czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Intelem a magyarokhoz - a végidőkben

Intelem a magyarokhoz - a végidőkben

  2016.08.16. 18:55


                           Intelem a magyarokhoz a végidőkben

Inspirációt kaptam, ami egy tőlem nem meg­szokott témájú esszé meg­írására késztet. Persze régóta érik már bennem is a gon­do­lat, hogy megpróbáljak valami keresztény, ezen be­lül speciá­li­san magyar fogód­zót nyújtani a magyaroknak ezekben a vészterhes idők­ben. Amikor a népesség jelentős hányadában vagy a keresztény, vagy a ma­gyar gyö­kerek kerülnek, vagy-vagy alapon, indokolatlanul előtérbe a másik önazonosság kvázi rovására. Vagy – ami a még rosszabb eset – mindkettő meg­kér­dőjeleződik. Vagy – ami pedig a legrosszabb eset – eredeti gyökereinket gyáván megtagadva, „átállunk” vala­mi áruló (pl. ál-liberális, kozmopolita), de kényel­mes „mimikri vagy rejtőz­ködő” szemléletmódra, ami ugyan teljességgel idegen tőlünk, de „pillanat­nyi­lag” előnyösnek, jövedelmezőnek vagy legalábbis ké­nyel­mesnek látszik.

Magyarok, higgyetek és legyetek türelmesek!

Legyetek szelídek, mint a ga­­­lam­bok, de okosak, mint a kígyók! Röviden: em­lé­kezzünk Jézus Krisztus in­­tel­meire, nehogy akaratgyengeségből vagy végső két­ségbeesésünkben elté­ve­lyedjünk. Mert amint vala­melyik testvérünk elve­szí­ti béketűrését, keresz­tény sze­lídségét, netán megtagadja magyar gyökereit, és ezzel minden lénye­ges önazonosságát, akkor végképp kiszolgáltatottá válik minden ellenséges erő­vel szemben. Megmaradásunk legfontosabb záloga ön­azonosságunk hiánytalan és töretlen megőrzése. (Egyik nyáron Bösztör­pusz­tán, a MSZ országos rendezvényén már igyekeztem meghatározni, mik is a ma­gyar önazonosság leg­fontosabb ismérvei.) Megindokolom, miért szükséges a türelem.

A világmagyarság döntő hányada még ma is a Kárpát-medencében él. Lehet, hogy a szétszóratásban élő magyarok – vagy az eredetileg magyar gyökerűek, ami sajnos nem ugyanaz – lélekszáma 2-3 millió, de az anyaországban és a trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink létszáma meghatározóan több ennél, minimum 13 millió. Mármost korábban a „rendszerváltás” naiv vagy ál-naiv kormányzatai sűrűn, mint mantrát ismételgették, hogy nekünk a be­lépés után az Eu­ró­pai Únió lesz az új hazánk, amelyben majd minden ma­gyarnak született magyar végre újra egymásra találhat, és hogy ebben a kö­zös „úniós polgárságban”, ennek túláradó örömérzésében majd feloldódik, lé­nyegtelenné válik „az a kis különbség”, hogy valaki éppen Magyarországon, Szlová­kiá­ban, Szerbiában, Ukrajnában vagy Erdélyben született, dolgozik, lakik és él. Nos, nem így történt. Azoknak a jóelőre „huhogóknak” lett iga­zuk, akik megjósolták, hogy az EU nem egyéb, mint egy második, nagyobb karám, amelybe minket is (titeket is) betoltak, mivel a modern világ tulajdonképpen ilyen „matrjoskababaszerű”, egymásba tolható karámokból áll, amelyeknek a világon semmi hasznuk, csupán a bezártság-érzetet duplikálják. Ebből áll u­gyan­­is a gyökértelen plutokrata világpolgárok nagy szabadsága, ami valójá­ban semmi más, mint hatványozott bezártság-érzet. Nem az történt ugyanis, hogy a határokat lebontották, hanem az, hogy a meglévő, sok bezárt kis ket­rec köré – biztonsági okokból? – felhúztak egy közös nagyobbat, erősebbet.

(Megjegyzem: most megint, egymás közé is újból csak kerítéseket építünk; igaz, nem egymással szemben, hanem a migrációs áradat feltartóztatására. Lehetséges, hogy egész Magyarországot hat méter magas betonkerítéssel kell majd körülvenni, kapukkal és védőbástyákkal - ha minden kötél elszakad.) Az, hogy a szél a réseken „szabadon” jár be és ki, ne tévesszen meg senkit, attól a ka­rám csak karám maradt, ahol csak teljes (és dupla) kiszolgál­ta­tottságban él­hetsz, csökkenő életszínvonal alatt. Amiről történetesen most is be­szélünk, az a Roth­schildok – és kapcsolódó vonzataik - által kiválóan me­nedzselt, FED­ezetlen USA-dollárra épülő atlanti Világ­állam, amely értelem­sze­rűen jól egymásra zárható (stílszerűen: egymásra vakolt) ka­rá­mokból épül fel.  Amelyet egységes pénz, egységes szabadkőműves világvallás (ökumenia), uniformizált hollywoodi médiumok illuminált egyenműsora és egységes (adó-) jogszabályok segítségével, egységes erőszakszervezettel (NATO), befagyasztott reálbér-szinten kormányoznak, és amelyet a DÖNMEH helyi végrehajtó szer­ve­zete, a Bilderberg-csoport felügyel. Árgus szemekkel és állandó megszorí­tá­sokkal vigyáznak arra, nehogy valamelyik barakkban a stagnálásnál maga­sabb ütemű GDP-növe­ke­dés üsse fel a fejét, mert egy effajta virulens járvány súlyosan megfertőzhetné a nyugodt apátiába süllyedt munkanélküli régiók életúnt (betört) lakosságát, kibillentve egyensúlyából valamelyik, nem­zetinek cseppet sem nevezhető jogi karámot.

Bizony egyre inkább érvényes John Lennon híres mondása: „Elmebeteg em­ber­ek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a leg­elmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyíl­vá­nítják.”

Említettem, viseljük nehéz birka-sorsunkat birka-türelemmel! Ez azért fon­tos, nehogy túlbecsüljük lehetőségeinket és erőinket, s elővigyázatlanul bele­sza­ladjunk egy felénk egyenesen kitartott tőrbe, aminek semmi értelme nem lenne. Ugyanis olyan erők munkálkodnak a magyarok tönkretételén, ame­lyekkel már csak Jézus Krisztus tud megbirkózni, amikor másodszor is eljön a Földre; immáron nem azért, hogy keresztre feszítsék a bűneinkért, hanem már dicsőséges királyként, „leszüretelni a fügefa termését”, vagyis begyűjteni a Hozzá hű maradt, állhatatos lelkeket, s ítéletet mondani eleve­nek és holtak felett. A Világállam - Luciferrel az élen - az Illuminátusok egységes uralkodó gé­pezete a világ felett, minden élő felett a Végidőkben, a végső szociális ka­tak­­lizma beköszöntésekor. Arról van szó, hogy mivel a jólét kizárólag az at­lan­ti elit privilégiuma – sem Kína, sem India lakossága nem érheti el soha -, természetszerűleg oly’ mértékben szükséges az okkult pénzhatalmat kon­cent­­rálni és centralizálni, hogy már semmilyen tömeglázadás vagy világ­for­ra­da­lom (lásd még: Petőfi) ne lehessen képes az illuminált mestertervek va­lóra vál­tásának megakadályozására, míg a világ egymásba kasztlizott fa­lan­­sz­tere­i­nek bégető birkanyájait fel nem hajtják egy „humánus” vágóhídra – vö. euthanasia -, miáltal sikerül a birkák lélekszámát a jelenleginek mintegy 1/7-ére leszállítani. Hogy a kabbalista-luciferiánus világelit biztosítsa saját ma­ga számára a zavarta­lan, „örök” földi jólétet, ahhoz a tervek szerint elég cca. 1 milliárd rabszolga is. 

Lucifer eme végső uralmát – ha úgy tetszik agóniáját – megtörni nem képes sem­milyen forradalom vagy világforradalom. Csak Jézus Krisztus… Arról az „apróságról” sem szabad megfeledkezni, hogy a világtörténelem eddigi összes forradalmát kivétel nélkül – bizony, „az is” beletartozik! – szabadkőművesek szervezték. Eddig minden korabeli uralkodó osztály – hűbérurak, királyok, dinasztiák, polgárok, stb. – hatalmának megdöntéséhez szabadkőműves (tit­kos társasági) összeesküvésre volt szükség. Minden ún. polgári és szocialista forradalom mögött a szabadkőműves páholyok álltak. Ám mostanra a világ­helyzet gyökerestül megváltozott. Az időközben lázas sietséggel felépített sza­badkőműves (illuminátus) világrend lényegében megszerezte a világuralmat. Magyarán: ahhoz, hogy a szabadkőműves (luciferiánus) világuralmat erő­szak­ útján, a siker reményével megdönthessük, szabadkőműves (világ)forradalom­ra lenne szükség, ami nyilvánvalóan fából vaskarika – képtelenség. Manap­ság már a mi lánglel­kű Petőfi Sándorunk sem lelkendezne világforradalomról – ami ellen mellesleg mentora, a szabadkőműves Bem apó is élénken tilta­koz­­na! -, inkább „beéri azzal”, hogy buzgó magyar templomosok kapargatják a sírját – vagy ki tudja, kiét? – a messzibériai Barguzinban…

De nézzük most egy kicsit a probléma szakrális, lelki oldalát. Mindenesetre azt, amit a Katolikus Egyház, a Vatikán e tekintetben megtestesít. Időszerű, hogy erről a kérdésről is szót ejtsünk, s nem csak azért, mert a keresztény ember akkor sem nyúl nyílt erőszakhoz, ha a magyarságát közvetlen veszély fenyegeti, illetve ha azt történetesen tűzzel-vassal korlátozzák. Ha megütik a jobb orcádat, nyújtsd oda a balt! – tanította Jézus Krisztus az Evangé­li­um­ban, s szeretet-törvényében előírta: „Szeresd felebarátodat, mint önma­gadat!” -, mely parancsot úgy kell érteni, hogy az ellenségeink is fele­bará­taink. (Az apokrif Tamás evangéliumában Jézus még hozzátette: „…, de  ne bízz senkiben, csak énbennem!”.) Épp’ azt a korszakváltó pillanatot éljük, amikor végérvényessé válik, hogy az emberi történelem konvergens, vagyis az ún. „célokság elve” vezérli. Megmagyarázom. A „célokság elve” azt jelenti, hogy a cél húzza, az ok pedig tolja valamely esemény bekövetkezését. Az em­beri történelem, mint „oksági láncolat” tolja maga előtt a próféták által meg­jö­vendölt – úgyis bekövetkező – jövőt; a cél, ti. az isteni kinyilatkoztatás szerinti jövő elérése (értsd pl.: a Sátán Zsinagógája – Jelenések 2.9) pedig húzza maga felé az események determinált láncolatát, ezért mondjuk, hogy az em­be­ri történelem Isten irányában konvergens. Mert az egész történelem arra a szent (szakrális) isteni célra van mintegy felfűzve, hogy Isten akarata, a Te­remtés, a Gondviselés, a Megváltás, az Utolsó ítélet, a Feltámadás és az Üd­vö­zülés isteni terve, a Kinyilatkoztatás maradéktalanul betelje­sed­jék. A Sátán sorsa már régen eldöntetett – letaszíttatott és örökre lelán­col­tatott… Az Úr már jó régen így rendelkezett, csak egy kicsit hadd kísértsen még, ezt is már csak végső kétségbeesésében teszi… A lényeg az, hogy ne le­gyünk kicsinyhitűek, ne hős­ködjünk, bízzuk a jövőt Jézus Krisztusra, aki bi­zonyosan újra eljön – „Talál-e az Emberfia hitet még a Földön, amikor új­ra eljön?” -, s dicsőséges királyként végleg a – Sion hegye mögötti – szaka­dékba löki a Sátánt, mindörökre. Épp’ azt a sorsfordító pillanatot éljük, ami­kor a Malakiás próféta által megjövendölt pápai „névsor” véget ért. XVI. Be­ne­dek volt az utolsó pápa. Több pápa nem lesz. Ám ne felejtsük el a vatikáni fő-exorcista (ördögűző), Gabriele Amorth atya immáron legalább 12-15 éves pró­­fétai sza­va­it: „A Vatikánban már a Sátán füst­je terjeng.” Amit most már úgy is értelmezhe­tünk, hogy ez a füst fehér füst képében jelent meg a Vati­kán kéményéből, jelezvén, hogy a mai bíborosi konklávé szabadkőműves tagjai „fü­­­tyül­nek” Ma­la­ki­ás jövendöléseire, és problémamentesen megválasztották a le­­­mondatott legitim pápa helyére „új pápának” az illegitim Hamis Prófétát, aki pedig nekilátott „főfeladata” beteljesítésének, ami az Antikrisztus földi ha­talomátvételének előkészítése, a Jézus képében tetszelgő ócska kók­ler, az Antikrisztus felsegítése a Világállam trónjára. A világ­poli­ti­kai hely­zet rendkívül kedvezőnek ígérkezik a dicstelen feladat végrehajtására, hi­szen – úgy néz ki – addigra kitör(t?) a III. Világháború, ezért is jött a nagy „békecsináló”, hogy rendkívüli tehetségével elcsitítsa az éledő Armageddont. Úgy tűnik, ma már – vagy lappangva mindig is így volt? – nem Róma a ke­reszténység letéteményese, útmutató központja, sokkal inkább Bizánc…

Az Antikrisztus hatalomra lépésekor visszatér a Földre Énokh és Illés, akiket – mint szentéletű ószövetségi prófétákat – Isten élve elvitt magával-magához, sok száz évvel ezelőtt. Énokh és Illés mártírok lesznek, az Antikrisztus kivé­gezteti mindkettőjüket. Szomorú, és legyen is elég, ha ők mártírhalált halnak érettünk. Nem kell szaporítanunk a várható számos áldozat létszámát…

Magyar Testvéreim! Ne akarjatok hát kvázi „Istenként” előítélkezni! Ne akar­játok a Benneteket, szeretteiteket még annyira fenyegető ellenséget sem „meg­rendszabályozni”, ne felejtsétek: Istené a harc joga, Istené az ítélet joga, Isten, aki majd igazságot szolgáltat minden népnek. Isten az egyedüli, aki le­győzheti a Sátánt, a bukott angyalt; Jézus Krisztus és édesanyja, Szűz Mária joga és feladata, hogy megvédjenek bennünket az Antikrisztus támadásától, s végül együtt véget vessenek a Sátán földi tombolásának.

De mégis mi lehet a magyarság szakrális küldetése a végidőkben? Mi lehet az összetartó erő és hit, amely bennünket, magyarokat „megkülönböztet” más népektől, más népek sorsától? A hit. Nem tudhatjuk, talál-e még hitet az Em­ber­fia, ha majd visszatér a Földre, ítélni eleveneket és holtakat. De te­gyünk meg ezért mindent, legyünk bizonyosak abban, hogy minket, magya­rokat megtalál majd! A magyarok isteni küldetése, hogy mint nép, meg­őrizzük az Ég és a Föld közötti párbeszédet, imáinkkal ápoljuk a szakrális kapcsolatot; az istenhitet egy hitetlenné vált Európában, s az egész Földön. Szűz Mária Nagyboldogasszonyunk segítségével, és a Szent Korona szelle­mé­ben, Isten di­csőségére. Hiszem, hogy valami isteni titok folytán nemcsak az egyé­ni üdvösség létezik, de a kollek­tív is, amelyben elnyeri végső igazságát a népek Krisztusa, a sokat szenvedett, feldarabolt, mégis irgalomra méltó, ál­dott Magyarország.

Most pedig határozzuk meg, hogy ebben a mai, nagyon is konkrét helyzetben hol is van a világ magyarságának a helye, mi is a történelmi és szak­rális szerepe, mi is a konkrét isteni küldetésünk, és mit is kell, cél­szerűen és racionálisan tennünk azért, hogy megfelelhessünk Mária és Jézus terveinek; mi is az a várható közeljövő, amelyre közösen, együttesen kell felkészülnünk, testben és lélekben egyaránt. Mert azt már mindenki tisz­tán látja, hogy nyakunkon a végső, megsemmisítő veszedelem, amelyben az Antikrisztus felemelkedik, amelyben a „nagyra becsült” atlanti civilizáció ön­ként és dalolva mindenfajta migránsokkal, hús-vér özönvízként árasztja el Európát; jól láthatóan azzal, az egyenesen az USÁ-ból importált sunyi, a né­peket hasba-akasztó ördögi praktikával, ami már a WTC-tornyok öngyilkos le­dön­té­sekor is tökéletesen működött, hogy ti. saját magát kergeti „látszólag” vég­veszélybe, hogy erre a végveszélyre hivatkozva, a népek pánik-reakciójára apellálva az utolsó utáni pillanatban kihirdethesse a „szükségállapotot”, és annak feloldására létrehozhassa az Európai Egyesült Államokat, ami a végső szociális kataklizma és következményeinek előidézé­sére a jól bevált, legmeg­felelőbb globál-fasiszta megoldás. Rá kellett döbbennünk arra, hogy itt már nem a „gazdasági és demokratikus felzárkózásunk” forog kockán a leggazda­gabb nyugati kultúrákhoz, hanem a magyarok puszta fennmaradása a tét. (Ha nem vigyázunk eléggé, úgy Szulejmán Szigetvárról, egy tévésorozatból ki­lépve-reinkarnálódva, muzulmán sárija-diktatúrát vezet be Európában, vagy mindjárt Magyarországon…) Nem a gazdasági és politikai felzárkózás a tét, amiben talán még a miniszterelnökünk sem hitt soha, hanem az a reális ve­szély, hogy a Rhodes-alapítványokban világuralomra kinevelt 2 Clinton, a Soros-alapítvány, az Európai Únió brüsszeli Bizottsága a Hamis Pró­féta álsá­gos eszmei támogatásával fel akarja számolni Magyarország füg­get­lenségét, hogy a továbbiakban esélye se maradjon isteni küldetésének be­tel­jesítésére. Látnunk kell, hogy az Antikrisztus felemelkedése útjában ma még Magyarország a legkeményebb akadály, amelyet a Sátán semmiképpen nem kerülhet meg. Csak úgy mozdíthatja el az útból, ha végképp megbénítja.

Jövendölés Mike Evans: Jeruzsálem elárulása nyomán

A végidők eseményeit Mike Evans a "Jeruzsálem elárulása" című könyvében foglalta össze, amely jövőképe tökéletes összhangban van Albert Pike ame­rikai tábornok - aki Adam Weishaupt után az Illuminátusok elnöke lett - III. világháborús tervével.

Ez a III. világháború kb. 25-30 éve tart, és a célja, hogy a politikai cioniz­mus és az iszlám egymást semmisítsék meg. (Vö. "Jeruzsálem elárulása".) Mike Evans lényegében nem tett mást, minthogy Dániel próféta végidőkre vonatkozó egészen konkrét jövendöléseit összefésülte a Jelenések Könyvével, a Bibliával és a valós történelmi, illetve az aktuális világpolitikai esemé­nyek­kel. Továbbfejlesztve Evans következtetéseit, ez jött/jön ki belőle:

1.  Az atlanti civilizáció lényegében egyenlő/azonos az Antikrisztus birodal­mával, amely­nek egyik fedő-írányító szerve pl. az ENSZ.

2.  Az Antikrisztus középkorú férfi (lehetséges, hogy Davide de Rothschild).

3.  Az Európai Únió a tervek szerint hamarosan Európai Egyesült Államok lesz - perszonálúnió, prezidenciális (vö. Antikrisztus) rendszerben.

4.  Az Antikrisztus fellépését megelőzi a Hamis Próféta. (Ő = Bergoglio, argen­tin jezsuita bíboros. Nyilván ezért áll ki nap, mint nap a migráció mellett is.)

5.  Az Antikrisztus, miután megválasztják az Európai Egyesült Államok el­nö­kének, csellel megszerzi a pápai trónt is, hogy látszólag hely­reállítsa az Ég és a Föld régvolt szakrális egységét (Bergoglio ebben is segíteni fogja).

6.  A Mórija-hegyen, a mai Al-Aksza mecset helyén, az egykori Jeruzsálemi Temp­­lom romján újjáépül a régi Templom, mert az ortodox zsidók ebben fo­gadják majd a Messiásukat. (Ma már az összes ősi szertartás naprakészen, csak gombnyomásra vár.)

7.  Az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, csellel elfoglalja, majd az új Temp­lomban előadja, hogy ő Jézus Krisztus - a Második Eljövetel, „aki egyben a zsi­dók várva-várt Messiása is” -, és ott, azonnal Istennek kiáltja ki magát. A meg­tévesztett zsidók - és mindenki más is - leborulva imádják.

8. Eközben összeáll egy erős koalíció az Antikrisztus ellen, amelynek tagjai: Kína, Oroszország, néhány más keleti ország, talán India, Pakisztán, Japán – és egy meghatározó európai ország.

9. Visszatér a Földre Illés és Énoch próféta, akiket az Úr egykor élve elraga­dott. Meg­­próbálják az Antikrisztust megállítani, de az kivégezteti őket. Sok lesz az ártatlan vértanú áldozat.

10. Az Armageddon úgy indul, hogy az Úr Angyala hatalmas tűzzel kiszárítja a Tigris-Eufrátesz folyamrendszerét, hogy a kínai tankhadosztályok szárazon érkezhessenek meg a bibliai Armageddon helyszínére, ahol előbb lezajlik az emberi történelem legemlékezetesebb tankcsatája, amelyet az izraeli atom­bom­bák öngyilkos felrobbantása, illetve globális atomháború követ. Az Anti­krisztus-ellenes tankok összesítve 20 millió lóerővel dübörögnek... (Vö. az Apokalipszis lovasai a sivatagból jönnek...)

11. Az Armageddon az izraeli Jeruzsálem melletti Megiddó síkságon zajlik majd le. Az Antikrisztus totális vereséget szenved. Ezt követi az izraeli atom­bombák öngyilkos felrobbantása. Amikor ugyanis Izrael megérti, hogy az An­ti­krisztus nem a beígért zsidó Messiás, tehát jól átverte őket is; végrehajtja a kutatók által már ma is ismert öngyilkos tervet, felrobbantja bombáit.

12. Az izraeli szuicídium globális atomháborúvá terebélyesedik, a világ láng­ba borul; a totális világégés az emberiség kétharmadának pusztulását ered­ményezi.

13. A megmaradt egyharmad sem jár sokkal jobban, a sugárfertőzés okán. A megmaradt emberiségen a végső kétségbeesés lesz úrrá.

14. Ekkor angyalai kíséretében alászáll az égből Jézus Krisztus, a Messiás, immáron nem mint szenvedő megváltó, hanem mint győzedelmes király.

15. Megkezdődik a békés konszolidáció, Jézus Krisztus ezeréves királysága.

A leírt végidők-történet egy látomás, egy lázálom, János-Dániel-Evans folyta­tó­lagos lázál­ma, ami viszont nagyon könnyen, talán már holnap véres való­sággá vál­hat. Akár pont így lesz, akár nem – a jóslatnak megvan a maga lét­fontosságú tanul­sága. Első olvasatra, első hallásra aligha tűnik fel bárkinek, pedig annyira kézenfekvő és logikus. Mi a magyarság végső küldetése? A Jézusba vetett hit, Jézus Krisztus tanításának megőrzése. A keresztény hit megőrzése egy olyan elvadult világban, amelyben a Sátán szabadon tob­zó­dik, amelyben az ál-libe­ra­lizmus, az ál-humánum, a normális, transzcen­dens értékrend elutasítása, az ostoba emberi ál-tudományba vetett vakhit, a sátánizmus, a buddhizmus, a protestantizmus, a szabad­kő­mű­ves fél­reveze­tés, a dezinformáció, a farizeus álszenteskedés az uralkodó esz­me. A magyar­ság­nak távol kell tartania magát mindezektől a hamis tévta­noktól. A ma­gyar­ság küldetése a végidőkben, hogy sértetlenül megőrizze a hit láng­ját; a lán­got, amelyben a visszatérő Jézus Krisztus meglátja a mara­dék hitet ezen a mindenestül pogánnyá vált szerencsétlen Földön.

Az Antikrisztus seregei, és a velük szemben győzedelmeskedő haderők meg­vívják a maguk bibliai Armageddonját. Hadd tegyék! Tudjuk, hogy egyik ol­dalon sem Jézus Krisztus seregei harcolnak. Jézus nem vív csatát földi erők­kel, sem pro, sem kontra, csak felhasználja az egymással harcoló pogány se­regeket, saját szent céljai megvalósításának előremozdítása érdekében.

Tehát mindezek alapján, mi is a végkövetkeztetés?

A magyar nép, a világ magyarsága, a népek Krisztusa, Magyarország; nem vehet részt a földi erők végküzdelmében, mert a természete és küldetése nem evilági, ha­nem szakrális. Nem tartozhatunk, nem tartozunk egyik földi „ol­dal­­hoz” sem! Mi Jézus Krisztus és Szűz Mária népe vagyunk! Nem harco­lunk, mert ha bármelyik ellenfél haderejéhez csatlakozunk, elvesz­tünk. De mi, az Őrzők, nem veszhetünk el! Nem szennyezzük be a kezünket senki fi­ának a vérével, mert mi ártatlanok va­gyunk. Mi csak Krisztus Urunk ke­gyel­mére vagyunk utalva, Ő a mi erőnk, és csak Őbenne bízunk, csakis Őhozzá tar­tozunk.

A magyarság küldetése a végidőkben tehát a végső engesztelés.

A végső földi szenvedés felvállalása, minden embertársunk üdvösségéért.

„Ha engem követtek, veletek is úgy bánnak el, mint énvelem.” – jöven­dölte meg Jézus. Legyen úgy! Hagyjuk, hogy megtörténjen! Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És a magyaroknak nem kell ennél több babér. Mert a magyarok nem árulják el Jézust holmi földi hívságokért!

Mi valamennyien együtt követjük Őt, bárhová is menjen.

Let it be!

Insallah!

Ámen.

 

Vác, 2016. május 27.

 

                                                                         Czike László

  

 

 

 

 

 

 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha