czl
czl
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Könyvek
 
Publicisztikák
 
Versek
 
Háttérhatalom
Háttérhatalom : A nagy építőmester II.

A nagy építőmester II.

  2017.07.24. 16:52


folytatás

 

Magyar Katolikus Lexikon: Páneurópa Unió, Páneurópai Moz­ga­lom

(ango­lul: Pan European Union):

1923. X. 1: Ric­hard Coudenhove-Kalergi gróf alapította Bécsben (Ausztria.). 1973: Stras­bo­urgban (Fran­ci­a­­ország) elfogadták új alapszabályát. Székhelye München (Németország), el­nöke: Habsburg Ottó. Eredeti célja az volt, hogy előmozdítsa Európa politikai egysége­sü­lését, a közös európai ha­zafiasság szellemének kialakulását; törekvést az Európai Államok Föde­rációjának létreho­zására, amihez a Svájci Államszövetséget tekintette példának. A Közös Pi­ac, majd az Európai Unió létrejötte után célja már az Európai Egyesült Államok létrehozása a sza­badság, a szub­szi­diaritás, az egyéni felelősségtudat és a keresztény humanizmus szelle­mében. Konferenci­ákat, szemináriumokat szervez. A kormányok és a vezető politikusok kö­rében kampányokat foly­tat az Európai Uniónak Európai Egyesült Államokká fejlesztése érdekében. Létrehozta a Coudenhove-Kalergi Alapítványt. Tagsága: nemzeti szervezetek 29 országban, köztük Ma­gyar­országon; egyének további 6 európai és 6 más földrészen levő or­szág­ban (1996). Közle­ményei: International Paneuropa Jugend (kéthavonta), Paneuropa (negyedévente). N. D. YIO 1993: I:1289; 1997/98 I:1394. Lopakodó népirtás Európa népei ellen A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen ken­dőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi fo­-­

­lya­matnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mes­terségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elke­rül­­he­tetlen velejárójaként akarnak láttatni; ez a folyamat valójában egy több évtizedes, tudatos ter­vezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön. Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideo­lógiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapító­jának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Hein­rich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári csa­lád­hoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a hát­tér­ből mű­köd­ve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa leg­fontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a ko­ra­beli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének, és mivel meg­örökölte a neme­si származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait. 1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat, melynek célja egy “Új Világrend” létre­hozása volt, melynek ve­zető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integ­rá­ció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh poli­tikusok is, mint Tomáš Ma­sa­ryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 ezer márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Ké­sőbb olyan francia politikusok tá­mo­gatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi. Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi-tervet törölték, a Pán-Eu­ró­pai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Sir Winston Churc­hill és a B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet tá­mo­gatásának, és olyan neves lapok mé­dia­támogatásának, mint amilyen a New York Ti­mes, a tervet végül elfogadta az Egyesült Államok kormánya. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába. A Kalergi-terv lényege könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egyfajta „ember alat­­ti ember”, mely a különböző rasszok kénysze­rített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli szí­nes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyö­kértelen és soknemzetiségű sokaság, melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni. Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való meg­fosz­tását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg aka­dály­ta­lanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiai­ak­ból és fehérekből álló új, homogén faji ke­ve­réknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz az ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Ka­ler­gi erről is felvilágosít minket: A jövő embe­re kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és tár­sadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűn­nek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség meg­szű­nése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jö­vő, mely küllemében leginkább az ősi egyip­tomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a né­pet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét ké­pez­zék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Eu­rópa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát vég­leg szétzúzta a zsidó emancipáció (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán). Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő el­gondolásai képezik az Eu­rópai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket elő­térbe helyező és védő in­tézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Eu­rópa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az em­beriség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkö­vetni. Minden második év­ben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa-díjat azoknak az eu­rópaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy. A ge­nocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ fel­hívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását köve­teli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének a 2000. év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Im­mig­ration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége. Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú beván­dorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű család­tá­mo­gatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hir­detésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak há­la egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport. A különböző deszegre­gációs, multikulturalista és “rasszizmus”-ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy el­torzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti iden­titása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi-tervben foglaltak ala­pozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chis­holm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi- terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan vi­lág­ban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ” Végkövetkeztetések Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi ter­ve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik vi­lággal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését ered­mé­nyezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti ál­humanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a sa­ját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni. A dol­go­zók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győz­ködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, ato­mizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban min­den eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai né­pek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti! Szerző: Andre Lowoa A Nemzetközi Páneurópa Unió (Wi­ki­pédia) Az egyik legrégibb európai egyesítési mozgalom, ami 1923-ban vette kezdetét, ami­kor Richard Coudenhove-Kalergi gróf felvázolta egy egyesült európai állam képét Paneu­ropa cí­mű kiáltványában. „A középkor keresztesháborúinak vörös keresztje a szupra­nacionális eu­ró­pai unió legrégibb szimbóluma. Ma a nemzetközi humanizmus jelképe. A NAP az egész világot besugárzó európai szellemet jelképezi. ” – Richard Coudenhove-Kalergi a mozgalom szimbólumáról a napkeresztről (1923) A szervezet célja a keresztény Európa egysége, ami mentes a "nihilizmustól, ateizmustól és er­kölcstelen konzumizmustól". "A kiemelt nemzeti ér­zületű emberek konfliktushoz, az hábo­rú­hoz, az pedig káoszhoz vezetnek." Politikai pártoktól független, de négy alapvető elve (sza­bad akarat, kereszténység, szociális felelősségvállalás és az európai integráció iránti elköte­le­zettség) alapján értékel politikusokat, pártokat és intéz­mé­nyeket. A Páneurópa Unió híres tag­jai között voltak Thomas Mann, Franz Werfel, Salva­dor de Madariaga, Charles de Gaulle, Aristide Briand, Konrad Adenauer, Franz Josef Stra­­uß, Bruno Kreisky és Georges Pompi­dou. A náci Németország 1933-ban betiltotta a moz­galmat, a második világháború után azon­ban újjáalakult. Jelenlegi elnöke 2004 óta Alain Ter­renoire, a mozgalom francia ágának igaz­ga­tója. Coudenhove-Kalergi gróf, a szervezet megálmodójának 1973-ban bekövetkezett halá­lát követően tiszteletbeli elnöke Habsburg Ottó volt, egészen 2011. évi haláláig. A Páneu­ró­pai Unió mozgalom sok európai országban jelen van, központi titkársága Münchenben talál­ható.

 

Pán Európa Mozgalom a fehér faj ellen

A 20. század elején, a köztudottan szabadkőműves bécsi újságíró, a Pán Európa Moz­ga­lom ki­talá­lója, Richard Coudenhove-Kalergi gróf, díszgój, úgy gondolta: eljött az idő, amikor a legyengült fehér “korcs” faj felett végre erős és egységes “tiszta vérű faj” ural­kodjon! Ural­kodni pedig - ismerte fel Amerika mintáján töprengve az áruló gróf -, egy kevert, színesbőrű, gyökértelen fajon lehet a legkönnyebben! Jöhetnek csor­dástól a míg­ránsok!!! (Nemzetközi In­ternetfigyelő) Kalergi mégsem volt annyira elaljasulva, mint tanítványai, Juncker, Merkel és a többi Ka­lergi Díjas áruló. Kalergi megtervezte az EU zászlaját is. A mai szemmel nézve na­ivnak nevezhető Kalergi az EU zászlajának közepébe betervezte a keresztet. Az EU vezetői az európai népek gyilkosainak nevezhetők. Kihagyták a Kallergi zászló tervéből a keresztet. A többi maradt! Az EU hivatalos, kereszt nélküli lobogója ma! Győzedelmeskedett Európa né­pei fölött!

 

És hát ebben van a lényeg, az eddigi főmondanivalót tekintve is, nem pedig abban, hogy mi­ket állít, kohol, vagy fantáziál a Szentszék. Az EU sajnos nem keresztény… Még az EU alkot­mányából is kimaradt a keresztény gyökerekre való hivatkozás. Néhány kiegészítő meg­lá­tásom lenne az eddig elmondottakkal kapcsolatban. A nagy német építőmester, néhai Helmut Kohn tekintete pl. skizofréniáról ta­nús­kodik, de lehet, hogy a riadt szemek rejtett paranoiát is takarnak… Félreértés ne essék, több képet is megpróbáltam róla letölteni, néhány le­tölthe­tet­len, ám abban megegyeznek, hogy az említett „elmeproblémák” je­­leit valamennyi magán hordozza. Nem lehet tudni, hogy ennek családi vi­szonyai, felesége, betegsége (?) vagy egész álcázott politikusi életműve az eredendő oka. Ne­héz lehet egy építőmesternek őszintén ke­resztény hitet színlelnie. Vesd össze pl. Ma­ko­vecz Imre, a nagy templomépítő mester el­lent­­mondá­sok­tól terhes arckifejezésével. Meglehet, minden építőmesternek ez a végső sorsa… Orbán Viktor, miniszterelnökünk „elszólása” teljesen tudatos volt, tekintettel arra is, hogy ezen a szinten már senki nem mond véletlenül semmit. Tudni kell, hogy a nagy építőmester titulus csak a nagy páholyépítőket, a szabadkőműves nagymestereket il­le­ti meg; méghozzá annak analógiájára, hogy a világ nagy szellemét – aki nem azonos a keresztény Istennel! – A VILÁGEGYETEM NAGY ÉPÍTŐMESTERÉNEK nevezik, ami persze az egyik legfőbb szabadkőműves zsargon, szimbolika. Miniszterelnökünk szel­le­misége leginkább Makovecz Im­ré­ét, a nagy templomépítőét idézi, aki életében lé­nye­gében mindennel állandó harcban állt; későbbi hirtelen magasztalójával, Orbán Vik­torral éppen úgy, miként az építészet statikai tör­vényeivel vagy a keresztény építé­szet alapvető szellemiségével; végül mégis megdicsőült. A mi illiberális és unorthodox – ami fedőnéven azt jelenti, hogy se nem liberális, se nem keresz­tény, tehát leginkább neokon! – miniszterelnökünk most búcsúlevelében jól elhelyezte az el­hunyt Helmut Kohn-t az európai szabadkőművesség panthe­on­já­ban, mintha valaki egyáltalán felkérte volna erre. De a levelet szintén dekódolni kell, akkor nyeri el valódi, rejtett értelmét. Valódi jelentése egy szabadkőműves szó­za­t egy szabadkőműves építőmesterről a még élő, kompetens szabadkőműveseknek: „Itt vagyok, ragyogok, legközelebb engem válasszatok!”

 

 

Vác, 2017. július 12.

 

 

                                                                

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)