czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Petőfi Sándor magyar világszabadsága

Petőfi Sándor magyar világszabadsága

  2007.03.09. 17:00


Czike László,

közgazdász-író, publicista

 

 

  Petőfi Sándor magyar világszabadsága

 

 

Bevezető

Mefisztofelész = a Sátán, a Hazugság Atyja.

Nincs titok, ami ki ne derülne, „amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek”. A hazugságból nem terem igazság, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem, „a fát gyümölcséről ismeritek fel” - mondotta volt Jézus Krisztus, a Szent Evangéliumban. A „rossz fa” gyümölcse a hamis, mára már rothadó, hazugságtól bűzlő rendszerváltás.

„A FEJSZE PEDIG IMMÁR A FÁK GYÖKERÉRE VETTETETT” (Máté 3:10)

„Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem.” Az Úr „szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét, és csűrbe gyűjti a búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti.”

Minden bűnök legfőbb forrása a kevélység, az Isten-tagadás, a hazugság.

Soroljunk fel néhányat a jelenleg legaktuálisabb hazugságok közül!

 

Az első hazugság:

Orbán Viktor szerint – nem a legfőbb! az egyetlen probléma Gyurcsány Ferenc miniszterelnök személye; magyarán: ha nem Gyurcsány lenne a mi­niszterelnökünk, hanem Orbán Viktor, Bod Péter Ákos, Dávid Ibolya, leg­ú­jabban Járai Zsigmond, vagy ép­penséggel Szili Katalin – nos, akkor Magyar­ország minden alapvető problé­mája mintegy varázsütésre, egycsapásra meg­szűnne. Ez nem igaz! Sajnos a prejudikált miniszterelnök-csere csak a kvázi-statáriumot szüntetné meg, az életünk minősége hosszabb időn át lényegileg mit sem javulna.

Meg kell jegyeznem, hogy a Gyurcsány-szindróma jogi és egyéb természetű ke­zelését illetően rendelkezünk – ha más forrásból nem, a világirodalomból – tökéletes analógiával. Nevezetesen: Herman Wouk, a „Zendülés a Caine ha­dihajón” című, precedens értékű remekművéből kiderül a helyzet megoldása.

Az alkalmatlan kapitányt le kell váltani, le kell mondatni.

 

A második hazugság: Orbán szerint 1990-ben Magyarországon rend­szer­vál­tás tör­tént; mi több, ennek a rendszerváltásnak személy szerint ő lett volna, legalábbis az egyik legfőbb vezére. Ezzel szemben csak annyi történt, hogy az ún. „rendszerváltók”, egységes komprádor burzsoáziát alkotva, fúzionáltak az ún. reformkommunistákkal, és - miután Júdás-pénzként lecsípték 10-20 %-os jutalékukat - fillérekért eladták a működő tőkét a szupranacionális társa­sá­gok­nak, s kiszolgáltatták Magyarország vagyonát, minden értékét, lakos­sá­gát és földjét a globalizációs háttérhatalomnak, a nemzetközi pénzoli­gar­chi­á­nak. Az első hazugság „kezelésével” is összefüggésben – nagyjából mindent előről kell kezdenünk; a kapitány leváltása csak az első, ám szükséges lépés.

A magyar nép a rendszerváltásnak és az európai-úniós belépésnek eddig csak hátrányát látta, ezért elemző értékelés után le kell vonni a szükséges konzek­venciákat. Minden politikai lépésnek a nép, a nemzet érdekét kell szolgálnia.

 

A harmadik hazugság: Francis Fukuyama, amerikai történész-politológus, a­z amerikai és a világ-demokratúra egyik fő apologetája szerint „a liberális de­mokrácia világméretű térhódításával a történelem, a társadalmi fejlődés véget ért”, ami magyarul azt jelenti, hogy a liberális polgári demokrácia – mármint an­nak amerikai modellje, melyet Magyarország is másol – a létező legtöké­le­te­sebb politikai-társadalmi berendezkedés, így az emberiség következő kor­sza­kaiban bármilyen jelentősebb változás már csak a kialakult kereteken belül képzelhető el, tehát forradalmi változásokra többé nincsen szükség. Ez nem igaz, pusztán csak az amerikai modell önvédelme. Valójában a fejlődés soha nem áll meg, más szóval ilyen értelemben is: ki tudja, mit hoz a jövő, hiszen „ember tervez, Isten végez”. Hazai bölcs rendszervédelmező politikusaink és politológusaink (a fő együttműködő haszonélvezők) az importált mákonyt úgy interpretálták, és főleg úgy fordították le az egyszerű emberek nyelvére, hogy: a liberális polgári demokrácia amerikai modelljének adaptálásá­val Magyarországon elérkezett a kánaáni időszak, vagyis automati­ku­san megvalósult 1848 és 1956 minden fontos követelése. Mostantól már csak kisebb-apróbb módosításokra, kiigazításokra van szükség; nyilván ilyen kisebb kiigazítás lehet az is, amikor bevezetik az életbenmaradási adót, vagy el­hantolják az orvosi ellátás nélkül maradtakat, vagy amikor az ingatlan-adó be­vezetése után majd felvásárolják maradék otthonainkat is, vagy amikor ki­húzzák a kis­gazdák lába alól az utolsó talpalatnyi földet is, takarékosság és a verseny­képesség fokozása jogcímén. Nem igaz! 1848 és 1956 követeléseiből, álmaiból mindmáig nem valósult meg semmi.  

 

A negyedik hazugság: A rendszerváltó Antall-kormány deklarálta, miszerint mindazokat a szociális és egyéb vívmányokat megőrzi, amelyeket a leváltott szo­cialista rezsim garantált állampolgárai számára. Ma már tény, hogy ez a szép ígéret írott malaszt maradt csupán, a megszűnt előnyöket új hátrányok­kal cse­rélhettük fel. A lényeg igazán röviden megvilágítható: Tété és Tébé. A „TT”-rövidítés a társadalmi tulajdont jelölte, s azt jelentette, hogy Magyar­or­szág minden termelő és egyéb vagyona („a Gyár”) mindenkié, állampolgári jo­gon. E jogunktól aztán rövid úton megrövidítettek bennünket, amikor a nép akaratát meg sem kérdezve, gyakorlatilag egy tál lencséért elkótyavetyélték a teljes népvagyont, ahelyett, hogy népi részvény formájában szétosztották vol­na, mint például a csehek. A „TB”-rövidítés a társadalombiztosítást jelölte, amely szerint minden magyar állampolgár alanyi jogon jogosult az ingyenes tár­sadalombiztosításra, ezen belül a legmagasabb színvonalú szakorvosi ellá­tásra, továbbá a ledolgozott évei (munkaviszonya) és keresete alapján számí­tott nyugdíjra. Valamint mindazokra a szociális juttatásokra, amelyek a gyer­mekes anyákat, a családokat, a nagycsaládosokat (az otthonteremtést), a pá­lyakezdőket, a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket és szegényeket, a betege­ket segítik. Ehelyett most fizetőssé teszik az egészségügyet is, és a nemzeti vagyon, az állami költségvetés, az úniós pályázati pénzek után privatizálják a kórházakat, a társadalombiztosítási pénzalapokat is (több biztosítós modell).

Felvetődik a kérdés: mikor szavazott a nép arról, hogy szabadítsák meg a kollektív társadalmi tulajdonától, a társadalombiztosításától, végül Magyarország termőföldjétől, a haza fizikai valóságától is?!

Mondanom sem kell, hogy a magyar nép ezt soha nem szavazta volna meg.

 

Az ötödik hazugság: Magyarország (a Kádár-rendszer, az MNB, Fekete János) 1973 és 1989 között összesen 1 milliárd USD valódi hitelt vett fel, melyet ka­matokkal együtt 12-szeresen fizetett vissza. A rendszerváltás előtti utolsó mi­niszterelnök – Németh Miklós – a hatalom átadása előtti utolsó pillanat­ban mégis talált 20,5 mrd USD „külső adósságot”, amely később 22-re emel­ke­dett. Az 1990 és 2006 közötti - szintén 16 éves időszakban – Magyarország nem­zetgazdaságának összesített adóssága minimum 140-160 milliárd USD-re növeke­dett, an­nak ellenére, hogy a különböző kormányok majdnem a tel­jes nemzeti tőkét eladták, szégyenletesen alacsony áron. Nos, ezek után jog­gal merül fel a kérdés: melyik gazdasági rendszer volt a hatékonyabb? Bizonyosan nem az, amelyik felszámolta a népvagyont és 8-szorosára növel­te az eladósodásunkat; leépítette, működésképtelenné tette a nemzetál­­lam min­den klasszikus funkcióját, tönkretette az oktatást és a tár­sa­da­lombiztosítást, s felszámolta a szociális gondoskodás valamennyi elért vív­­­má­nyát. Nem igaz, hogy ez a multinacionális magántőke, amely kisajátította Magyarországot, és az általa kitartott állam, jobb tulajdonos, mint a korábbi állam volt!    

 

A hatodik hazugság: Semjén Zsolt, a Fidesz által reinkarnált KDNP elnöke a napokban nyilvánosságra hozta azt a 10 évre titkosított kormány-előterjesz­tést, amely az aggasztó magyar demográfiai helyzet megoldására –  pontosab­ban a ná­lunk működő multik munkaerőigényének perspektivikus biztosítása érdekében – hozzávetőlegesen 1 millió fő betelepítését tervezi, „ázsiai válság­övezetekből”. Az elektronikus média (mindenekelőtt a TV2 és a közszolgálati televízió) a meghatározást azonnal „pontosította”, és legott kínaiak betelepíté­séről kezdett beszélni. A kampányból megtudhattuk: Kína = válságövezet…

Kérdéses, hogy kormányunk a terveit egyeztette-e a népi Kínával?  

Most itt állunk, mindenünktől megfosztva, pőrén, a hazugságok özönében.

És a magyar nép fele, értelmiségének jelentős hányada még mindig a „sült­galambot” várja, hátha Gyurcsány, Kóka és Veres felvirágoztatja az országot.

 

Isten, haza, család

Aki nem hisz a feltámadásban, az örökkévalóságban, annak az életesélye a szabad rablásban való részvétel, az együtt üvöltés és ragadozás a farkas­falkával; a mostani farkastörvények között az ilyen ember – bárha ártatlan bá­ránynak is álcázza magát – hirtelen, vagy fokozatosan eladja a lelkét, és fel­áldozza, eladja a perc öröméért, a puszta túlélésért az örök életet.

 

Az Isten-hit minden más életprogramot megelőz, mindennél fontosabb.

Nem hagyjuk, hogy a magyar néptől jöttmentek elvegyék Isten-hitét!

 

Akinek nincs hazája, annak nincs nemzete, nincsenek gyökerei. Az ilyen em­ber a végsőkig kiszolgáltatott a Gonosznak, aki kíméletlenül be is gyűjti a hitetlen,

Isten-hit nélkül kóborló, csetlő-botló, sehová sem tartozó világ vándorait. Nem igaz, hogy új hazánk az Európai Únió, s hogy otthonunk a kitágult nagyvilág!

A mi édes hazánk Magyarország, s hazánkat nem adjuk oda senkinek.

Ezért visszaszerezzük az ország, a nép vagyonát, megőrizzük nyelvün­ket és ősi kultúránkat, és nem engedjük eladni a magyar földet!

 

Az embert Isten azért teremtette, s adta otthonául a Földet – s nekünk, magya­rok­nak édes hazánk, Magyarország földjét -, hogy a számunkra kijelölt terü­leten egységes nemzetként, biztonságos és szerető közösségben éljünk, amely­nek természetes munka- és életközössége a család, mely a társadalom politikai, gazdasági és szociális alapegysége. Minden Isten-félő és ember­szerető ember boldog családban szeretne élni, és olyan nemzetben, államban, amely a boldog, dolgos családok biztonságos, védelmező nagyobb családja, s amely nemzet szintén békés és alkotó tagja a nemzetek nagy családjának, az Isten-félő emberiségnek.

A kozmopolita világállam nekünk, magyaroknak nem kell!

Nem engedjük fel­szá­molni sem a keresztény családot, családeszményt, sem a nem­­ze­tet, a magyar nemzetállamot, mert a nemzet és a család a biztonságos emberi élet mindennél fontosabb, alapvető védőbástyái!  

 

Tanúságtétel és fohász

Jézus Krisztus, Urunk, aki véreddel megváltottad az emberiséget, Hoz­zád fohászkodunk. Kérünk téged, segíts minket a tisztánlátásban, és add, hogy a magyar nép sürgősen visszataláljon Hozzád, mert Te vagy az egyetlen esélye. Magyarország katasztrofális testi-lelki állapotban, közvetlenül a feneketlen szakadék, a teljes és végleges megsemmisülés  szélén tántorog, s ellenségei kóbor keselyűkként tépik húsát, s szívják a vérét. Kérünk, Uram, segítsd vissza ezt a szerencsétlen népet a hite­hagyásból a szilárd Isten-hitbe! Add meg, kérünk, Uram, hogy Magyar­ország, édes hazánk felvirágozzék, s a magyar lelkek meggyógyultan, újra a Te méltó ottho­noddá válhassanak, s Magyarország a miénkké.

Szűz Mária, Nagyboldogasszony, Magyarország védőszentje, Menny­or­szág királynéja, kérünk téged, járj közben Szent Fiadnál, hogy csoda tör­ténjék, és a magyar nép, Magyarország mégis megmenekülhessen.

 

Mert Magyarországon már csak a csoda segíthet…

 

Ha mégis pusztulnunk kell, hát tegyük békével, méltóságteljesen.

De elleneinkkel szemben jottányit sem engedünk a ’48-ból s az ’56-ból!

 

A magyar nép eddig két dicsőséges forradalmat vívott nemzeti függetlensége elnyeréséért – mindkettőt leverték, és vérbe fojtották idegen nagyhatalmak. Az 1848-as polgári forradalom és nemzeti szabadságharc célkitűzése a polgári nemzetállam politikai, gazdasági és pénzügyi függetlenségének megteremté­se volt – az osztrák császársággal szemben. Az 1956-os forradalom célkitűzései nagymértékben hasonlóak voltak – megszabadulni a szovjet-orosz elnyomás­tól, megteremteni a független és semleges ma­gyar nemzetállamot, s újraindítani a kommunizmus által berekesztett polgáro­sodást. De az ’56-os forradalomnak volt egy merőben új, „formabontó”, explicit formában még ki sem bontott „terve” is: a tulajdonviszonyok, illetve a termelési és elosztási viszonyok átala­kí­tásával elindulni egy olyan, szervesen „úttörő” magyar úton, mely se nem kapitalizmus, se nem kommunizmus, hanem egy sajátosan har­ma­dik út, amely mindkét „izmus” negatívumait, hátrányait kiküszöbölhette volna. Lett volna még egy „harmadik” forradalom is, amelyet nem tetszettünk megvívni. Mivel a várt szükséges megtisztulás elmaradt, sőt, el sem kezdődött; ma, 17 évvel a hamis rendszerváltás után egy olyan társadalmi rendszerben é­lünk, amelyik a szerencsétlenségünkre mindkét „izmus” hátrányait ötvözte, az előnyeiket pedig - átvétel helyett – módszeresen felszámolta. A rendszerváltók inkább csak pénzváltóknak bizonyultak, és hiába döngetik a mellüket, mint­ha bizony „forradalmárok” lettek volna – miniszterelnökünk például Batthyány La­jos, mártír miniszterelnökünkhöz hasonlítja, méri magát! -; sajnos a napnál is vi­lágosabban láthatjuk: mindmáig sem 1848, sem 1956 szellemiségéből, lé­nyeges tartalmi követeléseiből nem valósult meg semmi. Ez a rend­szer nem az a demokrácia, amelyért nemzeti hőseink, ősapáink a vérü­ket hullatták, amelyért népünk vérével áztatta e szent magyar földet!   

Urunk-Istenünk, legyen meg a Te akaratod, miképpen Mennyben, azon­kép­pen itt a Földön, Magyarországon is.

 

Sokat gondolkoztam rajta, vajon a márciusi ifjak, Petőfiék hogyan fogalmaz­nák meg politikai követeléseiket, ha a mai Magyarországon élnének?

Az alábbi következtetésekre, megfogalmazásokra jutottam:

Kérlek, Krisztus Urunk, szenteld meg a mi 12 pontunkat!

Ámen.

 

               Mit kíván a magyar nemzet?

                                        

1.

Követeljük a magyar Országgyűlés külső és belső szuverenitásának hely­re­állítását! Kétkamarás Országgyűlést, amely a nemzetek feletti gazda­sá­gi, pénzügyi, po­li­tikai és katonai hatalmak, szövetségek, az MSZMP rejtett utód­szervezeteinek, s az MSZP vállalkozói és politikai holdud­va­rá­nak nyílt érdek­kép­viselete helyett legitim és valódi népképvi­se­letet valósít meg, a Szent Koro­na által jelképesen képviselt jog, a népfelség jegyében. Olyan új Alkotmányt, s új törvényeket, amelyek a magyar valóság re­alitásaiból, azok ismeretéből, el­is­meréséből fakadnak, és valóban a nép, a nemzet, a magyar emberek sorsá­nak jobbá tételét, életminőségének folyamatos javítását szolgálják.

 

2.

Követeljük a magyar sajtó s az internet szabadságát, a kiegyensúlyozott és hiteles tömegtá­jé­­koz­tatást, a politikai cenzúra meg­szün­te­tését! A fik­tív, vir­tuális „té­nyek”-kel, hamis illúziókkal, rémségek, szenzációk haj­há­szásával, terjeszté­sé­vel, tudatosan lélekromboló világkép vetítésével, kozmo­polita hazudozással és valóságshow-orgiával támogatott és elleplezett tömeg­ma­ni­puláció min­den műfajának, formájának a betiltá­sát, az ÁVH-s szellemi gyökerű libe­rális sajtómonopólium felszámolását, az állami hirdetések egyen­lő elosztását, az általános elhallgatás és sanda félrevezetés helyett a hiteles hírszolgálatot és tájékozta­tást a mindenkori valós eseményekről. Kon­zervatív napilapokat, és a kormánytól pénzügyileg, jogilag és politikailag is független magyar állami közszolgálati televízió létrehozását és működtetését.

 

3.

Követeljük a független magyar külügyminisztérium és külpolitika lét­re­hozását és megvalósítását! Olyan hatékony, semleges  külpolitikát, amely nem az USA, az Európai Únió és a „Terrorellenes Koalíció” kvázi-helytartó­ságaként, végrehajtó ügynökségeként a világhatalmak és szupranacionális tár­saságaik politi­ka­i, pénz­­ügyi és gaz­dasági ér­de­keit, hanem az egy­etemes ma­­gyar nemzet céljait és érdekeit képviseli hazánkban, a Kárpát-medencé­ben s min­denütt a világon. Követeljük a Rózsadombi Paktum hazaáruló szel­lemiségében fogant és kötött nyilvános és titkos nemzetközi szerződések ma­gyar nyelven tör­­ténő, azonnali és maradéktalan nyilvánosságra hoza­talát, fe­lülvizsgálatát, és érvényességük szükség szerinti felfüggesztését.

 

4.

Követeljük felelős magyar pénzügyminisztérium létrehozását és működ­te­tését! Olyan pénzügyi és költségvetési politika megvalósítását, amely nem a nemzetközi pénzoligar­chi­a, ezen belül a Nemzetközi Valutaalap és a Vi­lág­bank monetáris, vagy az Európai Únió fiskális diktátumainak szolgai és me­chanikus teljesítését tekinti elsőrendű feladatának. Olyan pénzügyi irányí­tást, amely a ka­matrabszolgaság terheinek, a nép elnyomorításának ci­nikus fo­­ko­zása helyett, elfogadható és stabil (családi-) adórendszer működteté­sé­vel, a belföldi (kis)vál­lal­kozók, a nemzeti (ipari és mezőgazdasági) termelés, és a kereskede­lem támogatásán, fejlesztésén munkálkodik. Egy ország csak úgy lehet sikeres, ha az állampolgárai mindannyian emberhez méltóan élnek. Ezért - munkahelyteremtő állami beruházásokkal - min­dent meg kell tenni a teljes foglalkoztatottság megközelítéséért. A költségvetési kiadásokat a min­den­kori életszínvonalhoz kell igazíta­ni, mert a társadalom, az emberek jóléte, életminősége elsőbbséget élvez az állam működésének közterheivel szemben. A társadalmi javak ma­gánosí­tá­sa, eladása nem használható fel a költség­ve­té­si hiány kiegyenlítésére. Társasági példával élve: egyetlen ügyvezető igazgató sem jogosult arra, hogy gondatlan gazdálkodásának veszteségét a vállalat esz­közeinek, ingatlanainak értékesítésével egyenlítse ki. A hiányt előidéző, növelő állami akciókat törvényben kell megtiltani, a felelő­söket visszamenőleg fele­lős­ségre kell vonni. Követeljük a privatizációs szabad­rablás érdem­telen nyer­te­seinek utólagos elszámoltatását, az elrabolt va­gyonok visszavételét, s a ko­rábban állami tu­lajdonú legfontosabb közüzemek (el­ső­ként az elektromos mű­vek) visszavásárlását. Követeljük a magyar termőföld külföldiek – akár természetes, akár jo­gi személyek - részére történő értékesítésének teljes körű végleges tilalmát.

 

 

 

5.

Követeljük a Magyar Nemzeti Bank - s a magyar nemzeti valuta, a fo­rint – függetlenségének helyreállítását, a bankjegykibocsátás nemzetállami mo­nopóliumának visszaállítását! Az MNB-nek nem a magyar nemzetál­lam­tól, nem a mindenkori kormánytól, hanem a nemzetközi pénzoligarchia uzso­rakamat-szedő in­téz­mé­nye­i­től, elsősorban a Nemzetközi Valutaalaptól és a Vi­lágbanktól kell függetlenné válnia. Követeljük emellett az MNB elmúlt 20 évi valamennyi jelentősebb bel-és külföl­di pénzügyi tranzakciójának nyilvá­nosságra hozatalát, dokumentálását, felülvizsgálatát, továbbá a meghatározó kereskedelmi bankok konszolidációjának, privatizációjának felülvizsgálatát, a té­nyek és a sze­mélyi fe­lelősség megállapítását. Az indokolatlan és felesleges állami – kül­ső és belső - hitelfelvételeket meg­ kell szüntetni. A belföldi keres­ke­delmi forgalom szükségleteinek megfelelő bankjegymennyiség ki­bocsátását az állam mo­nopóliumának gyakorlása révén kell biztosítani, anélkül, hogy a forgalomba hozott pénzmennyiséget bármiféle külföldi uzsorakamat terhelné.

(Megjegyzés: ma az állami költségvetés cca. 40 %-a uzsorakamat-kiadás...)

 

6.

Követeljük a magyar állam belső és külső adósságállo­mánya ke­letkezé­sé­­­nek és kezelésének 25 évre visszamenőleges felülvizsgálatát, a világ­banki uzsorakamat-fizetés azonnali megtagadását, tételes elszámolást a titokban felvett hitelekkel, és a vétkesek felelősségre vonását! Amióta a D 209-es fedőnevű pénzügyi szakember 1982-ben beléptette Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapba (állítólag azért, hogy előnyösebb kondíciókkal jut­hassunk világbanki hitelekhez), azóta gyorsuló ütemben folyik az állam, az or­szág eladósítása. Antall a nem­zeti vagyon szezonvégi kiárusításából akarta ki­egyenlíteni a kommunizmustól elszámolás nélkül örö­költ 22 milliárd USD állam­adósságot, de „koncepciója” csúfosan megbukott. Az 1990-ben cca. 100 milliárd USD üzleti értékű nemzeti működő tőkénk a kampányszerű privati­zá­ció során, 15 év alatt szinte nyomtalanul eltűnt, az eredeti érték 10 %-át is alig kitevő privatizációs bevétel döntő hányadát pedig felemésztették az ÁVÜ és az ÁPV Rt. (meg az állam egyéb-) improduktív költ­ségei. Torgyán elnök úr a TV2 reggeli műsorában megemlítette, hogy az ország adóssága meghaladja a 100 milliárd USD-t, mire Havas Henrik nevetve válaszolta, hogy „akkora a valutatartalékunk, amiből a teljes adósság kifizethető”, majd berekesztette a beszélgetést. Mi ezzel szemben az igazság? Az említett dollár-adósság 17 év a­latt 3-4-szeresére emelkedett. De a ’90-es évek közepétől megjelent a „belső” államadósság is, államkötvény-kibocsátás formájában, amelynek állománya már a Fidesz-kormány idejében is elérte a 9.000 milliárd forintot, de mára a csil­lagos égig szökött, s a hivatalos adatokban is elismerten 16.000 milliárd fo­rint. Ezek eddig csak az államadósság jogcímei, ezen felül jelentkezik még a vállalkozások önállóan keletkeztetett külső hiteltartozása, továbbá a lakosság deviza-hiteltartozása, mely utóbbi önmagában 30 milliárd USD, s meredeken növekszik. A kormány 4-5 éve gyökeresen átrendezte az államadósság-­nyil­ván­tartások szerkezetét, emiatt az adatsorok összehasonlíthatatlanok, hiszen a szerkezet-változtatással visszamenőleg is „átírták” a statisztikai adatokat, me­lyek tételes egybevetése így lehetetlenné vált. Két dolog mindenesetre bi­zo­nyosan megállapítható: (1) az államadósság összege az átrendezés révén nem csök­kenhet; (2) készül egy nyilvántartás belső használatra, és egy másik az Európai Únió tájékoztatására. A nemzetgazdaság teljes adóssága egységesen, dollárban is kifejezhető, hiszen a forint már legalább 7 éve konvertibilis. Ma­gyar­­ország, a magyar nemzetgazdaság (állam, bankok, vállalkozások, la­kos­­ság) összesített adóssága ma jelentősen meghaladja a 150 milliárd USD-t, ami 7-8-szorosa a 17 évvel ezelőttinek, míg a nemzeti működőtő­ke - mint említettem – eltűnt. Az állam valutatartaléka 10-15 milliárd USD között mozog, maximum 20 milliárd USD. Ebből nemigen rendezhető a 150 milliárd USD adósság. Ennek elmondására Havas Henrik nem hagyott időt…

Az már csak „hab a tortán”, hogy a valutatartalékunk többségében spekula­tív forró-tőke pénzelemekből áll, amely pénz csak ideiglenesen tartózkodik Ma­gyarországon, főként azért, hogy a forint árfolyam-ingadozásaiból lecsíphető kamatnyereséget bezsebelje. Ez idegen pénz, amely egyrészt „kamatköteles”, másrészt nem fordítható államadósság kiegyenlítésére. A magyar gazdaság és az állami költségvetés igazi betegsége az uzsorakamat-fizetési köte­le­zettség, ami abból ered, hogy a magyar állam lényegében lemondott a bankjegy-ki­bo­csátási jogáról, monopóliumáról az IMF, a Világ­bank ja­vá­ra, ami­nek egyenes kö­vetkezmé­nye, hogy a magyar állami költség­vetés a nemzetközi pénz­oligarchia hűbérese, kitartottja, vagyis kiszol­gáltatott a nemzetközi bankrendszernek. Követeljük tehát Magya­ror­szág terv­szerű eladósításának, kifosztásának beszüntetését és kamat­mentes pénz kibocsátását, a független magyar állam jogán!       

 

7.

Követeljük nemzet-, nép-és vállalkozásbarát bankrendszer kiépítését és működ­te­té­sét! A Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok számára meg kell til­tani a túlköltekező állami költségvetés uzsorakamatra történő hi­tel-finanszí­ro­zá­sát; a bankok legyenek (tulajdonosként is) érdekeltek a belföl­di (nemzeti) ter­melés, a nemzeti vállalkozások (és a lakosság) akcióinak, hite­leinek, pénzügyi ter­heinek rentábilis finanszírozásában, vagyis végezzék azt a klasszikus feladatot, amire a gazdaságtörténelem eredetileg életre hívta őket.

 

8.

Követeljük az állami költségvetés valódi reformját! Olyan állami költség­ve­tést, amely nem az értelmetlen és meddő hitelfelvételek improduktív uzso­ra­kamat-fizetésére, a nemzetközi pénzoligarchia profitérdekeinek kielégíté­sé­re, és nem a kü­­lönböző párt-és politikai lobbyk érdekeinek korrupt érvénye­sí­tése céljából koncentrálja az adófizetők pénzét, hanem főként munkahely-teremtő beruházások támogatásával, infrastruktúra-építő közmunkák töme­ges szer­ve­zésével a munkanélküliség, a hajléktalanság és a szegénység fel­szá­molásán, a magyar nép boldogulásán munkálkodik. Vagyis olyan ál­lamot aka­runk, amely a közérdeket, elsődlegesen és kizárólag minden magyar ál­lam­polgár (jog)biztonságát és jólétét szol­gálja, nyilvános vagy fedett külön-ér­dekek szolgálata helyett és nélkül. Követeljük ezért a pénz­szűkítő költség­ve­té­si, és az általános uzsorakamat-szedésre épülő mone­táris politika azonnali beszüntetését, az általános eladósodás megállítását. Követeljük továbbá az ál­lami korrupció maradéktalan és haladéktalan felszámolását, az intézményes és magáncélú nemzet-árulás minden formájának megszüntetését, mivel nem létezik (nem létezhet) olyan „magasabb rendű nemzetközi érdek”, amely felül­írhatná a magyar nemzet egyetemes érvényesülésének, életkörül­ményei fo­lyamatos javításának elsődleges és legfontosabb célját, érdekét.

 

9.

Követeljük valamennyi magyar állampolgár alanyi jogú, ingyenes társa­da­lombizto­sí­tá­sának, szakorvosi ellátásának teljes kö­rű helyreállítását! O­lyan (egybiztosítós) álla­mi társada­lom­biztosítást, amely elviselhető (megfi­zet­hető) állampolgári és intézményi be­fizetési kötele­zettség előírása mellett takarékosan és hatékonyan gondoskodik egészségünk megőrzéséről, az alap­vető szociális juttatásokról, és a nyugdíjról.

 

10.

Követeljük az igazságszolgáltatás teljes autonómiáját! Olyan, a minden­ko­ri kormány­zat politikai hovatartozásától ténylegesen függetlenül, gördülé­ke­nyen és ha­té­­ko­nyan működő (naprakész) jogrendszert és igaz­ságszol­gál­ta­tást, amely nem a kommunista-internacionalista diktátumokon, nem a kozmo­polita-szupranacionális „liberális” polgárjogon, hanem a kétezer éves keresz­tény erkölcsön alapul. Követeljük a közbiztonság helyreállítását, s a bűnözés­nek a lehetőségekhez mért maximális visszaszorítását.

 

11.

Követeljük a magyar nemzeti kultúra és a vallás teljes szabadságát hatá­ra­inkon be­lül és kívül! A határainkon túli magyarság kultúrájának támoga­tá­sát, számukra a honi politikai választójog és a kettős állampolgárság bizto­sí­tását. A szélsőséges vallási és egyéb szekták működésének, a különféle ízlés­romboló "kultúrcikkek" árusításának, televí­zi­ós sugárzásának, a kábítószer-fogyasztás és a pornográfia minden formájá­nak szigorú betiltását és felszá­mo­lását. Olyan ingyenes oktatási rendszert, mely becsületes, erkölcsös, szor­galmas, szakértelemmel dolgozó békés állam­polgárokat nevel; ingyenélő tolva­jok, maffiózók, gengszterek és korrupt ál­lam­hivatalnokok; munkanélküliek, haj­­lék­talanok, nincstelenek és egészségügyi ellátatlanok he­lyett. A politikai kont­raszelekció meg­ál­lítására az állam kedvezményezze az alkotó tehetségek természetes kiválasztódását, életkörülményeik és munka­le­hetőségeik állandó és tudatos bővítése, javítása által. Magyarország legyen a szelíd, művelt, tisz­ta tekintetű, boldog, jómódú családos polgárok országa. A nemzeti kultúra pri­mátusa azt jelenti, hogy évezredes kultúránk nem fér össze (és meg) a Ma­gyarországra minden irányból beáramló multikul­tú­rális szeméttel és kacat­tal, amit éppúgy meg (és ki) kell tiltani, mint a romlott ételek és a német sze­métbálák „behozatalát”. Az állam és az egyház széjjelválasztá­sa nem jelent­he­ti azt, hogy vallás és vallástalanság – erkölcs és erkölcstelenség, érték és ér­téktelenség - egyenértékűek és egyen­rangúak lennének. A sze­líd meggyőzés eszközével korlátozni kell a hitetlenség, a hite­hagyás – a jog eszközével pedig a sátánista szekták és tanításaik elterjedését.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarország - legalábbis a történelmi gyöke­re­it te­kintve - keresztény jogállam, s nem csak egy európai tucat-ország, amely a bal­liberális pogány demokratúrák ideiglenesen még magyar nyelvű változata.

 

12.

Követeljük, hogy a Magyarország területén állomásozó külföldi haderők, bizton­sági ala­kulatok azonnal térj­enek vissza hazájukba, a magyar kato­nákat pe­dig többé semmilyen jogcímen ne vigyék külföldre. Volt még egy pont az eredeti követelések között – ugyebár. Únió Erdéllyel… Engedjék meg nekem, hogy cinikus „szociálliberális” gondolkodásmódban kommentáljam! „Lám, ez a ’48-as forradalmi követelés (is – sic!) maradéktalanul megvalósult! Hiszen 2007. január 1-je óta egy, közös Únióban élünk Erdéllyel, ugyebár?”  

 

Visszatérve tehát aktuális követeléseinkre, az elmondottak szerint fogalmaz­hatná a márciusi ifjak 12 pontját Petőfi Sándor, ha ma élne. Petőfi, aki egy­szerre volt világpol­gár és ma­gyar hazafi, a szavak legnemesebb értelmé­ben.

Mert Petőfi világszabadságról álmodott; s nem egy orwelli világállamról…

 

Mindezek alapján Magyarország gyökeres megújulására van szükség.

Ezért vagyunk itt, hogy ezt elindítsuk.

 

 

Vác, 2007. március idusán

                                                       

                                                                        

 

                                                                     Czike László

 

 

 

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)