátott az ország stabilizálásához.

Mindenekelőtt az állami költségvetésben kellett rendet teremteni.

 

Az új miniszterelnök haladéktalanul, minden jelentős problémára kiter­jedő, komplex megoldást kínáló programmal állt elő, amelyet az Ország­gyűlés egyhangúlag meg is szavazott. A végrehajtás po­zi­t­ív ered­ményei hamarosan meg is mutatkoztak.

 

A legégetőbb kérdés – amely nem tűrt halasztást – a gazdaság fel­é­lén­kítése volt, hiszen a stabilizáció csak dinamikusan növekvő GDP mellett képzelhető el. A Fidesz-kormány már első intézkedé­sei egyikeként bevezette az egykulcsos adót; ennek megfelelően az ÁFA, az SZJA, a forrásadó, a kamatadó, az osztalékadó, az ingat­lan­adó és a multik részére időközben bevezetett „befektetési adó”, va­lamint az egészségügyi járulék és a nyugdíjjárulék mértéke egy­a­ránt, egységesen és egyetlen kulccsal 18 %-ra változott. Az álla­mi költ­ség­vetés bevétele a következő két év alatt a másfélszeresére nőtt, a gazdasági növekedés mértéke 8 %-ra ugrott fel. Megszűnt a krónikus költségvetési deficit, és szufficitre váltott át. Ez egy­részt azt jelentette, hogy – az időközben 2 %-ra mérséklődött inf­lá­ciós ráta mellett is – ugrásszerűen megnövekedtek a közjó (pl. társada­lombiztosítás, nyugdíjbiztosítás, szociális juttatások, nem­ze­ti inf­ra­strukturális nagybe­­ru­házások, állama­dósság-csökken­tés, stb.) ér­dekében mozgósítható és felhasználható erőforrások, másrészt gya­kor­la­­ti­lag felszámolódott a feketegazdaság, a hirtelen megjavult adó­fizetési fegyelem következtében.

 

Orbán azonnal visszaállította az általános és ingyenes egészségü­gyi ellátást, a helyreállított állami társadalombiztosítás kereté­ben, ami a megelőző „átkos” rendszer – az 1990-es rendszerváltó kor­mány által is garantált - egyik legnagyobb közjóléti vívmánya volt. Megszüntette a regionális egészségügyi pénztárak „rendszerét” és „versenyét” is, ami kínban fogant, s a világon semmi értelme nem volt. A gyógyszerek árait a nyugdíjasok által is elérhető mértékre csökkentette vissza, a gyógyszergyártókkal történt stratégiai meg­egyezés után. A kórházi ellátás is visszaállt a normális mederbe, - megszűnt a betegek összevissza hurcigálása az országon belül.

 

A kormány hatékony intézkedéseket tett egyes, már elviselhetet­le­nül, mi több, képtelenül magas közszolgáltatási díjak, elsőként a vil­lany­áramdíjak, a vízdíjak, a távközlési-és tömeg­közle­ke­dé­si dí­jak re­­ális szintre mérséklése érdekében is. 

 

Orbán intézkedett az életszínvonal általános növelése érdekében is. Felemelte a minimálbért havi bruttó 150 ezer forintra; annak reálértéke így elérte az uniós átlag egyharmadát. Emellett felemel­te – volt miből, hiszen a GDP növekedése lehetővé tette! – a nyug­dí­ja­kat, egységesen 20 %-kal, és a visszaállított 13. havi nyugdíj mellett elrendelte a 14. havi nyugdíj bevezetését is. A nyugdíj-kor­határt egységesen 58 évre csökkentette.

 

A gazdaság az ésszerű és népbarát – élet-és vállalkozásbarát – tör­vények hatásá­ra soha nem látott lendületet vett. Az új adó-és já­rulékrendszer az állami költségvetésre gyakorolt egyensúly-hely­re­állító hatása mel­lett a vállalkozási kedv hirtelen felvirágzását is eredményezte. Két-három év leforgása alatt 800000 új munkahely teremtődött, szinte a semmi­ből, ennek eredményeként gyakorlati­lag megszűnt a munkanélkü­li­ség. Orbán új programként meghir­det­te a teljes foglalkoztatás mielőbbi elérését is.

 

Orbán kiemelt feladatként kezelte a polgárosodás fellendítését.

Meghirdette a nemzeti-népi tulajdonosi programot, melynek kere­tében és révén a magyar nemzeti ipar, mezőgazdaság és kereske­delem újbóli megteremtését tűzte ki célul. Állami alapokat képzett egyrészt népi részvény-csomagok összeállítása, másrészt a családi (mező)gazdaságok működésének hosszú távú financiális megala­po­­zása céljá­ra. Az uniós pályázati pénzek felhasználását teljesen át­láthatóvá tette, miáltal megszűnt az állami és az önkormányzati kor­rupció. A felhasználás döntő hányadát a kistérségek, a falu é­letviszo­nyainak a helyreállítására, a vidéki infrastruktúra felfej­lesz­tésére összpontosította. Kitüntetett fontosságúnak ítélte az ál­la­mi ok­ta­tás eredeti színvonalának újrateremtését, mert az elmúlt évtizedek liberális „reform”-mániája gyakorlatilag amerikai szintre züllesztette a magyar közoktatást, annak minden szintjén.

 

Orbán a vidék életviszonyainak újrateremtése révén megoldotta a cigány lakosság foglalkoztatási és szociális problémáinak jelentős részét is. Az uniós pályázati pénzek 20 %-át egy speciális alapba különítette el, melyet csak roma foglalkoztatású munkahelyek lé­tesítésére használtak fel. Ez az intézkedés a továbbiakban a pótló­lagos GDP-növelés akcelerátorává, külön motorjává is vált.

 

A kormányfő elrendelte: modernizált formában vissza kell állítani a vidék eredeti közellá­tási, közszolgáltatási viszonyait – új kórhá­za­kat is épített és nyitott, és újra megnyitotta a bezárt kistérségi pos­tahivatalokat is. Megszüntette a MÁV és a BKV finanszírozási problémáit is, nyíltan deklarálva, hogy a tömegközlekedés éppúgy kiemelt állami feladat (marad), hosszú távon is, mint az egészség­ügyi alapellátás, amely minden magyar állampolgár alanyi joga.

 

A GDP dinamikus növekedése generális javulást hozott az ország külkereskedelmi teljesítményében is; megszűnt az immár közel 4 évtizedes „magyar átok”, már ami az export-import mérleg króni­kus hiányát, és ezen keresztül a fizetési mérleg évi, 20 éve átlag 3-4 milli­árd USA-dolláros hiányát illeti, ami eladósodásunk fő oka.  A nemzetgazdaság fizetési mérlege pozitívra váltott, megteremtve az évtizedek alatt reménytelenül felhalmozódott dolláradósságunk valamikori visszafizetésének elvi lehetőségét.  

 

Orbán Viktor és lelkes, hozzáértő csapata különös súllyal és ered­mé­nyesen valósította meg az állam­adós­ság­­­-kérdés stratégiai meg­ol­dá­sát is, felszámolandó azt az állapotot, mi­szerint a költségvetés 30-40 %-a, sőt, több, mint a teljes személyi jövedelemadó befize­té­sünk is már alig-alig fedezte az államadósság-szolgálatot. Felszá­mol­ta a tartha­tatlan állapotot, amely szerint az állam már csak a kamatok fizetésére vesz fel egyre újabb hiteleket, anélkül, hogy a tőkeadósság valamikori visszafizetésére a leghalványabb reménye is lenne. Sikerült is megállítani a további eladósodást, a hitelezők megértették Magyarország kivételesen szorult pénzügyi helyzetét, és hozzájárultak az államadósság teljes átütemezéséhez, sőt, még jelen­tős ka­matkönnyítést is adtak. A külföldi befektetők, a multik és a nemzetközi nagybankok azonnal átlátták a hozott kormány-intézkedések távlati racionalitását, sőt, sikerült velük még abban is meg­egyezésre jutni, hogy vállaljanak arányos részt a közteher­vi­se­lésben. Magyarország pár év leforgása alatt teljesítette az ún. maastrichti követelményeket, s újból az EU „húzó” országává vált.

 

A belpolitikában is korszakos változások következtek be.

Mivel nem jutottak a parlamentbe, finanszírozó híján megszűnt az MDF és az SZDSZ, viszont újjáalakult a Kisgazda Párt, és beju­tott az Országgyűlésbe az MSZP-ből kivált Szociális Platform, az önálló Kereszténydemokrata Párt, valamint a megerősödött, újjászerve­ző­dött Szo­ciáldemokrata Párt is. Az MSZP három részre szakadt, tovább szaporítva a parlamentben az 1-2 %-os kis pártok számát.

 

Magyarország gazdasági és mentális értelemben is feltámadott.

Az EU a továbbiakban követendő példaként állította eredményein­ket az újonnan felvett országok elé is.

Hazaérkeztünk, Európába.

 

Csak fel ne ébredjek…!

    

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints