czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A fényhozó hatalom piramisa

A fényhozó hatalom piramisa

  2005.03.08. 16:54


Czike László                    
                  A fényhozó hatalmi piramis*

A piramis csúcsán - a mindent látó szem ($) gazdája - maga Lucifer ül.
Közte és a neki szolgáló piramis szervezetei között a parancsközvetítő kapocs az Illuminátusok Rendje.

A sátáni piramis tizenhárom (13) szintre tagozódik.
Az első 7 szinten az alacsony fokozatú szabadkőműves segítők és végrehajtók, a 8-13 szinteken a magasabb fokozatú illuminátus szabadkőművesek működnek.
Az Illuminátusok Rendjét (a hatalmi hierarchia piramisát) 1776-ban - a kilépett jezsuita szerzetes - Adam Weisshaupt alapította.
Lucifer piramisának szintjei, felülről lefelé haladva:

Legfelül: Lucifer, a Fényhozó, a bukott főangyal, a Sötétség Fejedelme, más néven Mefistopheles, a Hazugság Atyja, nagy megtévesztő, a földi (anyagi) Világ Ura ül és uralkodik. Minden szabadkőműves és titkos-ügynök csak neki szolgál.

13. Szint: A KEREKASZTAL, amely a (világ)államfő informális szervezete. A név minden valószínűség szerint az angol mondakörből, az Angol Nagypáholy nemzeti hagyományőrző tevékenysége révén származott át Lucifer háttérhatalmi piramisának 13. szintjére. A legendás Arthur király híres kerekasztala, amelyet leghívebb lovagjaival - modern kifejezéssel élve -, mint tanácsadó testületével, menedzsmentjével ült körül. (Többnyire a föld alatt - underground - ült, ahonnan seregestül csak olyankor jött elő, amikor az igazak álmából spontán felébredve, vagy valaki (Merlin, a varázsló?) által tervszerűen felébresztve valamilyen sors-döntő, történelemformáló haditettet kellett iszkiri végrehajtania.) Tekintve, hogy a luciferi világ(állam) az egységes piramiselvek és elnevezések mentén szerveződik - Tanganyikától a Spitzbergákig -; amikor 1989-ben a (világ)háttérhatalom elő-írta Magyarország számára az ún. „módszerváltást” (vö.: Máltai Paktum – Rózsa-dombi Paktum): az „ellenzéki kerekasztal” nevet kapta az egyeztető fórum, ahol a konspirációs magyar elit külföldről kapott direktívák és sablonok alapján meg-tervezte az ún. „rendszerváltás” folyamatát, vagyis a hatalom ideiglenes átadását Lucifer bal kezéből  jobb kezébe. Itt kezdődött el az a máig rendezetlen káosz is, melyben nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, - mert nem értik, nem látják át, hogy közös törzshöz tartoznak…

A KEREKASZTAL tárgyalási hangvételét, légkörét a demokratizmus és tökéletes konstruktivitás jellemzi; afféle szabad „brain-storming”-nak is tekinthetjük, mert bármilyen aktuális napirendi témában szabadon, kötetlenül minden érv és ellenérv előadható, bármiféle külön kötelezettség vagy döntési kényszer nélkül. Egyetlen kötelezettség érvényesül: a szakszerű, és maximálisan tájékozott igazmondás.

12. Szint: A tizenhármak tanácsa, amely voltaképpen a végrehajtó hatalmat gyakorló világkormány. A Világkormány földi feje: David Rockefeller.

11. Szint: A harminchármak tanácsa (a szabadkőművesség 33 garádicsának a mintájára képzett résztvevő létszám), amely Lucifer (világ)kormányát + a leg-szűkebb tanácsadói testületet (menedzsment + törzskar) foglalja magában. Ezen a szinten születnek a legfontosabb stratégiai és taktikai döntések.

10. Szint: A háromszázak klubja az a viszonylag tág tanácsadói fórum, mely archaikus kifejezéssel élve afféle ’parlamentnek’ is lenne felfogható, ha a liberális demokrácia álszent s hazug sémái között próbálnánk elképzelni a világot irányító – törvényhozó és végrehajtó – abszolút professzionális apparátus munkáját, mely egyébként semmiféle eszmei vagy módszertani rokonságban nem áll a fentemlített primitív, szószátyár, a lényegi folyamatokat csak elkendőző, pótcselekvő formális szervezettel. Ez a szint a Világállam legfontosabb, legszűkebb döntés-előkészítő, állandó szervezete. A feladatnak megfelelően – a tagjai a legmagasabban képzett és legkreatívabb gondolkodású szakemberek, specialisták: a világ minden egyes nemzetéből. Hangsúlyozzuk, hogy elsősorban elemzők, értékelők, minősítők és a lényeget szintetikusan, összefüggéseiben azonnal átlátó szakemberek dolgoznak itt, tehát nem holmi szimpla érdekképviseleti szervvel állunk szemben. Állítólag – ezekről a világállami szervezetekről nem sok valós információ szivárog ki – ezen a szinten már helyhez kötött, állandó létszám dolgozik, Londontól néhányszor tíz kilométerre, egy direkt erre a célra felépített, a külvilág elől elzárt kisvároskában, mely egy önellátó kis állam a (világ)államban; s a legmagasabb high-tech szín-vonalon elégíti ki az ott dolgozók munkahelyi és családos életszükségleteit. Mert a Világállam ismeretlen helyen fekvő, london-melléki eszmei-szellemi központja, szíve bentlakásos kötelezettséggel működik. A zártságot grand-luxus enyhíti…

Egyes értesülések szerint a Világállam londonmelléki központi telephelyén folyik annak a fiatalembernek a felnevelése, és különleges küldetésére való felkészítése  is, aki a katar hit szerinti Meroving-dinasztia sarja, s ilyenformán a Grál-legenda hús-vér megtestesítőjeként a bibliai Dávid király vérét és génjeit is (vö.: David Rockefeller!) magában hordozza, mint Jézus Krisztus „egyenes-ági (vérszerinti) leszármazottja”. Ez a fiatalember lesz a tervek szerint a Világállam császára.

Ez a legfelső négy szint: a KEREKASZTAL, a TIZENHÁRMAK TANÁCSA, a HARMINCHÁRMAK TANÁCSA és a HÁROMSZÁZAK KLUBJA alkotja a tágabb, hierarchikus értelemben vett tulajdonképpeni ILLUMINÁTUSOKAT.

9. Szint: A B’nai B’rith (a Szövetség Fiai) nevet viselő, izraelita szabadkő-műves páholy, amely a világ(állam) egyedüli exkluzív etnikai természetű lodge-a, tekintve, hogy a tagjai csak zsidó származású férfiak lehetnek. Ez önmagában jól mutatja Jahve választott népének a világállam szervezeti rendjében (piramisában) elfoglalt előkelő helyét. A Talmud (Saniga) mondja: „Isten csak azért szórta szét az izraelitákat az egész világra, hogy a népekre áldást és szerencsét hozzanak.” A Szövetség Fiai „érdekképviseletét” Magyarországon feltehetően a mindenütt jelenlévő MOSSAD, - emellett a MAZSIHISZ, az SZDSZ és az MSZP bizonyos körei látják el.
 
8. Szint: A Grand Orient (a Nagy Kelet = a francia Grand Oriens), amelynek elsősorban harcosan ateista és forradalmi hagyományai vannak. A Grand Orient a francia felvilágosodás, a francia forradalom, az amerikai függetlenségi háború és nyilatkozat, a ’48-as forradalmak, a párizsi kommün, a kommunista kiáltvány, az orosz októberi forradalom és emellett a katolikus egyház elleni harc páholya.  Magyarországon az 1989/1990-es politikai rendszerváltás - a legerősebb érdekelt külföldi titkosszolgálatokkal együttműködésben - a katonai hírszerzés útmutatásai alapján ment végbe. A civil társadalom átalakításában – különböző fedő szervek, szervezetek, pártok (pl. szövetségek, egyesületek, MDF, FKgP, stb.) égisze alatt – a magyar Grand Orient játszotta az informális főszerepet, majd már kb. 1996-tól közvetlenül az Illuminátusok Rendje, mely ma nagyjából azonos erővel tartja befolyása alatt az MSZP-t és a Fideszt, vagyis a két meghatározó politikai pártot. 
 
7. Szint: A Kommunizmus látszólag bukott, történelmileg „meghaladott”, a múltat idéző kategória - hatalmi szint, vagy osztály -, valójában ez csak a látszat, mert a katonai és politikai tekintetben térdre kényszerített szovjet kommunizmus máig tovább él, mindenekelőtt mint euro-és világkommunizmus. Sőt, mint életre kapott, virulens hatalmi szisztéma ma is működik; ugyanis a lényege eredetileg a bolsevizmus, ami - a nevével ellentétben – egy szűk, militáns kisebbség (világelit) uralma a nagy (meghatározó) többség felett. Ez a szisztéma az ideológiai alapja és algoritmusa a teljes luciferi piramis hatékony működésének. Ez a szisztéma a működési elve az Amerikai Egyesült Államoknak (George W. Bush és liberális demokráciának álcázott katonai juntája uralkodik) éppúgy, mint az Európai Únió névre hallgató restaurált Nyugat-Római Császárságnak; mindkettő a bolsevikok és a Grand Orient eszmei irányítása alatt áll, mindaddig, mígnem a kettő együtt az egész glóbuszra kiterjesztett hatalmú (vö.: globalizáció) angolszász világállammá egyesül. Ez a világállam lesz Orwell rémlátomásának (1984) megtestesülése, ami majd az Antikrisztus aljas terveinek megvalósításaként lángba borítja a világot.

A világ észrevétlen egyesülése eltörölte a Nyugat és a Kelet, a kapitalizmus és a ‘szocializmus’ közötti lényegi különbségeket. Az ellentmondást Nyugaton a köz-ponti tervezés hiánya, Keleten a magántulajdon (és a pénz) szabadságának a hiánya jelentette. Miután titkosszolgálataik egyeztetései révén mindkét rendszer belátta ‘a másik igazát’, végül megkezdődhetett a reálfolyamatok politikai össze-hangolása. Ez a globalizáció lényege! Kelet lemondott ‘a szabadságjogok’, a tőke mozgásának a korlátozásáról, - a Nyugat pedig megvalósította a magas fokú terv-szerűséget. Együtt hozzáláttak, hogy felszámolják a véletlent szerte a világon. A kommunizmusból kapitalizmus, - a kapitalizmusból kommunizmus lett. Jól meg-őrizték, sőt, össze is házasították egymás rossz tulajdonságait. Nyugaton csak egy ‘kicsit’ lett rosszabb – nálunk, Kelet-Európában: nagyon.
A globalizáció lényege tehát a megvalósult világkommunizmus.

6. Szint: A skót rítusú páholyok (1-33 garádiccsal) csak a 6. szintre jutottak,  ámbár a világállam - legalábbis látszatra - angolszász hegemóniát mutat. Ám nem eszik a „kását” ilyen forrón – az illuminátus hatalmi piramis nem etnikai alapokon épül fel, éppúgy, amint (mint láttuk, egyetlen kivétellel) a páholyok sem mutatnak etnikai strukturáltságot vagy exkluzivitást. Az Angol Nagypáholynak például épp- úgy lehetnek speciel eszkimó tagjai, amint a Grand Orienthez is csatlakozhatnak akár afrikai feketék. A skót rítusú páholyok hagyományai a legősibbek, tekintve, hogy közvetlen kapcsolat mutatható ki az igazi rózsakeresztesség, a skót rítus és az egykori (1314-ben a pápa által feloszlatott) templomos lovagrend, valamint annak különböző (jog)utódszervezetei között. A skót rítusú (s az angol) szabad-kőművesség abban tér el a franciától, hogy míg a franciák ateista, egyházellenes történelmi hagyományokat ápolnak, - a skót és az angol maszonériára az istenhit elfogadása, sőt, kötelezővé tétele jellemző. (Ez vízválasztót jelent az amerikai és az angol politikai szabadkőművesség között is, és magyarázat arra, hogy a skót-angol típusú szabadkőművesség miért is áll hátrébb, rangban lejjebb a francia Grand Orientnél. Talán azért, mert Lucifer a valamilyen istenhithez görcsösen ragaszkodó angol hagyományú szabadkőműves szervezeteket hátrébb sorolja az istentagadó franciák lodge-ainál. Láttuk, hogy az amerikai maszonéria francia  Grand Orient-gyökerű, ami pedig antagonisztikus politikai ellentéteket generál – az istenhit okán is – a konzervatív angolok és a liberális  amerikaiak között.) Az angolok és skótok abban is eltérnek Európa kontinentális (francia szellemiségű) szabadkőművességétől, hogy elismerik a római pápát Jézus Krisztus földi hely-tartójának (Vicarius Christi), szemben a franciákkal, akik nem csupán Krisztus Isten-Fia mivoltát, de magának Istennek a létét is tagadják. VIII. Henrik, amikor a pápa nem volt hajlandó szentesíteni a gátlástalan-kegyetlen feleség-cserélgetéseit (sorban-lefejezését, hogy szabadon újranősülhessen), dühében legott leválasztotta az anglikán egyházat a római katolicizmusról, elszakadt a római pápától; kivonva magát és Angliát Róma fennhatósága alól, - „szakadár egyházának fejévé” magát tette meg. Így alakult ki az a máig páratlan angol hatalom-koncentráció, amelynek keretében a királyi ház kezében összpontosul a brit királyi korona felségjoga, az angol nagypáholy okkult-szakrális hatalma és az anglikán egyház irányítása, ami az Ég és a Föld (hit, gnózis és világi hatalom) - transzcendentális értelemben illegitim - összekapcsolását jelenti. Ez a furcsa „kereszt-helyzet” eredményezte, hogy a római pápa, dacára az anglikán szakadárságnak, közelebbi kapcsolatot ápolhat az angol királyi házzal és a királynővel, mint az istentagadó francia Grand Orient szellemiséggel, akik nem ismerik el a római pápát, csak Péter, az első pápa helytartójának (Vicarius Petri).

5. Szint: A Yorki páholyok hagyományai eltérnek a skót rítustól; az amerikai típusú skót (angol) szabadkőművesség páholyai.

4. Szint: Lyons Klub, Rotary Klub, Kiwanis, Odd Fellows, YMCA. Ezek a különböző célú önkéntes polgári (civil) társaságokat tömörítő szervezetek a pénz, az információ, az ismeretek összegyűjtését, áramoltatását, a bármiféle parlagon heverő anyagi, emberi, szellemi s egyéb erőforrások szisztematikus felkutatását, összegyűjtését, koncentrált hasznosítását, az elitkultúra, a tudományos kutatások és a művészeti alkotások támogatását, szponzorálását és előfinanszírozását, a szegények karitatív (szociális) megsegítését, jótékonysági (pl.: segély-) és a zöld, környezetvédő (pl. Greenpeace) akciók szervezését és végrehajtását végzik. (Itt a lényeg annak a megértése, hogy a világuralmi rendszer – eszme, stratégiai cél és rezsim biztonsága, bebiztosítása – megköveteli, hogy az ellentétpár mindkét felén ugyanazok az erők „osszák a lapokat”, máskülönben a stabilitás és a félrevezetés sikere nem biztosítható. Ebből következik, hogy a szegények segélyezését ugyan-azok szervezik, akik konszernjeikkel a világ-szegénységet, a tömeg-nyomort elő-idézik. A környezetvédő (lásd pl.: zengői NATO-lokátorállomás építési helyszíne elleni „zöld” tiltakozás!) megmozdulásokat ugyanazok az erők hívják életre, akik a természetromboló koncepciókat megalkotják. Mindez aztán – megfelelő média-zenei aláfestéssel – a társadalmi aktivitás, a vita, a demokrácia sűrű látszatát kelti.  Innen ered a szabadkőművesség önmagáról generált és elterjesztett nimbusza, mi-szerint a maszonéria alapvetően egy emberbarát mozgalom, amely a személyiség, a személyes kvalitások kollektív (értsd: titkos társaság-tagi) kifejlesztése mellett a pozitív társadalmi folyamatok katalizálását, így a közösségi élet jobbítását tekinti elsődleges céljának, feladatának.
Az YMCA = Young Men’s Christian Associations = Fiatal Férfiak Keresztény Egyesülete (fedő szervezet). Olcsó szálláslehetőséget jelent Amerikában…
3. Szint: Kék, vagy Johannita páholyok
Ezen a szinten figyelhetjük meg a legjobban, hogy miként tette magáévá a gnózis legkülönfélébb „tételeit” a szabadkőművesség, hogy eltorzítsa a katolikus vallást, és ebben a szerepkörében – értsd: „végeredményében” - nem sokban különbözik a protestantizmustól, amely mind a mai napig főszerepet játszik (mint a valláson belüli „eszköz”, a szabadkőművesség kezében) a kereszténység megosztásában, és szörnyű rombolást visz véghez a kellőképp nem felvértezett emberek lelkében. Ezen keresztül még azt is megérthetjük, hogy 2004-ben Cleveland-ben elmondott beszédében a johannita (református) Orbán Viktor miért is nem nevezi nevén a Megváltót, amikor Jézus Krisztus helyett szemérmesen csak „Mester”-t mond. A dolog valahol a régi rózsakeresztes (keresztény) páholyok szemléletmódjára emlékeztet, melyből a szabadkőműves johannita rendi gondolkodás történetileg kinőtt. Mi több, felsejlik – mint „hiányzó láncszem” – az ősi kapcsolat a rózsa-keresztességen keresztül (Orbán eredetileg rózsakeresztesként indult) a gnózis és a templomos lovagrend, és a belőle még a jeruzsálemi kereszteshadjáratok során kivált (templomőrzők, ispotályosok, stb.) johanniták között. 

Idézem a megfelelő szövegrészt Jim Marrs: „A titkos uralom” című könyvéből:  „A johanniták Keresztelő Szent János után kapták nevüket, akit a valódi bibliai messiásnak tekintettek, Jézusnak pedig csak másodlagos szerepet tulajdonítottak a zsidók palesztinai felkelését megelőző időszakban. A johanniták – kik állításuk szerint úgy örökölték (kiktől?) ezt a titkos tudást – úgy vélték, hogy Jézus, avagy „Jesu, a felkent” valójában halandó személy volt, Ozirisz vallási kultuszának beavatott tagja. Úgy gondolták, - Szűz Mária történetét csupán későbbi szerzők találták ki, azért, hogy valami más magyarázatot adjanak Jézus törvénytelen születésére. Picknett és Prince kifejti: „a johannita szekta felismerte, hogy a ’Krisztus’ név nem kizárólag Jézusra vonatkozott; az eredeti görög ’Khrisztosz’ szó ugyanis csupán ’Felkentet’ jelent, amit sok más emberre is használhattak, beleértve királyokat és római tisztviselőket is. Következésképpen a johanniták vezetői maguk is mindig felvették a ’Krisztus’ címet; és fontos tény, hogy a Nag Hammadiban lelt ’Fülöp evangéliuma’ minden gnosztikus beavatottra használja a ’Krisztus’ szót. Levi még azt is feltételezi, hogy Payens nagymester már azelőtt megismerkedett a johannita szekta tanaival, hogy a templomos lovagok vezetője lett. E feltevést a magasrangú kőműves, von Hund báró esete is alátámasztja, aki állítása szerint ismerte a szabadkőművesség ’igaz történetét’. Emlékezhetünk rá, hogy von Hund alapította a német ’Szigorú Engedelmesség’ páholyt – amely viszont kezdetben a ’Keresztelő János Testvérei’ nevet viselte.”  

2. Szint: „Kötény nélküli” páholyok. Mindazokat a félszabadkőműves segítő „páholyokat” nevezhetjük így, amelyek tagjai ugyan nem tették le a híres-hírhedt szabadkőműves esküt - formálisan nem tagok -, de jól tudják, kikhez tartoznak.
1. Szint: „Human - 1776 - TAET”, a humán polgári (civil) társaságok tagjai. Az alapító „atya” - Weisshaupt - jó előre, pontosan tudta, hogy az Illuminátusok hatalmi rendje távlatilag csak akkor bontakozhat ki, csak akkor szerezheti meg a korlátlan világuralmat, ha a lehetséges legszélesebb társadalmi bázison építkezik;  úgy, hogy mindazok a legjobb agyvelők, szakértők, tervező-végrehajtó munka-erők is az illuminátus világhálót szervezzék, neki dolgozzanak, akik mit sem sejtenek arról, miben vesznek részt. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a nagy- világot – Tanganyikától a Spitzbergákig - felölelő, nemzetközi társadalmi-segítő hálózatok szervezetei (pl.: a Vöröskereszt, a Greenpeace, a szeretetszolgálatok, a humánerőforrás-gazdálkodó és fejvadász-cégek, könyvvizsgáló, vagyonértékelő, pénzügyi-gazdálkodási és privatizációs tanácsadó társaságok, segélyosztó non-profit, „szociálpolitikai” alapítványok, kultúrális, közművelődési és környezet-védő társaságok, szövetségek, stb.) nemzetállamok felett álló szerveződésekként működnek, akik számára az országhatárok már csak jelképes vonalak…

A hangsúly a titokzatosságon, a titkosságon van. Ezeknek a szervezeteknek a fő tevékenysége, hogy „kvázi öntudatlan” szorgos kis hangyákként csak hordják és hordják „a téglákat” a szabadkőműves világállam, az illuminátusok szép új világrendje felépítéséhez, és karitatív cselekedeteik gyakorlása közben eszükbe sem jut, milyen jó is lehetne ez a világ, ha a földi élet kincseinek, javainak, a csak munkából szerzett jövedelmeknek (s a vagyonnak) az elosztása a teljesítmények arányában történne, - úgy, amint Jézus Krisztus tanításai, és a pápák szociális enciklikái azt előírják. Mert hogyha pl. mindenki képességei szerint dolgozna, és a szükségletei szerint részesedne a megtermelt javakból, jövedelemből – s nem az összeharácsolt „tőkéje” arányos profitjaként -, akkor nem lenne „szükség” sem „szervezett jótékonykodásra”, sem „szociálpolitikára”. A titokzatosság alapvető célja: nehogy kiderüljön, hogy a segély csak az ellopott profit csekély töredéke.
Nehogy kiderüljön, hogy „a szociáldemokrácia” csak Lucifer pótcselekvése.

*A piramis szerkezeti felépítése Myron Fagan írásából származik.


Vác, 2005. március 8.

 

                                                                Czike László

 

 

 


 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha