czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Az eredeti bűn

Az eredeti bűn

  2009.06.02. 09:41


Czike László

 

 

                 Az áteredő bűn egy másik megközelítésben

 

Valamikor, nagyon régen Káin tervszerűen agyonütötte az öccsét, Ábelt, mert Ábel áldozata jobban tetszett az Úrnak, mint az övé. Aztán az őseink kiirtották a neandervölgyieket... Az Európából Amerikába kivándorolt, szerencsét próbá­ló (lásd még: aranymosó, aranyásó, stb.) telepesek módszeresen kiirtot­ták Amerika őslakosságát, az indiánokat; - csak mert útban voltak hirtelen meggazdagodásuk előtt... Adolf Hitler orientalista (Thule-társasági?) eszelős fajelméletének a II. világháborúban 6 millió zsidó ember esett áldozatul, mert „nem fértek bele” a III. birodalom nagynémet-„árja” koncepciójába...

 

Nagyobbacska, 10-12 éves gyermek lehettem, amikor egy este a nagyapámmal sak­koztunk; - apám és keresztapám politizáltak, Amerikáról és a Szovjetúni­óról beszélgettek. Hallgattam őket, és egyszer csak megkérdeztem tőlük: „Ak­kor Kennedy és Hruscsov - a világ urai?!” - meglepett, döbbent csend volt a vá­laszuk... Ma már csak „egy úr van”: George W. Bush. Róma, Napóleon és Hitler nyíltan törtek a világuralomra. Mindegyikük el is bukott, de utánuk új­ból felizzott a gyűlölet, az áteredő bűn történelmi lángja. De a kommunizmus nem bukott meg, hanem egy „barba-trükkel”, a „rendszerváltással” teremtett ha­mis legitimitást magának, megszerezve a világuralmat.

 

Nem tudhatjuk, hogy a törvény, vagy a bűn volt-e előbb? A már elkövetett bű­nök ellensúlyozására „jöttek-e létre” az isteni törvények vagy fordítva: kezdettől fogva létezett a Törvény, amit az ember rosszra hajló akaratából eredően meg­szegett?! Ha a Törvény volt előbb, akkor csak Istentől származhatott. Az Ószö­vetség erről tudósít: amikor a bűn már elárasztotta a népek életét, akkor nyilat­koz­tatta ki Isten a Tízparancsolatot Mózesnek, aki kőtáblákra vésve hirdette ki a zsidó népnek. Kérdés: ha Isten „egyszer már” megbüntette az első emberpárt (Á­dámot és Évát), azért, mert a Tudás Fájáról ettek gyümölcsöt (almát), és bün­te­tésül kiűzte őket a Paradicsomból, miért várt mégis „több ezer évet” azzal, hogy a Tízparancsolatát a további bűnök megelőzése céljából kinyilatkoztassa? Miért volt szükség erre az interregnumra?! Mi történhetett ez alatt, a nem tudni milyen hosszú idő alatt?

 

Tegyünk egy rövid, visszatérő vargabetűt az ősgenezis „birodalmába”, praktiku­san az eredeti bűn kérdéskörének tisztázása céljából. E gondolataim már 25-30 éve érnek bennem, tehát eléggé hosszú ideje kristályosodnak. Az ember szárma­zása, eredete sok nép legendavilágában kapott kiemelkedő, központi szerepet; - ámde a leghitelesebb ősforrás nyilván a Biblia; tekintve, hogy Isten kinyilat­koztatása az emberiség régmúltjáról, azon történelmi időszakról, amelyből (me­zo­potámiai és maya kőtáblák kivételével) írásos emlékeink nem marad(hat)tak fenn. A „polgári” vagy a „tudományos” régmúlt-kutatás a Biblia által leírtakat sem alátámasztani, sem megcáfolni nem képes, de túl sokat kiegészítésként sem tud hozzátenni, hiszen a tárgyhoz kapcsolódóan csak paleontológiai és antropo­ló­giai „leletek” léteznek;  a történelmi rekonstrukció így túlnyomórészt a hit, a fan­tázia és a fikció felségterülete. Ilyen értelemben a népek legendáriuma is fik­ciónak tekinthető, mert ezek az eredet-regék csak afféle meseszerű elemeket is tar­talmazó „naiv költemények”, amelyeken sehol sem szerepel - miként a Bibli­án! - Isten hitelesítő pecsétje...

 

A mai tudomány (a régészet) maximum csontok, csontváz-darabok előtalálá­sá­val büszkélkedhet; az emberiség előtörténetére, az emberré válás folyamatára néz­vést semmilyen hiteles bizonyítékokkal, adalékkal (nyomokkal) nem rendel­kezik, ami viszont sajnálatosan azt jelenti, hogy az ember - mint isteni lélekkel is bíró, tudatos lény - kifejlődéséről, teremtéséről nincsenek direkt ismereteink. A tudomány arra képes csupán, hogy a megtalált csontdarabokból emberszerű lé­nyek csontvázait rekonstruálja (mint a puzzle-játékban), amelyek korát a C-14 izotópos módszerrel igyekszik meghatározni; de már azt nem képes megálla­pítani, hogy az összerakott lények majmok voltak-e még, vagy pedig emberek, és hol húzódik meg a leletek között az az éles határvonal, amelyet hiányzó lánc­szemnek (angolul: missing link) szoktak nevezni, aki/amely „személyében ha­táreset” lenne, és akit Lucy óta sem találnak a kelet-afrikai olduvai hasadékban. Keresik tehát azt a furcsa lényt, aki - mondjuk - tudattal már rendelkezik, de lélekkel még nem; s valószínűleg teljes bizonyossággal soha nem fogják azono­sítani! Világos sajnos, hogy tisztán őslény-régészeti úton sohasem érthetjük meg az ember genezisét; s ámbátor készültek a témáról hatásos, és igen szóra­koztató - komoly vagy komikus - nagyfilmek is (az egyikben még Ringo Starr is szerepel, mint kistermetű, ám nagyon intelligens „ősbunkós”!): az ezekben „re­konstruált” őstörténet csupán merő fikció, valamely fantáziadús hollywoodi forgatókönyvíró agyának rémszüleménye...! Nem marad más hátra tehát, mint hogy megpróbáljuk rekonstruálni a közös és ködös múltat a bibliai ősgenezis-tör­ténet alapján, összevetve a kinyilatkoztatást a paleontológiai leletekből „kikö­vetkeztethető” eredményekkel...!

 

Ádám és Éva teremtésének őstörténete, s ebből a Genezis - nyilván szimbólum.

A Biblia ugyanakkor mégsem mese, hanem isteni kinyilatkoztatás; - amiért is nem tekinthetjük pusztán jó szándékú fikció-gyűjteménynek! Kell, hogy legyen tehát a történetnek olyan originális igazság-magva, amelyet a tudományos ered­mények is alátámaszthatnak, vagy remélhetjük, hogy a kettő legalábbis nem ke­resztezi egymást! Ebből következik, hogy csak úgy juthatunk azonosságra, ha a bibliai Genezist az őstörténet szimbolikus leírásaként értelmezzük. Ádámnak és Évának, az első emberpárnak (akik már egyértelműen rendelkeztek: tudattal, ön­tudattal, értelemmel, szellemmel, lélekkel, lelkiismerettel, erkölcsi normák­kal és bűntudattal, érzelmekkel és szerelemmel is) nyilvánvalóan nem lehettek semmilyen párválasztási problémái, hiszen Isten közvetlenül egymásnak rendel­te, illetve teremtette őket. Fel sem merülhet az a gondolat, hogy netán nem jól választották (volna) ki a partnerüket. „Tökéletesen” összeillettek, kölcsönösen megfeleltek egymás igényeinek; más választásuk pedig nem is igen volt... Eddig a bibliai szimbólum. De vajon hogyan történ(hetet)t mindez - a valóságban?!

 

A paleontológiai őselődeinket „ott hagytuk el”, mikor a cro-magnoni (kisebb agyvelejű, de mégis okosabb) ősünk éppen kiirtotta a neandervölgyi (nagyobb agyú, de butább) ősembert; aki - noha már szintén tudatos lény volt - nyilván közelebb állt még a közös majom-elődhöz, mint távoli ősapánk, a homo sapiens. Az őslénytani leletek tanúsága is bizonyítja azonban, hogy nincsen olyan „szer­ve­zett kiirtás”, amely teljes sikerrel végződhetne, amiből arra következtettek a tu­dósok, hogy a neandervölgyi „maradék” valahogyan beleolvadt a győztes cro-magnoni ember-elődök hordájába, mintegy színezve annak génállományát. Úgy becsülték, hogy a vérkeveredés cca. 90:10 arányú lehetett, még mielőtt a két faj genetikusan végleg elkülönült volna... (Ezután következhetett a maradék szer­ve­zett kiirtása.) 

 

Mindenképp feltételezzük - ámde nem feltétlenül a bibliai Ószövetség választott népének isteni támogatása mintájára! -, hogy az új homo sapiens (Ádám és Éva) törzseinek előretörését, hirtelen felemelkedését isteni közbeavatkozás (Deus ex machina) okozhatta, mégpedig abban az értelemben, hogy Isten az evolúció arra alkalmas pillanatában „lelket lehelt” a mai emberek közvetlen elődjének, a ho­mo sapiensnek, vagy még sokkal inkább a cro-magnoni emberek erre jól kivá­lasztott képviselőinek „a testébe”, miáltal azok értelmi képességei ugrásszerűen megnövekedtek, a neandervölgyiek effektív hátrányára. Az ember-ősünk tehát az­által válhatott „emberré”, és kerekedhetett felül a nálánál primitívebb ellenfe­lein, hogy Isten - mint kiválasztott teremtményeit - „lelkes állattá” emelte őket, amitől öntudatuk és agytevékenységük minősége is ugrásszerűen feljavult. Ám az emberi nem a valószínű biológiai és isteni genezis alapján potenciálisan  „ve­gyes vérvonalú fajjá”, kevert emberfajtává vált! És feltehetően itt, ebben van el­rejtve az ember kiűzetésének valódi oka is a Paradicsomból, az áteredő bűn el-követése következtében! A mások kiirtása, vagy asszimilációja volt-e az ősbűn?

Meg kell értenünk a teljes szimbólum-rendszert! Ádám és Éva, az első emberpár jel­képesen azokat a kiválasztott homo sapiens - cro-magnoni – embercsoporto­kat jelöli, akiket az Isten a saját képére és hasonlatosságára isteni lélekkel lá­tott el; felruházva őket a tudás, a titkok ismeretének jogával is, amellyel egy­aránt lehetett élni, de visszaélni is. (vö. „Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.” Ez minden kísértés gyökere és irányultsága ma is. A ke­vélység a hét főbűn legrettenetesebbje.) Az egykori ősi béke állapota lehetett az a Paradicsom, melyben a lélekkel rendelkező, de még bűntelen ember korlátlan hatalommal bírt a természet erői felett, mert akkor még betartotta Isten paran­csolatait. A parancsolatok egyrészt arra vonatkoztak, hogy az ember az új ké­pes­ségei birtokában ne essék máris a kevélység bűnébe, s ne próbáljon mindjárt teremtő Istene fölébe kerekedni; - másrészt pedig arra, hogy átütő erejű új tudá­sát ne használja a társai (sem a fajtársai, sem az elkülönülő, mind inkább le­mara­dó neandervölgyiek) kiirtására, vagyis, hogy ne essék Káin irigységének bűnébe, mert akkor elveszítheti Istentől kapott előjogait. (Kiűzik a Paradicsom­ból és halandóvá válhat, a bűnös lelke pedig elkárhozhat.) De a parancs az új faj génállományának a védelmét is szolgálta; megtiltotta „a lelkes embereknek”, hogy egyenek a Tudás Fájának gyümölcseiből.

 

Mit is jelenthetett ez a rejtjelezett parancs?

Tetten érhetjük a párválasztás egyedülálló jelentőségét!

Az isteni génállomány (a lélek ugyanis Isten „genetikus adománya az ember­nek” – az Ember lélek nélkül nem létezik!) maradéktalan megőrzése céljából „a lelkes férfinak” a parancs szerint tilos volt párt választania azok közül az asszo­nyok közül, kik nem rendelkeztek Istentől kapott lélekkel; és az asszony, akinek már lelke volt, nem választhatott „lélek nélküli” ősférfit magának párjául. Meg kell értenünk, hogy az „értelmes ember” isteni lélekkel való felruházása végki­menetelében teljesen új faj létrehozását, megteremtését jelentette; és tudomá­nyos ismereteinkből tudhatjuk, hogy az új faj „szabálytalan visszakeresztezése” az ősökkel a frissen megszerzett új jó tulajdonságok részbeni elvesztésével, de­generációjával, a faj leépülésével jár együtt. Elődünk nem értette meg az isteni parancsolatok betartásának végzetes fontosságát, és elkövette mindazokat „a halálos bűnöket”, összefoglalva: áteredő bűnöket, amelyek folytán az emberi­ség genetikusan degenerálódott, halandóvá és esendővé vált, elveszítette a Pa­radicsomot; és ami még ennél is rosszabb: „lelkes és lelketlen” cro-magnoniak nemzettek „lelkes és lelketlen” neandervölgyieket és megfordítva, miáltal az egész emberi faj összekeveredett; genetikusan vegyes fajjá vált, melyben az is­teni eredet (és az áteredő bűn súlya is!) egyedenként nem azonos, hanem eltérő mértékű... A bűn tehát a legkevésbé sem irracionalitás, nem is ködös, sosem volt hallucinációs kategória, nem az egyház öncélú kitalációja, vagy gonosz víziója az ember megfélemlítésére, hanem maga, a létező genetikus valóság. Annak a ke­serű története, miként lett a csaknem hiba nélküli, tökéletes genezisből néme­lyek gondatlansága folytán a szerencsétlen emberiség valóságos kálváriája! A tör­ténelmünk is bizonyítja, hogy az elkorcsosult génállományú, megzavarodott tudatú emberiség görcsösen próbál visszakapaszkodni a magaslatra, ahonnan ön­hibájából visszazuhant; azonban újra meg újra eltévelyedik, s Káinként gyil­ko­l­ja a saját fajtáját, és pusztítja a természetet, az egész élővilágot; - annak el­lenére is, hogy Krisztus 2000 évvel ezelőtt megváltotta az áteredő bűneitől...!

A technikai civilizáció vívmányai és fejlődése nem képes ellensúlyozni az áte­redő bűn hetedíziglen atavisztikusan visszaütő hatásait; - az emberiség az idők végéig cipeli magával az őskori tévedések végzetes következményeit.

 

Az áteredő bűn – amint már az előző fejezetben is kifejtettem - valójában a bű­nös, a tiltott párválasztás lehetett. Az ember megszegte Isten racionális paran­cso­latát és „léleknélküli”, csak tudat-kezdeményekkel bíró „fél-állatokkal”, ne­an­der­völgyiekkel nemzett utódokat, miáltal az egész emberiség elfajzott. Lélek­kel „csak félig”, vagy egyáltalán nem rendelkező fél-állati lények, „lelki kenta­urok” születtek, bestiális tulajdonságokkal felruházva. A degeneráció – nemze­dék­ről nemzedékre - folytatódott, és totális erkölcsi lezülléshez vezetett...

Ekkor kezdődött el a gyilkosok és az öngyilkosok vérgőzös történelme.

 

Újra csak szót kell ejtenünk a Sátán-Kígyóról, aki Évát megkísértette, majd vé­gülis rá­vette, hogy egy almával rábírja Ádámot (is) az áteredő bűn elkövetésére.  A rejtélyes Kígyókirályok, a majdnem 6000 éves mezopotámiai kőtáblák fősze­rep­lői, most újból felbukkannak, mert ma is közöttünk élnek, csak annyira jól ál­cázzák magukat, hogy az avatatlan szem számára gyakorlatilag azonosítha­tat­la­nok… Csodálkozunk, hogy világunk – erkölcsünk, politikánk, kultúránk, önér­té­kelésünk, stb. – ma a legalantasabb mélységekben, dudvaként tenyészik; hogy szinte semmi reményünk arra, hogy a borzasztó trend egyszerre megforduljon? Hisz ostobaságunk, hiszékenységünk, gyávaságunk, korrumpálhatóságunk foly­tán a Sátán rejtőzködő fattyait a leleplezés legkisebb veszélye sem fenyegeti…

 

Vác, 2009. május 26.

 

                                                                           Czike László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)