czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : Bohemian grove

Bohemian grove

  2007.06.22. 11:10


Czike László

 

                            Bohemian grove

 

Germán őseredet-tan

Heinrich Himmler meg volt győződve róla, hogy a germán faj való­já­ban az elsüllyedt Atlantiszról elmenekült túlélők leszármazottja, utódnépe le­het. Meggyőződése szerint Tibetben települtek le végül az utolsó tagjai. Folytatott is ilyen irányú kutatásokat az ottani la­kosság körében. Gyakorlatilag erre épült az egész náci vallás. Az ősi származásra, és az azt magában hordozó vérre. Ami az általuk "alsóbb rendűnek" tartott fajokkal való keveredés miatt vesztette el "isteni" mivoltát. Szándékukban állt a "alsóbb rendű" elemek el­távolítása után újra kitenyészteni a lappangó "felsőbbrendű" vér­vo­nalat. Tulajdonképpen már a háború előtt ezt képviselte a Thu­le Társaság is, amelynek Heinrich Himmler és Alfred Rosenberg is tagja volt.

Thule Társaság

"Thule" egy legendás sziget volt a messze északon, hasonló Atlan­tisz­hoz, melyen egy elveszett, magas szintű civilizáció élt a felté­te­le­zések szerint. Kik megmaradtak, azokat ősi lények őrizték, mint a Teozófia "Mesterei", vagy a Fehér Testvériség. Állitólag csak az igazi beavatottak voltak képesek kapcsolatot teremteni ezekkel a lé­nyekkel, a mágikus rituálék során. A "Mesterek" vagy "Ősök" ellátták a beavatottakat természetfeletti erővel. Ezeknek az energi­áknak a segítségével akarták megteremteni az árja szuperme­ne­ket. „A Thule Társaság célja kezdetben az volt, hogy Jézus vala­mely leszármazottját - egy Merovingot - Európa trónjára ültesse. Hitler azonban uralomra kerülése után leállította ezt a tervet.”ír­ta Henry. A germán világuralom megvalósítását tűzte ki céljául.

„Az a hír járta, hogy Eckart, Rosenberg és a Thule Társaság más tag­­­jai szellemidéző és újpogány szeánszokat tartottak fehérorosz e­­­­migránsok egyik csoportjával. Biztos, hogy sok felsőbb osztály­­be­li orosz menekült érdeklődött az ilyesmi iránt, és II. Miklós cár és felesége is lelkes spiritiszták voltak. Viszont nehéz pontos ér­­te­sü­léseket szerezni a Thule Társaságon belüli tevékenységről. Ma­ga a Társaság is több különböző rétegre oszlott. A felszínen ott volt a tö­megfogyasztásra kibocsájtott pán-germán propaganda, u­tána jöt­­tek a titokkutató tevékenység különböző szintjei, majd pe­dig egy feltételezett belső kör, amelynek a tagjai újpogány rítusok út­ján magasabb rendű beavatást nyertek. Egyik csoport sem volt vi­lágosan látható túlsúlyban. 1918-ban például Sebottendorff lec­két adott a varázsvesszőkről, amit Johannes Hering, a Társaság egy má­sik tisztségviselője erősen kifogásolt, mert úgy gondolta, hogy az ilyen eszetlenségek rontják a Thule hírnevét. Nem tudni, hogy a miszticizmus csupán a félig-meddig törvényellenes tevékenység álcája volt-e, vagy inkább a politikai eszmeterjesztést szánták egy gaz­dag és befolyásos csoport titokkutató szertartásainak elleple­zé­sére. Pauwels és Bergier, A Varázslók Hajnala” (Le matin des ma­­gi­ciens) című könyvükben színes, bár kissé eltúlzott leírást ad­nak a Thule Társaság legbelsőbb körének mélyen rejtett tudásá­ról. „A germán fajjal egyidős a Thule legendája. Feltételezetten egy sziget volt, ami eltűnt, valahol a messze északon, Grönland vagy Lab­rador környékén. Akárcsak Atlantiszról, Thuléról is azt tart­ják, hogy egy letűnt műveltség mágikus központja volt. Eckart és ba­rá­tai hitték, nem pusztult el Thule minden titka. Az em­be­rek és túlvi­lági értelmes lények közötti teremtmények a beavatott rendelkezé­sére bocsájthatnak olyan erőforrásokat, amelyek segítségével Né­met­­ország újra a világ ura és az emberi fajták mutációjából kifejlő­dő új csodafaj bölcsője lehet. Egy napon elindulnak majd a légiói, hogy megsemmisítsék mindazt, ami a Föld szellemi küldetésének útjában áll, és vezetői olyan férfiak lesznek, akik az erény kútfőjé­ből merítvén, az ősi világok nagyjai által vezetvén, mindent ismer­nek majd.  Ez volt a mítosz, amelyre Eckart és Rosenberg árja tan­té­tele alapult.” (The Dail Press, New York, 1978. - részlet)

Sátánista nácizmus

Még néhány mondat a Thule Tár­sa­ság­ról. Akik a legfelsőbb pá­holy kivé­te­le­zett tagjai lehettek, valamennyien lu­ci­feriánusok vol­tak, akik gyako­rol­ták a fekete mágiát. Ez a kör nem­csak el­­­fogadta s tanulta, de gyakorolta is Ale­is­ter Crowley, a teozófus boszor­kány "ellent­mondásos", so­­kak által sá­tánis­tának bélyegzett tanait. Szexuális má­­­giá­val, démonidézéssel, ha­lottlá­tás­sal és más gonosz prak­tikákkal fog­lal­koztak.

A beavatottak szűkebb köre mes­­ter­ként tisztel­te Crowley sze­mé­lyét. A náci mozgalom gerincét jelentő Thu­le Társaság legfel­ső vezetői sá­tánisták voltak, törekvéseiket alap­­vetően a go­nosz, okkult erők kiszol­gá­­lása ha­­­tározta meg.

A náci eszme emblémája a halálfej, azaz a totenkopf volt. Ezt pillanthatták meg elsőnek a Birkenauba érke­ző félholt deportáltak az SS őrök sapkáján. Hogy pon­to­sak legyünk, az emblémán ko­po­nyát és láb­szár­cson­tokat látunk. Az elnevezés és a látvány te­hát nem fedik egymást. „Az eszme” nem szűnt meg – tovább­fej­lő­dött…

A fekete mágia és az okkultizmus nem osztoztak a Führer sorsá­ban. Nem követték őt a bunkerbe, sem az égető gödörbe. Ellen­ke­zőleg, a hajtások lassan beszövik az egész világot, mint Csip­ke­ró­zsika álmának kastélyát a vadrózsa indái. Németország­ban? Nos, nem ott! Elsősorban nem ott, hanem a "művelt, liberá­lis" Nyu­­­ga­ton, az Újvilágban, ahol csendben kivirágzott a New Age…

 

Halálfejesek Rendje

 

A mottó után újabb idézet következik, ezúttal Jim Marrs: „Tit­kos uralom” című, már hivatkozott könyvé­ből, „A Halálfejes Rend” al­címmel: „A Halálfejes Rend (Order of Skull and Bones - szó sze­rint: a Koponya és Csontok Rend­je) egy szupertitkos test­vériségi rend, amely kizárólag a Yale Egye­te­men található meg. A Rend el­képesztő mennyiségű kormánytisztviselőt adott Amerikának, akik egytől-egy­ig a testvéreik globalista céljait szolgálták, más titkos szer­veződésekben. Sutton és mások is azt ál­lítják, hogy ez a titkos társaság egy korábbi német titkos szervezet (a náci Thule Társa­ság) amerikai rész­­lege. A csoportot különféle neveken is említik: ‘322-es Részleg’, ‘A Halál Testvérisége’, ‘A Rend’; azonban a legismertebb neve: ‘Halálfej’ (megjegy­zé­sem: azaz „totenkopf”, amely – mint koráb­ban láttuk – a Thule, Társaság, sőt, az SS hír­hedt jelképe volt). A Rend a­me­rikai rész­­legét William Huntington Rus­sell tábornok és Alpfonso Taft alapította meg a Yale Egye­te­men 1832-ben. Taft 1876-tól had­ügymi­nisz­ter, majd igazságügy­miniszter, utóbb oroszországi nagy­követ lett. Az ő fia volt az a Wil­li­am Howard Taft, aki (1901-től) az Egyesült Államok elnökeként és a Legfelsőbb Bíróság elnökeként is szolgált. Russell a connec­ti­cu­ti törvényhozás tagja lett. Az ő családja állt a Russell and Com­pa­ny cég középpontjában, amely Boston legneme­sebb ‘kékvérű’ csa­ládjainak kezében volt, s akik a rabszolga-keres­ke­delemből, majd az ópium-csempészetből gazdagodtak meg, még a XIX. Szá­zad elején. Több kutató a fenti dicstelen múlttal magya­rázza, hogy ‘A Rend’ a kalózok jelképét tette meg a jelvényének: a halálfejet - a koponyát, az alatta keresztben elhelyezett lábszár­csontokkal. E jelképet eredetileg a régi templomos lovagok hasz­nál­ták zászlói­kon. Sutton szerint „a Rendet” még Russell hozta át Németor­szágból a Yale-re. Egy röpirat, amely ‘a Halálfejes Rend’ egyetemi főhadiszállásán (a ‘Sírkamrá’-ban) egy rivális tit­kos társaság által 1876-ban lefolytatott vizsgálat részleteit írta le, a következőket ál­lí­totta: „Alapítója (Russell) az egyetemi évei alatt Németországban járt, és szoros barátságot kötött egy német társa­ság vezető tagjá­val. A Yale egyetemre már a felhatal­ma­zással tért vissza, hogy itt is létrehozzon egy részleget. Így jött létre a ‘Halálfej’.” A hivat­ko­zott titkos német társaság valószínűleg nem más volt, mint a hír­hedt és rejtélyes ‘Illuminátusok’. A Rend hivatalos halálfej-jelvénye volt ugyanis az Illuminátusok hivatalos jel­képe is. Ecke egyenesen azt állította: ‘A Rend’ tehát nem más, mint az ‘Illuminátusok’ álru­hában. A beavatási szertartás jelkép­rend­szere legalábbis sza­bad­kőművesek­kel való közeli kapcsolatra látszik utalni. Sutton is fel­je­gyezte: a Halálfejes Rend ak­tív tag­ságát mintegy 20-30 csa­lád­ból (ezek: Whit­­ney, Lord, Phelps, Wad­s­worth, Allen, Bun­dy, Adams, Rocke­feller, Harriman, Payne, Davison, stb) álló mag adja. Ezek a családok az Óvilágból ho­­zott örökségüket, a vér­­vonalukat akarják megőrizni. (Megjegy­zé­­sem: egy internetes il­lusztráción – American Pat­riot Fri­ends Net­­work - a 13 Il­lu­miná­tus vérvo­nal névsora (As­tor, Bundy, Collins, Dupont, Fre­e­man, Ken­ne­dy, Li, Onassis, Reynolds, Rocke­fel­ler, Rothschild, Russell, Van Duyn) olvas­ható, amely névsor bizonyos egyezé­se­ket mutat a Halálfejes Rend családneve­i­vel). Előre elrendezett há­zas­ságokat köttetnek a gyer­me­­ke­ikkel, hogy ‘megóvják, nemesít­sék’ a kvázi-kékvérűek vérvo­na­la­it, akik ö­röklött vagyonukat s ha­talmukat a kábítószer-csem­pé­szet­nek, a rabszolgakereskede­lem­nek s jól eltervezett há­zas­sá­gok­nak kö­szön­hetik. Ezek az össze­keveredett családok segí­tik és tá­mo­gatják egymást a pénz­ü­gyi, a politikai és a gene­ti­ka­i hata­lom megszerzéséért foly­ta­tott küzdelemben. Szá­mos nagy ne­vet köthetünk a Halál­fe­jes Rendhez, pl. Low, For­bes, Coolid­ge, Delano, Taft, Stim­son, stb. A közelmúlt befolyásos tagjai között van George Bush volt elnök (meg­jegyzésem: és a fia, W. Bush el­nök) is. Tarpley és Cha­it­kin úgy látta, hogy ez az egész nem holmi diákklub: „A század bor­zal­ma­inak hosszú listá­jából túl sokat kö­­szönhetünk a tehetős an­gol­barát ame­ri­kai családoknak, me­lyek átvet­ték a Halálfe­jes Társaság felett az irányí­tást, és kvá­zi politikai to­bor­­zóiro­daként hasz­nál­ják. Főleg a Harri­man, a Whit­ney, a Van­der­bilt, és a Rocke­feller családokról van szó, meg ügyvéd­je­ik­ről: a Lordokról, a Taftokról, a Bundyk­ról.” Más kutatók szerint a Ha­lálfejes Rend az Új Világ­rend (New World Order) hatalmi köz­pontja. A szer­vezetet egye­sek a Külkapcsolatok Ta­ná­csába (CFR), a Bilderberg­be és a Trila­te­rális Bizottságba ve­zető útnak nevezték. Az 1980-as elnök­választások idején a fel­színre kerültek a Rendet öve­ző ellent­mon­dások. Lyn­don H. La­Rou­che, az ameri­kai Mun­kás­párt (La­bo­ur Party) korábbi el­nöke támad­ta is Ge­or­ge Bush re­publi­ká­­nus elnökje­löl­tet, a Rendhez fűződő kapcsolata miatt: „A Ha­lál­fe­jes Rend nem csu­pán egy diáktársaság, nem is csak vala­mi kü­lön­leges öregdiá­kok klubja a hozzá tartozó halandzsával. Ez egy nagyon komoly, na­gyon elszánt, kultusz-szerű összeesküvés az USA alkotmá­nya ellen. Akárcsak a Cambridge-i Apostolok e­se­té­ben, a Halálfe­jes Rend beavatottja is egész életére a brit titkos hír­szerzés elköte­lezett ügynöke lesz.” Az intézményi részvénye­sekről végzett egyik legalaposabb vizsgálat jelentése kimutatta: „A gazda­ságban a pénz­­ügyi intézetek dominálnak, és ezek mind a Mor­gan-Rocke­fel­ler komp­le­xum részét képezik, kiterjedt kapcsolati rend­sze­ren ke­resz­tül fo­nód­tak össze vele.” Gibson szerint: „A Mor­gan-cég kü­lön­böző igaz­gatótanácsi tagjai az USA 100 legnagyobb vál­la­­lata kö­zül 31-nek az igazgatótanácsában is benne voltak.” Ez az átfe­dés a 100 legna­­gyobb vállalat között egy igen sűrű szövésű kap­­­cso­­latrendszert jelent, amelyet csak megerősítenek a zártkörű klu­­bo­­kon, közös isko­la­i háttéren, házasságokon, valamint a Kül­kapcso­la­tok Tanácsá­ban, a Halálfejes Rendben, a Trilaterális Bi­zott­ság­ban és az Üzleti Tanácsban betöltött tagságon keresztül is fenn­álló gya­kori kötődé­sek.” Csakúgy, mint más titkos társaságok eseté­ben is, sok az á­rulkodó kapcsolódási pont a Halálfejes Rend és a CIA kö­zött. A Yale minden más egyetemnél jobban rá­nyom­ta bélyegét a Központi Hírszerző Szolgálatra. A CIA-nek már szinte olyan hangulata van, mint egy osztálytalálkozónak.”

 

Globálfasiszta internet

 

Most Sándor András 1996-ban megjelent ’A történelem elmeza­va­ra’ című könyvéből idézek: "A nemzeti fasizmusok túlélő marad­vá­nyai ‘zavarják’ a globális fasizmus replikálódó (szervesen kiépülő) organizmusát: keresztezik ‘a vezetésre eleve elrendelt’ globális világelit, illetve ‘a kiszolgáló szerepre eleve elrendelt’ globális ember­tömeg földgömbméretű struktúraeloszlását. Ennek a globá­lis struk­­­túrának a hormonja a pénz, oxigénje pedig az infor­má­ció. A migráció elősegítése és szorgalmazása a nemzetek szét­ol­dó­dását  (így a nemzeti célok eltüntetését) és egységes, műhold-hipnotizálta kiszolgáló-tömeg létrehozását célozza az összes konti­nensen. A skinhead-mozgalom megrekedt a fasizmus korábbi, ma már ‘időszerűtlen’ állapotában, így a merőben új globális fasizmus számára álcázási lehetőséget ad: a demokrácia jegyében léphet föl a tegnapi fasizmus ellen. A valóság, hogy a tudomány és a tech­ni­ka új szintje - hozzáférés a nukleáris energiához, az elektronika, a szociotechnika és tudatbefolyásolás ipari méretűvé válása, az űr­tech­nika, a génsebészet - megsemmisítette a nemzeti létműhelye­ket és életvilágokat, valamint a demokráciát, mint társadalmi mű­kö­dési rendszert. Miután az új rendszert (megjegyzésem: a New World Order-t) előkészítő fázisok a XX. szá­zad első felében a nem­zeti társadalmakon belül már lezajlottak, a XX. század végére a pénz­­fo­­lyamatok – mint az emberi energiákat globális mére­tek­ben össze­gyűj­tő és szétosztó csatornák - kizárólagossá té­te­lével globálissá tették a fasizmust: megvalósítva Hilferding ‘ge­nerálkartell’ látomását.

 

Ez a válasz a következő kérdésekre, amelyek újra meg újra megfo­gal­mazódnak milliárdnyi emberben: a puszta vázzá vált demok­ra­tikus intézményrendszer keretein belül miért nincsen de­mok­­rácia? Mi­ért válik a demokratikus intézményrendszer erőszak-érvénye­sí­tő mechanizmussá? Miért nem érzi magát otthon az ember sa­ját hazájában? Miért semmisíti meg a szabadságot épp’ a li­be­ralizmus? Miért tűrnek el hosszú évekig (valójában táplálnak) oly’ véres háborúkat, mint a közel-keleti, a vietnami és a délszláv?

 

A kor a globális fasizmus kora, bárminek hazudják is világ­csá­szárokká vált tőzsdehiénák. Sajtója és tömegtájékoztatása emberi jogokról és demokráciáról beszél, amíg hazugságai el nem kop­nak. Teljhatalmú tőzsdearisztokráciája (a ‘magas intelligencia-há­nyadosú’ világelit) immár ellenőrzés nélkül azt tesz az emberiség­gel, amit akar. A világ nemzeteinek, mint kultúrális lényeknek és az önrendelkezés alanyainak kilátása: a halál. S az extrém két­ség­be­esés zsákutcába kergeti őket: az öngyilkos terrorba. A Föld nevű boly­gó íme az Antikrisztus kezébe adatott, aki ökológiai kataszt­rófa felé kormányozza. A politikát, mint pelyvát fújja szerteszét a szél. Már nincs más lehetőségünk, mint lárvaarcunk alatt megő­riz­ve menteni át a mélyben melengetett Krisztus-arcot (az Ember Fiáét az embertelenség pokol-bugyraiban), és Isten-eresz alá hú­zód­va várni be az idők teljességét."

 

Ami mármost Sándor András rémlátomását illeti a globális fa­siz­mus­ról, azt az Illuminátusok kapcsán sikerült „azonosítanom”. Az Illuminátusokat (a megvilágosultakat) Adam Weishaupt szer­vezte, aki áttért a katolikus vallásra, majd jezsuita szerzetes lett. A finanszírozói kívánságára azonban kilépett a Katolikus Egy­ház­ból, hogy megszervezze az Illuminátus Rendet, melyet ezután már a nemzetközi bankárok finanszíroztak. Weishaupt a kánonjog, a je­zsuiták képzett professzora, az ingolstadti egyetem tanára volt, a­mikor levetette a keresztény vallást, hogy megszervezze a luciferi összeesküvést. Ez 1770-ben történt, amikor a „hivatásos pénzköl­csönzők”, az újonnan alakult Rothschild-ház felbérelte őt, hogy vizsgálja felül és modernizálja a cionizmus elavult jegyzőkönyveit, amelyet kezdettől fogva „a Sátán Zsinagógájá”-nak szántak. Mint Jézus Krisztus megnevezte őket: „azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán Zsinagógája”. Lásd: a Jelenések Könyvében (az angolban: az Apokalipszis Ki­nyilatkoz­ta­­tá­­sa), 2:9. A „Sátán Zsinagógáját” a végső világuralom megteremtéséhez szükséges mestertervnek szánták, amivel majd rákényszeríthetik a luciferi ideológiát mindarra, ami a sátáni des­po­tiz­mus számára az emberi fajból az utolsó szociális kataklizma lezajlása után még megmaradhat.

 

Myron Fagan, aki előéletében „maga is” hollywoodi producer volt, éb­redt rá erre az összefüggésre. Erről szóló könyve olvasható a www.newnetizen.com/globalelite/bloodlines/index.htm. linken.

 

Tehát a New Age, illetve a New World Order társadalmi aktivitá­sá­nak hormonja a pénz, oxigénje pedig az információ. Mivel ez a liberális demokráciának – amely Francis Fukuyama szerint nagy­sze­­rűségével a társadalmi fejlődés végét, s egyben a legmagasabb ga­rádicsát jeleníti meg - csúfolt globális diktatúra is valójában el­képesztő hazugságszövevényre, és ennek megfelelő mértékű társa­dalmi pazarlásra épül; „az ún. fenntartható fejlődés” csillagá­sza­ti összegekbe kerül, ami „eleve elrendeli” az erőforrások ma­xi­­mális koncentrálását. A mindenfajta anyagi javak, erőforrások fe­lül­múl­hatatlan mértékű koncentrációját a bankok és a pénz­rendszer valósítja meg, azáltal, hogy egyrészt minden pénzt újra és újra összegyűjt (visszavesz), másrészt jövedelmet és hitelt csak olyan mértékben finanszíroz, ami éppen elég ahhoz, hogy ne tör­jön ki az álta­lános világlázadás. Ez a politikai zsonglőrmutatvány rendkívül finom szociotechnikai és – egyéni és kollektív – tu­dat­módosítási mechanizmusok, módszerek révén valósul meg, aminek az a lényege, hogy az ún. „fogyasztói társadalom” folyton megújuló mesterséges keresleteket és kínálatokat szít, miáltal az e­gyének, s a legkülönfélébb (gazdálkodó) szervezetek állandó ver­senyre vannak kényszerítve, mert a folyamatos pazarló pótcse­lekvés-rendszer, a társadalmi méretű hazugság-generátor csak az állandó kényszeres versenyfutás közepette tartható fenn. Hogyha az embereknek elég idejük lenne, hogy átgondolják-felmérjék, mi­re megy el a rengeteg pénz, a politikai status quo menten borulna.

 

A pénzfolyamatokat vezénylő bankok mellett a legfontosabb hatalmi ág (világállam-rendfenntartó eszköz) a média, az in­for­­máció bo­­szorkánykonyhája. A média gondoskodik az eltere­lő „had­műveletekről”, vagyis arról, hogy az emberek olymértékben legyenek elárasztva fals, hamis információkkal, hogy egyáltalán, semmi idejük ne maradjon társadalmi értelemben hasznos gondo­latokra. Az általános jelszó: „Élj, dolgozz és fogyassz, légy sike­res és élvezd az életet - ne gondolj a holnapra, illetve olyan dolgokra, melyek nem tartoznak rád!” Sajátos módon – mun­kának azt a tevékenységet tekintik, amellyel az egyén önfeladóan belesimul a valójában teljességgel haszontalan és alacsony haté­kony­ságú társadalmi munkamegosztás­ba, sikernek pedig azt, ha a szolgai hajbókolást és a kontraszelekciót másoknál jobban sajá­títja el, illetve szolgálja ki, aszerint, hogy épp mit várnak el tőle. A média feladata ezen túlmenően a hamis vágyak, illúziók felkelté­se, haszontalan fogyasztások gerjesztése, módszeres félreinformá­lás és „önfeledt szórakoztatás”, hogy az emberek életét eleve kilá­tás­talan, téves irányokba terelje, ami pedig újabb tévhi­teket, pót­cselekvést, és újabb szükségtelen műkeresleteket generál, miáltal „levezeti”, elfojtja, s felemészti az alkotó energiákat, melyekre nem tart igényt sem a generál-kartell, sem a falanszter.

 

A televízió mellett és után a legfontosabb média az internet.    

Az elektronikus világhálót eredetileg a CIA, az amerikai Közpon­ti Hírszerző Ügynökség – „népszerű” nevén: a Cég – találta fel, s vezette be, azzal a céllal, hogy minden információ megszerzése kizárólag személytelen technikai kérdéssé váljék, vagyis aki a „tökéletes” és méregdrága elektronikus technikával rendelkezik, az előtt többé ne legyenek semmilyen, elsősorban privát titkok. S mivel a szükséges technikával, pénzeszközökkel, infrastruk­túrá­val, hálózattal, információkkal, produktív és kapcsolati tőkével ki­zárólag a szupra­na­­cio­ná­lis tár­­sa­­sá­gok, a titkos társaságok, a világbankárok, a ki­rály-és sztárcsináló világmédia-gyáro­sok (vö.: Hollywood) ge­nerál-kar­tellje, a világvezetők alkalmi összejövetelei, személyes egyeztetései révén vezetett „infor­má­lis Világállam” rendelkezik, rög­tön feloldhatóvá válik, és tö­ké­­­letesen fel is oldódik mind a magán­sz­féra, mind a nemzet­állam minden „za­varó, kortévesztő” ex­klu­zivitása. Mivel a Világállam leg­na­­gyobb ellenfelei, konkurenciája az egyén és a nemzet - mint két utolsó autonóm entitás - voltak, hát drasztikusan, de „demokrati­kus, piaci-üzleti alapon” (értsd: az információs világsztráda révén) megszüntették a személyes és a nemzeti diszkréció, a titokképzés minden lehető­sé­gét. A világháló mindent és mindenkit lehallgat, titkok nincsenek többé, a klasszikus „kémkedés” értelmét vesz­tet­te. Ettől kezd­ve maga a hírszerzési munka is végtelenül leegy­sze­rű­sö­dött: internetezés egy asztali számítógé­pen vagy egy lap­topon.

 

Ám a világháló elárulja, feltárja a Világállam hálószobatitkait is.

A szekreter nyitott ajtaján koponyák és csontok gurulnak elő.

Ne ijedjünk meg, már azt sem érdemes.

 

Bohemian Grove vagy Monterio

 

Ha épp’ csak beírod a google keresődbe a megfelelő kulcssza­va­kat – mint pl. Myron Fagan, Jim Marrs, infowar, Il­lu­­­minati, Bil­der­berg, vér­­vonalak, Rothschild, Meroving, Sion, Grand Orient, Weis­ha­upt, Pi­­ke, Lucifer, Baphomet, templomosok, stb. –; meglepő, el­hall­gatott in­form­ációkhoz (szövegekhez, ismeretek­hez, képekhez, videókhoz) jut­hatsz; olyan tartalommal, amely sem a tankönyvekben, sem a tele­ví­ziókban, sem az újságokban soha nem szerepel(t). Az a kér­dés, hogy képes vagy-e szellemileg és lelkileg feldolgozni, ami­ről nem is hallottál. A személyiség erejét próbáló ismeretszerzés ez… Mert azután az első keresések újabbakat szül­nek – ajánlom, hogy kü­lönösen a képek alatti linkeket böngészd -; egyre szaporodnak a tisztázatlan és tisztázhatatlan összefüggések, és mindegyre újabb kulcs­szavak jönnek elő, mígnem az információs tengeri kígyó egy­szer csak a farkába harap, kirajzolódik a teljes bohém(ian) folk­lór.

A linkek, a hivatkozások, a képek, stb. időnként eltűnnek, átala­kulnak, egymásba olvadnak, szétválnak, „fialnak”, tehát állandó mozgásban vannak, ezért jól teszed, ha amit találsz, azonnal le is töltöd, mert lehet, hogy abban a formában többé nem találsz rá.   

 

A világ(állam) formális és informális – de mind „nemhivatalos”, hi­szen világállam hivatalosan nincs - ve­ze­tői immáron 128 éve (te­hát 1879 óta) minden évben titkos összejöveteleket tartanak egy Észak-Kaliforniában található he­lyen, amelynek neve: Bo­he­m­ian Gro­ve (Cseh Erdő), de használható a Mon­te­ri­o, az Aus­tin Creek s a Sono­ma (fedő)név is.

 

Jómagam - még 1998 kora tavaszán - részt vettem egy hazai „tit­kos” össze­jövetelen, amelyen „a Magyar Televízió sorsáért aggódó magyar értelmiségiek” vettek részt, természetesen teljes „hírzár­lat­ban”. Nos, ezt a máig is rejtélyesen céltalan találkozót mind­össze csak a távoli a­nalógia ked­véért em­­lí­tem – eszemben sincs alapta­lan párhuzamot vonni pl. Hollywood-dal. Nekem azt mondták, Dá­nosra megyünk – autót vezettem, s közben beszélgettünk, így az útvonalat nem tudtam megjegyezni, no­ meg külö­nö­sebb okát sem láttam, hogy memorizáljam. Ez az állítólagos „Dá­nos” Budapesttől maximum 80-100 kilóméterre fekhetett, keleti-délkeleti irányban, sűrű erdő közepén, egy nagyobb tisztáson, vagy irtáson. Nos, pár év­vel később az eszembe jutott, utólag rekonstruálnám, hol is vol­tam. Sajnálatos tényként kell közölnöm: Magyarországon ez idő szerint „Dános” nevű helység nem létezik. (Legközelebb a mai Románi­ában van egy.) Később „rájöttem”, Dánszent­­mik­lós mel­lett lehettünk valahol, ennyit a dezinfor­má­lásról. Van is, nincs is; hoztam is, meg nem is – igaz is, meg nem is.

Hollywood… és Bohemian Grove.

Sőt, a világvezetők Bohemian Club-ja.

 

A Cseh Erdő önmagában is egy hatalmas erdőség - évszázados fák rej­­­te­­ké­­ben, egy tó partján búvik a titkos találkahely, ahol a ’Cre­ma­tion of Care’ nevet viselő druida (= kelta papi vallás) rituálé ke­reté­ben gyűlnek össze a világ legfon­tosabb em­berei: politikusok, ban­ká­rok, mé­di­a­guruk és akadémikusok, az üzleti és a szellemi é­let hírességei, miniszterelnökök és first ladyk, egy amúgy isme­ret­len célú rendezvényre, amelyet hivalkodóan ’the greatest men’s par­ty on earth’-ként em­legetnek. A rejtett, infravörös kamerával titokban felvett fil­meken a régmúlt idők elfeledett, sohasem igazán hitt/­­látott szertartásai eleve­nednek meg. A Bilderbergi Csoport, a Római Klub, a Trilaterális Bi­zottság, a 300-ak Tanácsa, az Atlanti Tanács, a CFR, stb. már úgy-ahogy az éle­tünk mindennapjainak valóságos ré­szeivé váltak, a létezésükről eddig is tudtunk. Ámde ezután valami va­donatújhoz, valami eddig teljesen eltitkolt helyzet­hoz kell hoz­zászoknunk. Valami rettenetes bizonyossághoz. Ah­­hoz a bizonyossághoz, hogy a mi világunkat komplett őrültek vezetik. Csak az a kérdés, hogy eleve gyengeelméjűnek születnek, vagy va­lamilyen rejtélyes, luciferi hatásra válnak-e egytől-egyig idiótává?!

A megdöbbentő éjszakai felvételeket Alex Jones és munkatársai rögzítet­ték – mint említi: a brit televízió és titkosszolgálat segít­sé­gével – 2000 és 2005 nya­rán a Cseh Erdőben, a ’nyárközép’ tiszteletére ren­de­zett „Nyári Feszti­vál” al­kalmával, amely szintén az okkult szertartás egyik fedőneve. Az első video­fel­vé­tel egészen pontosan jú­lius 15-ikén készült, 2700 fő részvételével.

 

Az amerikaiak – a Bohemian Club tagjai - késő délután ugyanúgy gyülekeznek a happeningre, akárcsak a pénzes magyarok a Forma 1 esedékes futamára a mogyoródi Hungaroringen. Harsány nevet­gélés, vihogás, röhögés, a kézben teli söröspohár – szóval jókedv a köbön. Senki nem gondolná, mi készül itt órákon belül. Az út szé­lén drága luxusautók parkolnak, laza összevisszaságban - az ér­ke­zők gyalog közelítik meg az erdei színpadot, ahol hama­ro­san kez­detét veszi a pogány (druida) rituálé, amint beáll az éjszakai sö­tét­ség. Nem fo­gom elmondani a teljes történe­tét, csak néhány lénye­gi momentumot emelek ki, hogy érzékeltessem, miről is van szó.

 

A monoton-agresszív „prédikációt” egy szálfatermetű, sötét csuhás alak tartja, és a hang­ja el­torzul - mintha túlvilági hang törne fel a torkából, s alatta egy démon vihogása hallik -, ­­mikor időnként el­üvölti magát: „Midsummer sets us free!” – vagyis: „Nyár­közép sza­badít ki minket! " A mélyenszántó, többször is ismé­telt kijelen­tés a háttérben pusmorgó démonokra vonatkozhat, ami megfon­to­landó, hiszen a szónoktól balra, néhány méterre hatalmas kőből egy­befaragott szobor áll, amely Midsummer szellemét, ne­tán őt, magát, a démonok atyját hivatott megtestesíteni. A 10-12 mé­te­res, hóri­­hor­gas fej­nél­küli csuklyás eltorzult, kaján vigyorát a mel­­lén hordja. Nyomatékot ad minden elhangzott szónak…

 

Amikor a szónok a jelmondattal felemeli a hangját, egyrészt vad­ál­lati vihogás hallatszik, másrészt a kőszobor heveny fellobba­nás­sal tetőtől-talpig lángba borul, s mennydörgést  (thunder) is lá­tunk-hallunk, mintha csak a Stevie Nicks felejthetetlen koncertjét él­veznénk a Vö­rös Szikla (Red Rock) tövében. A szeánsz szín­padi tűzijátékkal kezdődik, a „szentek bevo­nulásával" egyidejűleg. De a „cselekmény” nem csupán a színen zajlik, hanem szanaszét, az e­melvényt környező bokrok között is. Baloldalt például egy lokális tűzfészek látható, amely alaposabb megfigyelés révén helyi máglyarakásnak bizonyul, amelyen egy kisgyermek teste ég.  Kicsi kezei a levegőbe markolnak. Mellette egy törpe démon-alak guggol, amely aztán a színpadon ugrálva, a szertartásban is kiköveteli a részvételét.

Amerikai happening.

 

A másik videófelvétel hasonló – főszereplője a Halál Birodal­má­nak Hercege -, de ott kiterített halott is látható, valamint ma­ga, Chárón, amint ladikjával átszállítja a delikvenst a tó­ba belefolyó széles patak (creek), majd abból tajtékozva kihöm­pölygő fo­­lyam (a Styx) másik partjára.

Akinek jó az idegzete, szánjon rá egy órát, és nézze meg!

 

A látványt, a videókat Alex Jones, a szerkesztő vezeti fel, és végig kom­­mentálja is. Elmondja, hogy ez a bizarr luciferi ceremónia saj­nos tényleg a világ vezető férfiainak (és asszonyainak) a talál­kahelye, évente, minimum egy alkalommal. Érthető okokból az a „legszaftosabb” információ, hogy mely vezető politikusok, például kormányfők voltak eddig hivatalosak a Cremation of Care rituá­léira. Nos, íme a – korántsem teljes – névsora azoknak, akik Alex Jones közlése szerint holtbiztosan „ott” voltak:

George Bush, George W. Bush, Bill és Hillary Clinton, George Schultz, Ronald Reagan, Colin Powell, Henry Kissinger, John Kerry, Jimmy Car­ter, Richard Ni­xon, Henry Ford, Sztálin, Ei­sen­ho­wer, plusz egy nem politikus, de a világ egyik legnagyobb a­merikai-multinacionális társaságának tulajdonos-vezetője, a „vízü­gyes” Bechtel, - és mint­ha az e­gyik fotón Nyikita Szergejevics Hrus­­csovot ismer­tem vol­na fel, egy magyar politikus alig látható arcé­lé­vel szemben. De ezek után hadd írjam le azt a néhány nevet is, amelyeknek hordozói szinte bizonyo­san jártak ott, még­ha nem is tűnnek fel személyesen sem a videókon, sem a képeken:

Gorbacsov, Jelcin, Putyin, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, vala­mint a régmúlt időkből: Alexander Dubcek és Kádár János.

Lehet, utóbbinak ezért lopták el most a koponyáját.

Mindenesetre 1968-ban néhány heti vetítés után betiltatta a „Ha­lál­fejesek” cí­mű amerikai horrorfilmet, még 18 éven felülieknek is. Ő tudta – miért. Netán a jövőbe látott?

 

Teremtő gondolat 

 

A szellemvilág nem csupán a keresztény hit szükségszerű mellék­terméke, hanem létező valóság; mondhatnám úgy is, hogy mind a keresztény, mind a többi vallás istenhitétől teljesen függetlenül is létezik. Az afrikai őserdők varázslói, a sumér, az egyiptomi és az­ték (tolték, maja, stb.) főpapok

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)