czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Tizenkét pont

Tizenkét pont

  2007.03.01. 14:17


Czike László

 

 

                       Tizenkét pont

                                        

1.

Követeljük a magyar Országgyűlés külső és belső szuverenitásának hely­re­állítását! Kétkamarás Országgyűlést, amely a nemzetek feletti gazda­sá­gi, pénzügyi, po­li­tikai és katonai hatalmak, szövetségek, az MSZMP rejtett utód­szervezeteinek, s az MSZP vállalkozói és politikai holdud­va­rá­nak nyílt érdek­kép­viselete helyett legitim és valódi népképvi­se­letet valósít meg, a Szent Koro­na által jelképesen képviselt jog, a népfelség jegyében. Olyan új Alkotmányt, s új törvényeket, amelyek a magyar valóság re­alitásaiból, azok ismeretéből, el­is­meréséből fakadnak, és valóban a nép, a nemzet, a magyar emberek sorsá­nak jobbá tételét, életminőségének folyamatos javítását szolgálják.

 

2.

Követeljük a magyar sajtó s az internet szabadságát, a kiegyensúlyozott és hiteles tömegtá­jé­­koz­tatást, a politikai cenzúra meg­szün­te­tését! A fik­tív, vir­tuális „té­nyek”-kel, hamis illúziókkal, rémségek, szenzációk haj­há­szásával, terjeszté­sé­vel, tudatosan lélekromboló világkép vetítésével, kozmo­polita hazudozással és valóságshow-orgiával támogatott és elleplezett tömeg­ma­ni­puláció min­den műfajának, formájának a betiltá­sát, az ÁVH-s szellemi gyökerű libe­rális sajtómonopólium felszámolását, az állami hirdetések egyen­lő elosztását, az általános elhallgatás és sanda félrevezetés helyett a hiteles hírszolgálatot és tájékozta­tást a mindenkori valós eseményekről. Kon­zervatív napilapokat, és a kormánytól pénzügyileg, jogilag és politikailag is független magyar állami közszolgálati televízió létrehozását és működtetését.

 

3.

Követeljük a független magyar külügyminisztérium és külpolitika lét­re­hozását és megvalósítását! Olyan hatékony, semleges  külpolitikát, amely nem az USA, az Európai Únió és a „Terrorellenes Koalíció” kvázi-helytartó­ságaként, végrehajtó ügynökségeként a világhatalmak és szupranacionális tár­saságaik politi­ka­i, pénz­­ügyi és gaz­dasági ér­de­keit, hanem az egy­etemes ma­­gyar nemzet céljait és érdekeit képviseli hazánkban, a Kárpát-medencé­ben s min­denütt a világon. Követeljük a Rózsadombi Paktum hazaáruló szel­lemiségében fogant és kötött nyilvános és titkos nemzetközi szerződések ma­gyar nyelven tör­­ténő, azonnali és maradéktalan nyilvánosságra hoza­talát, fe­lülvizsgálatát, és érvényességük szükség szerinti felfüggesztését.

 

4.

Követeljük felelős magyar pénzügyminisztérium létrehozását és működ­te­tését! Olyan pénzügyi és költségvetési politika megvalósítását, amely nem a nemzetközi pénzoligar­chi­a, ezen belül a Nemzetközi Valutaalap és a Vi­lág­bank monetáris, vagy az Európai Únió fiskális diktátumainak szolgai és me­chanikus teljesítését tekinti elsőrendű feladatának. Olyan pénzügyi irányí­tást, amely a ka­matrabszolgaság terheinek, a nép elnyomorításának ci­nikus fo­­ko­zása helyett, elfogadható és stabil (családi-) adórendszer működteté­sé­vel, a belföldi (kis)vál­lal­kozók, a nemzeti (ipari és mezőgazdasági) termelés, és a kereskede­lem támogatásán, fejlesztésén munkálkodik. Egy ország csak úgy lehet sikeres, ha az állampolgárai mindannyian emberhez méltóan élnek. Ezért - munkahelyteremtő állami beruházásokkal - min­dent meg kell tenni a teljes foglalkoztatottság megközelítéséért. A költségvetési kiadásokat a min­den­kori életszínvonalhoz kell igazíta­ni, mert a társadalom, az emberek jóléte, életminősége elsőbbséget élvez az állam működésének közterheivel szemben. A társadalmi javak ma­gánosí­tá­sa, eladása nem használható fel a költség­ve­té­si hiány kiegyenlítésére. Társasági példával élve: egyetlen ügyvezető igazgató sem jogosult arra, hogy gondatlan gazdálkodásának veszteségét a vállalat esz­közeinek, ingatlanainak értékesítésével egyenlítse ki. A hiányt előidéző, növelő állami akciókat törvényben kell megtiltani, a felelő­söket visszamenőleg fele­lős­ségre kell vonni. Követeljük a privatizációs szabad­rablás érdem­telen nyer­te­seinek utólagos elszámoltatását, az elrabolt va­gyonok visszavételét, s a ko­rábban állami tu­lajdonú legfontosabb közüzemek (el­ső­ként az elektromos mű­vek) visszavásárlását. Követeljük a magyar termőföld külföldiek – akár természetes, akár jo­gi személyek - részére történő értékesítésének teljes körű végleges tilalmát.

 

5.

Követeljük a Magyar Nemzeti Bank - s a magyar nemzeti valuta, a fo­rint – függetlenségének helyreállítását, a bankjegykibocsátás nemzetállami mo­nopóliumának visszaállítását! Az MNB-nek nem a magyar nemzetál­lam­tól, nem a mindenkori kormánytól, hanem a nemzetközi pénzoligarchia uzso­rakamat-szedő in­téz­mé­nye­i­től, elsősorban a Nemzetközi Valutaalaptól és a Vi­lágbanktól kell függetlenné válnia. Követeljük emellett az MNB elmúlt 20 évi valamennyi jelentősebb bel-és külföl­di pénzügyi tranzakciójának nyilvá­nosságra hozatalát, dokumentálását, felülvizsgálatát, továbbá a meghatározó kereskedelmi bankok konszolidációjának, privatizációjának felülvizsgálatát, a té­nyek és a sze­mélyi fe­lelősség megállapítását. Az indokolatlan és felesleges állami – kül­ső és belső - hitelfelvételeket meg­ kell szüntetni. A belföldi keres­ke­delmi forgalom szükségleteinek megfelelő bankjegymennyiség ki­bocsátását az állam mo­nopóliumának gyakorlása révén kell biztosítani, anélkül, hogy a forgalomba hozott pénzmennyiséget bármiféle külföldi uzsorakamat terhelné.

(Megjegyzés: ma az állami költségvetés cca. 40 %-a uzsorakamat-kiadás...)

 

6.

Követeljük a magyar állam belső és külső adósságállo­mánya ke­letkezé­sé­­­nek és kezelésének 25 évre visszamenőleges felülvizsgálatát, a világ­banki uzsorakamat-fizetés azonnali megtagadását, tételes elszámolást a titokban felvett hitelekkel, és a vétkesek felelősségre vonását! Amióta a D 209-es fedőnevű pénzügyi szakember 1982-ben beléptette Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapba (állítólag azért, hogy előnyösebb kondíciókkal jut­hassunk világbanki hitelekhez), azóta gyorsuló ütemben folyik az állam, az or­szág eladósítása. Antall a nem­zeti vagyon szezonvégi kiárusításából akarta ki­egyenlíteni a kommunizmustól elszámolás nélkül örö­költ 22 milliárd USD állam­adósságot, de „koncepciója” csúfosan megbukott. Az 1990-ben cca. 100 milliárd USD üzleti értékű nemzeti működő tőkénk a kampányszerű privati­zá­ció során, 15 év alatt szinte nyomtalanul eltűnt, az eredeti érték 10 %-át is alig kitevő privatizációs bevétel döntő hányadát pedig felemésztették az ÁVÜ és az ÁPV Rt. (meg az állam egyéb-) improduktív költ­ségei. Torgyán elnök úr a TV2 reggeli műsorában megemlítette, hogy az ország adóssága meghaladja a 100 milliárd USD-t, mire Havas Henrik nevetve válaszolta, hogy „akkora a valutatartalékunk, amiből a teljes adósság kifizethető”, majd berekesztette a beszélgetést. Mi ezzel szemben az igazság? Az említett dollár-adósság 17 év a­latt 3-4-szeresére emelkedett. De a ’90-es évek közepétől megjelent a „belső” államadósság is, államkötvény-kibocsátás formájában, amelynek állománya már a Fidesz-kormány idejében is elérte a 9.000 milliárd forintot, de mára a csil­lagos égig szökött, s a hivatalos adatokban is elismerten 16.000 milliárd fo­rint. Ezek eddig csak az államadósság jogcímei, ezen felül jelentkezik még a vállalkozások önállóan keletkeztetett külső hiteltartozása, továbbá a lakosság deviza-hiteltartozása, mely utóbbi önmagában 30 milliárd USD, s meredeken növekszik. A kormány 4-5 éve gyökeresen átrendezte az államadósság-­nyil­ván­tartások szerkezetét, emiatt az adatsorok összehasonlíthatatlanok, hiszen a szerkezet-változtatással visszamenőleg is „átírták” a statisztikai adatokat, me­lyek tételes egybevetése így lehetetlenné vált. Két dolog mindenesetre bi­zo­nyosan megállapítható: (1) az államadósság összege az átrendezés révén nem csök­kenhet; (2) készül egy nyilvántartás belső használatra, és egy másik az Európai Únió tájékoztatására. A nemzetgazdaság teljes adóssága egységesen, dollárban is kifejezhető, hiszen a forint már legalább 7 éve konvertibilis. Ma­gyar­­ország, a magyar nemzetgazdaság (állam, bankok, vállalkozások, la­kos­­ság) összesített adóssága ma jelentősen meghaladja a 150 milliárd USD-t, ami 7-8-szorosa a 17 évvel ezelőttinek, míg a nemzeti működőtő­ke - mint említettem – eltűnt. Az állam valutatartaléka 10-15 milliárd USD között mozog, maximum 20 milliárd USD. Ebből nemigen rendezhető a 150 milliárd USD adósság. Ennek elmondására Havas Henrik nem hagyott időt…

Az már csak „hab a tortán”, hogy a valutatartalékunk többségében spekula­tív forró-tőke pénzelemekből áll, amely pénz csak ideiglenesen tartózkodik Ma­gyarországon, főként azért, hogy a forint árfolyam-ingadozásaiból lecsíphető kamatnyereséget bezsebelje. Ez idegen pénz, amely egyrészt „kamatköteles”, másrészt nem fordítható államadósság kiegyenlítésére. A magyar gazdaság és az állami költségvetés igazi betegsége az uzsorakamat-fizetési köte­le­zettség, ami abból ered, hogy a magyar állam lényegében lemondott a bankjegy-ki­bo­csátási jogáról, monopóliumáról az IMF, a Világ­bank ja­vá­ra, ami­nek egyenes kö­vetkezmé­nye, hogy a magyar állami költség­vetés a nemzetközi pénz­oligarchia hűbérese, kitartottja, vagyis kiszol­gáltatott a nemzetközi bankrendszernek. Követeljük tehát Magya­ror­szág terv­szerű eladósításának, kifosztásának beszüntetését és kamat­mentes pénz kibocsátását, a független magyar állam jogán!       

 

7.

Követeljük nemzet-, nép-és vállalkozásbarát bankrendszer kiépítését és működ­te­té­sét! A Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok számára meg kell til­tani a túlköltekező állami költségvetés uzsorakamatra történő hi­tel-finanszí­ro­zá­sát; a bankok legyenek (tulajdonosként is) érdekeltek a belföl­di (nemzeti) ter­melés, a nemzeti vállalkozások (és a lakosság) akcióinak, hite­leinek, pénzügyi ter­heinek rentábilis finanszírozásában, vagyis végezzék azt a klasszikus feladatot, amire a gazdaságtörténelem eredetileg életre hívta őket.

 

8.

Követeljük az állami költségvetés valódi reformját! Olyan állami költség­ve­tést, amely nem az értelmetlen és meddő hitelfelvételek improduktív uzso­ra­kamat-fizetésére, a nemzetközi pénzoligarchia profitérdekeinek kielégíté­sé­re, és nem a kü­­lönböző párt-és politikai lobbyk érdekeinek korrupt érvénye­sí­tése céljából koncentrálja az adófizetők pénzét, hanem főként munkahely-teremtő beruházások támogatásával, infrastruktúra-építő közmunkák töme­ges szer­ve­zésével a munkanélküliség, a hajléktalanság és a szegénység fel­szá­molásán, a magyar nép boldogulásán munkálkodik. Vagyis olyan ál­lamot aka­runk, amely a közérdeket, elsődlegesen és kizárólag minden magyar ál­lam­polgár (jog)biztonságát és jólétét szol­gálja, nyilvános vagy fedett külön-ér­dekek szolgálata helyett és nélkül. Követeljük ezért a pénz­szűkítő költség­ve­té­si, és az általános uzsorakamat-szedésre épülő mone­táris politika azonnali beszüntetését, az általános eladósodás megállítását. Követeljük továbbá az ál­lami korrupció maradéktalan és haladéktalan felszámolását, az intézményes és magáncélú nemzet-árulás minden formájának megszüntetését, mivel nem létezik (nem létezhet) olyan „magasabb rendű nemzetközi érdek”, amely felül­írhatná a magyar nemzet egyetemes érvényesülésének, életkörül­ményei fo­lyamatos javításának elsődleges és legfontosabb célját, érdekét.

 

9.

Követeljük valamennyi magyar állampolgár alanyi jogú, ingyenes társa­da­lombizto­sí­tá­sának, szakorvosi ellátásának teljes kö­rű helyreállítását! O­lyan (egybiztosítós) álla­mi társada­lom­biztosítást, amely elviselhető (megfi­zet­hető) állampolgári és intézményi be­fizetési kötele­zettség előírása mellett takarékosan és hatékonyan gondoskodik egészségünk megőrzéséről, az alap­vető szociális juttatásokról, és a nyugdíjról.

 

10.

Követeljük az igazságszolgáltatás teljes autonómiáját! Olyan, a minden­ko­ri kormány­zat politikai hovatartozásától ténylegesen függetlenül, gördülé­ke­nyen és ha­té­­ko­nyan működő (naprakész) jogrendszert és igaz­ságszol­gál­ta­tást, amely nem a kommunista-internacionalista diktátumokon, nem a kozmo­polita-szupranacionális „liberális” polgárjogon, hanem a kétezer éves keresz­tény erkölcsön alapul. Követeljük a közbiztonság helyreállítását, s a bűnözés­nek a lehetőségekhez mért maximális visszaszorítását.

 

11.

Követeljük a magyar nemzeti kultúra és a vallás teljes szabadságát hatá­ra­inkon be­lül és kívül! A határainkon túli magyarság kultúrájának támoga­tá­sát, számukra a honi politikai választójog és a kettős állampolgárság bizto­sí­tását. A szélsőséges vallási és egyéb szekták működésének, a különféle ízlés­romboló "kultúrcikkek" árusításának, televí­zi­ós sugárzásának, a kábítószer-fogyasztás és a pornográfia minden formájá­nak szigorú betiltását és felszá­mo­lását. Olyan ingyenes oktatási rendszert, mely becsületes, erkölcsös, szor­galmas, szakértelemmel dolgozó békés állam­polgárokat nevel; ingyenélő tolva­jok, maffiózók, gengszterek és korrupt ál­lam­hivatalnokok; munkanélküliek, haj­­lék­talanok, nincstelenek és egészségügyi ellátatlanok he­lyett. A politikai kont­raszelekció meg­ál­lítására az állam kedvezményezze az alkotó tehetségek természetes kiválasztódását, életkörülményeik és munka­le­hetőségeik állandó és tudatos bővítése, javítása által. Magyarország legyen a szelíd, művelt, tisz­ta tekintetű, boldog, jómódú családos polgárok országa. A nemzeti kultúra pri­mátusa azt jelenti, hogy évezredes kultúránk nem fér össze (és meg) a Ma­gyarországra minden irányból beáramló multikul­tú­rális szeméttel és kacat­tal, amit éppúgy meg (és ki) kell tiltani, mint a romlott ételek és a német sze­métbálák „behozatalát”. Az állam és az egyház széjjelválasztá­sa nem jelent­he­ti azt, hogy vallás és vallástalanság – erkölcs és erkölcstelenség, érték és ér­téktelenség - egyenértékűek és egyen­rangúak lennének. A sze­líd meggyőzés eszközével korlátozni kell a hitetlenség, a hite­hagyás – a jog eszközével pedig a sátánista szekták és tanításaik elterjedését.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarország - legalábbis a történelmi gyöke­re­it te­kintve - keresztény jogállam, s nem csak egy európai tucat-ország, amely a bal­liberális pogány demokratúrák ideiglenesen még magyar nyelvű változata.

 

12.

Követeljük, hogy a Magyarország területén állomásozó külföldi haderők, bizton­sági ala­kulatok azonnal térj­enek vissza hazájukba, a magyar kato­nákat pe­dig többé semmilyen jogcímen ne vigyék külföldre.

 

 

Így fogalmazna ma Petőfi Sándor, ha élne. Petőfi, aki egyszerre volt világpol­gár és ma­gyar hazafi, a szavak legnemesebb értelmé­ben.

Mert Petőfi világszabadságról álmodott; s nem egy orwelli világállamról…

 

 

Vác, 2007. március 1.

 

 

 

                                                               Czike László

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha