czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Gondolatok a Gondolából

Gondolatok a Gondolából

  2006.08.29. 14:08


Czike László

 

 

     

                        Gondolatok a Gondolából

 

 

Nyíri János 2006. augusztus 28. 00:00-kor írja a Gondolában (az egyes pontok és bekezdések után zárójelben rövid kommentárjaim): 

 

   „Augusztus 20-a üzenete – avagy ez még csak a kezdet volt

 

Annak az esélye, hogy pont akkor és pont ott fog bekövetkezni vala­mely természeti jelenség, ahol és amikor - amúgy igen ritkán szo­kott -, valóban minimális.

Hogy augusztus 20-án, a tűzijáték kezdetekor orkán törjön rá a bu­dai Várhegyre és a lábánál összegyűlt tömegre, annak az esélye elv­ben minimális.

Ilyesmire nem lehet számítani. (Ha az embernek nincsen hite és nincsen előrelátó felelősségtudata – akkor minden „vakvéletlen”.)

Azonban mégis megtörtént.

 

Az MSZP és kormánya – mint minden hasonló esetben! – előbb na­pokig hallgatott (például amikor ’98-ban Orbán bejelentette, hogy fi­deszes vezetőket hallgattak le, vagy amikor 2003-ban kipattant a Kul­csár-botrány), majd elkezdődött a szerecsenmosdatás.

 

A felelősség elhárítására több érvet vonultattak fel, a cikkünket indí­tó csak az egyik. Szerepeltek még a következő érvek:

 

2-szor: A tömegben pánik tört volna ki, ha lefújják a tűzijátékot, és arra biztatják őket, hogy menjenek haza. (Éppen hogy így tört ki. Megjegyzem: egy-két vakmerő közgazdász-publicista kivételével pél­dá­­ul az államadósságról sem tájékoztatta soha senki fele­lősen, elő­re­lá­­tó­an a magyar népet – a derült égből villámcsapásként most reá zúduló ún. megszorító intézkedéseket szintén pánikkal, netán valódi spontán – vö.: dialektikus és történelmi materializmus! – for­radalommal fogja honorálni.)  

 

3-szor: a politikai vezetésben senki sem értesült a közelgő vihar­ról (persze ezekhez a tájékozatlanokhoz csatlakozott Demszky Gá­bor főpolgár­­(nagy-)mes­ter is).

 

4-szer: nem a kormányzat tehet a viharról. (Hanem az égi erők.)

 

5-ször: ők szorgosan keresik a felelősöket. (De nem találják.)

 

6-szor: aljas az ellenzék, hogy a tragédiából politikai hasznot akar húzni.

 

Sorolhatnánk még a segédhadak érveit, de nincs sok értelme.

Mérlegeljük hát inkább ezeket az érveket!

Kezdjük a legfontosabbal, amelyet kiemeltünk.

 

A véletlen a buták istene – tartja a szólás, és milyen igaza van. Akik úgy vélik, hogy a tűzijáték alatti katasztrófára nem lehetett vol­na előre fel­­­készülni, azoknak kellene először elgondolkozniuk azon, hogyha egyszer ilyen minimális volt az esélye ennek, akkor vajon mi­ért ép­­pen most jött be az „ötös lottó”?

 

Az 1755-ös lisszaboni földrengés óta megválaszolatlan kérdésre, hogy vajon véletlenek-e a természeti katasztrófák, annyi válasz­fé­lét azért csak megengedhetünk magunknak, hogy legalábbis alkalmat kí­­nálnak az őszinte szembenézésre önmagunkkal. Hogy ne mond­juk: a Szent Lajos király hídja című regényt is el szabad olvasni.

 

Ezzel elérkeztünk a lényeghez. A föntebb 2-6. pontok alatt fölsorolt ér­vek – nem érvek. Nem is szolgálnak mást, mint a hatalom (ostoba-döly­fös) önvédelmét, hogy a nép ne kérje számon a központi intéz­ke­dé­sek hiányát. (Megnyugtatásul: ezt/ezért még nem fogja…)

 

Tényleg: hiányoztak-e központi intézkedések?

A válasz: igen. Senki sem azt kéri számon a kormányon, hogy miért volt vihar, hanem azt, hogy miért nem volt elhárítási kísérlet.

Magyarán: a katasztrófaveszély ismert volt, ám a felelős vezetés nem tett semmit sem a kár megelőzésére, illetve csökkentésére.

 

A felelős vezetés pedig nem más, mint a kormány, és a főváros vá­lasztott vezetői, akiknek igenis van joghatóságuk a saját területükön

intézkedni.

 

Szemben a felelős kormánnyal (és a szintén felelős fővárosi veze­tés­sel), Szé­kesfehérvár szo­cialista és Kaposvár fideszes vezetése lefújta a tűzijátékot. Tudatták a néppel, hogy viharveszély van, és a székes­fehérvári, meg a kaposvári emberek pánik nélkül szépen hazamen­tek. Ki tudja, miért - a kormánynak meggyőződése, hogy Budapes­ten hülyébbek járnak tűzijátékot nézni, mint vidéken.

 

A kormány a szokott náci-kommunista reflexekkel hazudik. Keresi a felelősöket, ami azt jelenti, hogy elítéli azokat, akik nem tehetnek a bajról. (Emlékezzünk: a K & H botrány esetében is első­ként 17 pénztárost tartóztattak csak le; a főbűnösök pedig máig sza­­bad­­­­lá­bon ötölnek-hatolnak, ökögnek-makognak - az igaz tör­­té­netet könyvben megíró Tom Kennedy pedig halott.) Továb­bá it­ten már ötödik éve minden bajnak az ellenzék az oka, a jó kormány sem­miről sem tehet. Ez egy ilyen kormány…

(Birka népnek ordas far­kas a kormánya.)

 

Ha arra keressük a választ, hogy egy ilyen felelőtlen koalíció miért is maradhatott a helyén a választások után, nos, akkor föltettük a leg­fon­tosabb kérdést, á la Lisszabon. (Kennedy könyve a „Pénzrengés” beszédes címet viselte – ezeknek mostmár földrengés kell, hogy végre eltaka­rod­­janak.)

 

Lehet, hogy a magyar választók többsége nem szereti, ha a felelősség kérdését piszkálják? Elvégre, ha azt nézzük, mi folyik kies kis ha­zánkban, akkor meg kell állapítanunk, hogy az augusztus 20-ai vi­har csupán a kisebb bajok közé sorolható. (Lesz vihar – másmilyen.)

 

Rövidesen benyújtják a konvergencia-programot. (Ami valójában „távolodási program”, hisz a Veres János elvtárs által a minap a köz­szolgálati televízióban elmondottak szerint „nem az euro-övezethez való csatlakozásunk, de nem is az eredeti maastrichti követelmények maradéktalan teljesítése a célja, hanem – mindössze – az államadós­ság további növekedésének a megállítása”, mert a következő évek­ben minden „költségvetési takarékosság” és megszorítás, illetve min­den adó-és áremelés ellenére meredeken tovább fog nőni mind a költségvetési hiány, mind az államadósság. Ezzel a végtelen tá­volába tűnt el az Európai Unióhoz csatlakozásunk remélt egyetlen va­ló­di elő­nye, hiszen ameddig a forint szándékosan gerjesztett árfo­lyam-ingadozásait, s a folyamatos valuta-leértékelődés valamennyi hasznát kíméletlenül és maradéktalanul a karvaly nemzetközi – vö.: „pénz-oligarchia” – spekulatív tőke aratja le, addig a magyar munka értéke, a bér, az életszínvonal és az életminőség nemhogy közeledne az úniós átlaghoz, de egyre távolodik attól. Az 1970-es évek „cse­re­arány­­romlás”-ától ím’ hát eljutottunk a többé már soha véget nem érő „valuta­paritás-rom­­lás”-ig, vagyis a munkánk minden gyümölcsét ezentúl is kivi­szik az országból. Érdemes volt ezért feladni a füg­getlenségünket, megtartva és eltartva egy akkora posztkom­mu­nista állam-vízfejet, amely még a Trianon előtti területű és lakosságú Magya­rország irá­nyításához, közigazgatásához is túl nagy és költséges len­ne?) Brüsszel türelme véges, és ha zava­ros és elképzelés nélküli ez a program (mert az!), akkor kézenfekvő nekik velünk statuálni pél­dát, mert azért ők sem olyan bátrak, hogy Németországon kezdjék az oroszlánkörmeik próbálgatását.

 

Akkor pedig a nagyívű fejlesztési terveknek annyi. (Mert nem kap­juk meg a beígért – megpályázott - fejlesztési támogatások tört részét sem. Előny: így viszont legalább nem is tudják lenyúlni, mert ellenkező esetben azt is nekünk kellene kamatos kamatostul meg-, sőt, visszafizetnünk, akárcsak a ’82 óta számolatlanul felvett dollár­hitel-milliár­do­kat.) Igaz, az sem zavar senkit, hogyha a sztráda-áta­dá­sok többségét hónapokkal-évekkel későbbre halasztják. Elég a vá­lasztóknak, hogyha beígérik az építést, kit érdekel az átadás?

 

A lakosság nettó adós, több millió embernek nincsen érdemi tar­ta­léka. Ehhez jön a forint értékvesztése, ami óriási törlesztőrészlet-növekedést jelent, havonta százezreknek. (Éppen ez a mocskos cél!; plusz ne feledkezzünk meg a még évekig deklaráltan rohamosan nö­vekvő államadósság exponenciálisan emelkedő kamatterhéről, amely önmagában is újból és újból fel fogja borítani „az állami költségvetés – állítólagos, sohasem létezett és immár többé soha el nem érhető – egyensúlyát”, hiszen hiába emelik gátlástalanul képtelen mértékekre és magasságokba az adó-és járu­lékterheket, nincs az az adómér­ték, amellyel ellensúlyozható lenne a fiktív és ellopott kommu­nista államkölcsönök nagyon is valóságos kamatterhe, amit minimum 1982 óta a Nemzetközi Valutaalapon, mint közvetítő ügynökségen keresztül a magyar adófizetőkkel, a néppel fizet­tetnek meg.) 

 

Az egészségügyben most megszűnik egy sor ingyenesség (százezrek­nek-mil­lióknak, például háztartásbelieknek, őstermelőknek, családi kisgazdák­nak, kényszer-vállalkozóknak, stb. veszik el örökre a tébé-kártyáját, „nincs mögötte befizetés” - aljasul kifundált - jogcímén), ráadásul egy sor szolgáltatást pénzért sem lehet majd igénybe venni, csak a lak­helytől jóval távolabb, mert intézményeket, kórházi osz­tá­lyokat zárnak be egyre-másra. (Se tébé-kártya – se orvosi segítség…)

 

Az iskolakezdés most sok százezer családnál kompletten elvisz egy­havi be­vé­telt, de láthatólag ezért sincsen felelős; - mint ahogy azért  sincs, hogy használhatatlan, irreálisan drága, pedagógiailag csapni­való tankönyvekért (sokuk tartalma = intézményesen terjesztett ha­zugság), munkafüzetekért, diákigazolványokért és egyéb nyomtat­vá­nyo­kért kifizet az állam a „csókosoknak” évente sok tízmilliárdot. Nem is beszélve az értelmetlen, ám a képző intézményeknek csinos ál­lami summát hozó szakképzésekről.

 

A köztisztviselők, közalkalmazottak csak leshetnek: ugrik a 13. havi bér (amit még Antall József kormánya vezetett be!), és ezt azzal a du­mával veszik el, hogy majd a teljesítmény szerint „differenciálnak”. Maguk a közalkalmazottak, köztisztviselők meg fizetik szépen a tag­­dí­jat a szakszervezeteknek, amelyek mindehhez csak asszisztálnak. (Mert a vezetőik kommunista állami juttatásokban részesülnek.) 

 

A nyugdíjasok nagy többsége arra a Gyurcsány Ferencre szavazott, aki most bevezeti a nyugdíjasok adóztatását, „felülvizsgálja” a rok­kantnyugdíjakat, megnehezíti a nyugdíjba menetelt. És a nyugdíja­sok szervezetei ájultan lihegnek a gyönyörtől – egyetértenek…

 

Az ember már szégyelli leírni, ami a villannyal meg a gázzal történik.

(Lassan nem szabad már villanyt gyújtani – inkább gyertyafénynél, vagy petróleumlámpánál célszerűbb olvasni is, olyan drága az áram; emellett megszüntetik a kedvezményes tarifájú éjszakai áramot is, nyilvánvalóan azért, hogy akinek villanyboylere van, térjen át a szin­tén me­redeken dráguló gáz-fogyasztásra, vagy ne mosakodjék. Pedig VI. Lenin valamikor az egész ország ingyenes villamosításával kép­zel­te el a kommunizmust. Igaz, Lenin legalább kommunistának va­lódi volt.)  

 

Romlik a forint, nőnek az adók és az árak (újból 6-8 %-os lesz a bevallott infláció; a valóságos meg 15-20) - egyre szűkülnek a mun­ka­­lehe­tő­ségek. Még tovább fog növekedni a munkanélküliek száma, hiszen egyre több kis(kényszer)vállalkozó és őstermelő megy tönkre, mert nem tudja megfizetni a növekvő adókat, költségeket, meg azért, mert nem bírja a versenyt a tőkeerős, mindent legázoló multinacio­ná­lis vállalkozásokkal. A kormánypárti sajtó fütyül ezekre a tények­re, az átlagembert meg mindez nem is érdekli.

 

A kormány már a minimálbér kétszerese után húz adót, járulékot a jövő hónaptól, ami fikció, egy jogi nonszensz, de ez sem zavar senkit.

 

A miheztartás végett: 2 688 317 választó erre a kormányra sza­va­zott áprilisban. Ennyi magyar állampolgárnak éppen (vagy „ep­pen”, ahogy Dávid Ibolya szokta kiejteni) jó ez így. S az ön­­kor­mány­zati választáson, öt hét múltán ki fog derülni, hogy a vihar sújtotta Budapestnek is jó-e mindez így. Hárommillió  honfitársunknak talán „eppen” elegendő politikai gyönyörforrás, ha Orbán Viktort utálja.

 

A magyarok egyik fele Isten (Szent István) figyelmeztetését látja az augusztus 20-ai természeti (és társadalmi!) katasztrófában. A másik fele csak tragikus véletlennek tekinti. Ám az augusztus 20-ai vihar csak a kezdet. Előszele egy új kor – a  New Age? - hajnalának.”

(Forrás: a Gondolában megjelent, idézett írás – nyomán.)

 

                                                    *

 

Kedves magyar testvéreim, honfitársaim!

A cikk végén felsejlő, feltételezett-remélt "hajnal" még igen messze van; minimum 5-6 évnyire. Sokkal inkább a magyarok történelmi tragédiájának végső betetőzése zajlik - a tűzijáték során bekövet­ke­zett szörnyű esemé­nyekben magam, és a legtöbb ismerősöm, roko­nom, barátom is egyfajta felsőbb figyelmeztetést, büntetést lát/lá­tunk. Néhány évvel ezelőtt a népstadioni Rolling Stones koncerten is ugyanez történt - az első, robbanásszerű augusztusi vihar ugyanígy, percnyi pontossággal időzítve (este 9 óra 5 perckor) csapott le az ör­dög rock-bandájára. Amikor Keith Richards a marihuánától önkívü­letben a húrokba csapott, Demszky Gábor önfeledten tapsolt a dísz­páholyban - az Úr pedig kilőtte első villámait. Úgy, hogy az agyon­elektronizált színpad csak úgy szikrázott az ionizációtól. Tudva lévő, hogy Mick Jagger és Keith Richards a rockzene legmagasabb rangú, legismertebb szabadkőművesei. Isten nem kedveli azokat, akik szim­patizálnak az ördöggel -– vö.: „Sympathy for devil”, „Their satanic majesties request”, stb. -, néha mintegy jelzésképpen lesújt rájuk…  

 

Bizony bűnös az a nép, amelyik ilyen sokáig tétlenül tűri, hogy a Sá­tán fattyai ilyen simán uralkodjanak rajta; s a nép fele még lelkesen önként meg is választja a Sátánt, hadd tobzódjék ebül szerzett javai után s mellett mostmár az egész országon. Bűnös az a nép, amelyik tétlenül tűri el a saját módszeres tönkretételét; eltűri, hogy minden javaitól, munkája összes gyümölcsétől - legitimnek álcázott, és még demok­ratikusnak is kikiáltott intézményes folyamatok keretében! - megfosszák, s végül még ősei földjét is a mobil spekulatív tőke sza­bad prédájává aljasítsák.

 

Isten - nem először - megbünteti a magyar népet, de az sajnos sem­miből nem tanul... Mondom, rettenetesen keserves idők jönnek, és csak az marad állva, akinek a hite minden körülmények között szik­laszilárd és töretlen. Konszolidáció, és főleg fellendülés pedig mind­addig nem lesz itt, amíg volt és lett ügynökök, ügynökből lett grál-lo­vagok, ügynökrendszer-váltó szabadkőművesek cseresznyéznek egy tálból, közösen-együtt ülve meg 1956 eszméinek végső-utolsó halotti torát.

 

Imádkozzunk! Imádkozzunk, hogy Isten legyen kegyelmes, és ne a gyermekeinken és az unokáinkon torolja meg mindazokat a bűnöket, amiket nagyapáink és szüléink követtek el az ország, egymás, mások és legfőképpen Isten ellen!

Uram, légy irgalmas tévelygő-tékozló magyar gyermekeidhez!

 

Vác, 2006. augusztus 29.

 

                                                             Czike László    

 

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha